Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 50 Next Page
Page Background

12

FYSIOTERAPEUTEN 2/16

AKTUELT

– Mange fysioterapeuter leg-

ger ikke nok vekt på å doku-

mentere behandlingen de gir

pasientene. Dette fører til

at de ikke kan dokumentere

grunnlaget for sitt refusjons-

krav, ifølge Helfo.

TEKST

Dagrun Lindvåg

dl@fysio.no

HELFO-DIREKTØR

Jan Mathisen sier dette

i en pressemelding i forbindelse med en ny

informasjonskampanje rettet mot fysiotera-

peuter. Kampanjen inkluderer også en

film

,

som du kan se via

helfo.no

.

20 eller 30 minutter?

Det er spesielt to områder Helfo-direktøren

ønsker å sette søkelys på når det gjelder fy-

sioterapeuter og etterlevelse av regelverket:

– Mange fysioterapeuter legger ikke nok

vekt på å dokumentere behandlingen de gir

sine pasienter. Erfaringer fra vår kontroll-

virksomhet viser at dette fører til at de ikke

kan dokumenter grunnlaget for sitt refu-

sjonskrav overfor Helfo.

– Det andre fokusområdet vi ønsker å

sette søkelyset på, er at fysioterapeuter må

sende korrekte refusjonskrav på tidsbruk.

Har du behandlet en pasient i 20 minutter,

skal du sende regning på 20 minutter og

ikke på 30, understreker Mathisen.

Journaler og epikriser

Fysioterapeuten har i flere artikler satt sø-

kelyset på betydningen av dokumentasjon

gjennom journaler og epikriser.

Marte Kvittum Tangen, fastlege og med-

lem av Statens Helsepersonellnemnd, uttalte

i et intervju i

Fysioterapeuten nr. 7/2015 ,

at

«Ingen yrkesgruppe med klart journalfø-

ringsansvar har gjennomgående så dårlig

journalføring som fysioterapeuter.»

I en kronikk i samme nummer med tit-

telen

«Skriv journal!» ,

skriver Tangen at hun

ikke kan huske noen saker fra nemnda, der

fysioterapeuter er involvert, hvor det har

vært ført fortløpende journal ved behand-

ling.

I

Fysioterapeuten nr. 4/2015

spør overle-

ge Helge Hartmann ved Sykehuset Levanger

hvorfor så mange fysioterapeuter arbeider

i «lukkede rom». Han ville rette søkelys på

det han mener er mangelfulle rutiner når det

gjelder epikriser. Hartmann forteller at han

i bare to-tre prosent av sakene der han hen-

viser pasient til fysioterapeut, får en epikrise

tilbake.

«5 minutter»

Hovedbudskapet i den nye informasjonsfil-

men fra Helfo er dette: Bruk fem minutter

ved hver behandling til å dokumentere be-

handlingen. Sørg også for at refusjonskra-

vene du sender til Helfo, er korrekte.

– Helfo opplever at de aller fleste behand-

lere ønsker å gjøre ting riktig. Likevel opp-

lever vi hvert år at det sendes inn ukorrekte

krav, og at vi må tilbakekreve feilutbetalte

oppgjør fra behandlere. Noen behandlere

mister også retten til å praktisere for tryg-

dens regning, og hvert år blir også noen til-

feller anmeldt som bedrageri til politiet, sier

Mathisen.

n

Helfo: Dokumentasjon og tidsbruk i fokus

KAMPANJE

Helfo-direktør Jan Mathisen.

Foto: HELFO/Morten Rakke

FAKSIMILE

Fysioterapeuten nr. 7/15.

Norsk Helsenett

n

Refusjonskravene du sender til Helfo, skal som

hovedregel sendes elektronisk. Det er nå innført

takst for oppkobling til Norsk helsenett (NHN), og det

er fordelaktig å sende oppgjør over linje, opplyser

helfo.no

.

Hver fysioterapeut må selv inngå avtale med

NHN. Dette gjør du enten gjennom din systemleve-

randør eller direkte med

Norsk helsenett

.