Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 50 Next Page
Page Background

fysio

terapeuten

Stensberggt. 27

P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Tlf. 22 93 30 50.

E-post:

fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no

UTGIVER

Norsk Fysioterapeutforbund

FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri

informasjons- og opinionsformidling bidra

til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar

med samfunnets og befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske, utdannings-

politiske og helse- og sosialpolitiske forhold.

(Paragraf 16.2 i NFFs lover).

Fysioterapeuten redigeres etter Vær

varsom-plakaten og Redaktørplakaten

Fagredaktør

MSc fysioterapeut

John Henry Strupstad

tlf. 926 24 206

js@fysio.no

Redaktør

Dagrun Lindvåg

tlf. 976 71 248

dl@fysio.no

Layout

Kirsten Stiansen

tlf. 413 18 188

ks@fysio.no

Fysioterapeuten nr. 2.2016/83

Redaksjonen avsluttet: 15. februar 2016

ISSN 0016-3384 (trykt utgave)

ISSN 0807-9277 (online)

Forside:

Colourbox.com

Foto uten byline:

Colourbox.com

Journalist

Kai Hovden

tlf. 940 37 636

kh@fysio.no

STADIG OFTERE DUKKER

det opp saker som viser at fysioterapeuter er i ferd med å bli

et knapphetsgode rundt om i vårt langstrakte land.

Kan du betale alt selv, er det kanskje utmerkede private tjenester å få kjøpt. I alle fall på

større steder. For de som ikke har råd, blir ventetiden ofte lang og plagene mer plag-

somme enn de var i utgangspunktet.

Ventelistene er lange og rehabiliteringstilbudet mangelfullt eller fraværende i mange

kommuner. Kronikere føler seg nedprioritert fordi de kommer så langt bak i køen – bak

pasientgrupper med mer akutte behov.

Ikke bra – verken for pasientene eller for samfunnet.

Den mangelfulle oppfølgingen av kolspasienter, som vi skriver om i dette nummeret av

Fysioterapeuten, faller også inn i dette mønsteret.

Olav Kåre Refvem, leder i Nasjonalt kolsråd, etterlyser konkret handling fra politikerne.

Han har stor tro på fysioterapeutenes bidrag, men er lite fornøyd med hvordan behand-

lingsbildet ser ut i dag.

– Rehabilitering er formelt et kommunalt ansvar. Det er en dødfødt idé, og det har vist

seg ikke å fungere for lungepasienter, sier Refvem i et intervju på side 36.

De lange ventelistene skyldes i all hovedsak at det er for få fysioterapeuter som har avtale

med eller er ansatt i kommunene. Ressursene er for knappe i forhold til behovet – som

helt klart har økt etter at samhandlingsreformen ble innført. I tillegg har folketallet økt og

befolkningen blir stadig eldre.

Det er neppe hele forklaringen. Er det noe å hente på å organisere tjenesten på en annen

måte? Prioritere annerledes?

Ett eksempel er sykdomslisten – eller diagnoselisten. Her pågår det et interessant arbeid

som vil berøre både fysioterapeuter og pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet øn-

sker faktisk å fjerne hele listen, og jobber med et forslag som skal på høring i løpet av

våren. Målet er en ny ordning fra 1. januar 2017. Men hva kommer i stedet?

Listen omfatter ca. 100 diagnoser. Pasienter med diagnoser som står på listen har rett til

fritak for egenandel hos fysioterapeuter som er ansatt i eller har med avtale med kommu-

nen. Som alle fysioterapeuter vet, har det stor innvirkning på hvem som får behandling

og hvem som ikke får det.

Regjeringen skriver i en tilleggsproposisjon til statsbud-

sjettet for 2016 at det «ikke nødvendigvis er noen sam-

menheng mellom diagnosen og behovet for fysioterapi.

(...) Når diagnoselistepasienter kan motta gratis behand-

ling, er det en risiko for overbehandling eller unødven-

dig fysioterapibehandling. Diagnoselisten kan slik bidra

til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser.»

Vi venter i spenning! Diagnoselisten overmoden for re-

visjon, men flere fysioterapeuter kommer man uansett

ikke utenom.

4

FYSIOTERAPEUTEN 2/16

Ikke bra – verken

for pasientene

eller samfunnet.

LEDER

Et knapphetsgode