Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 50 Next Page
Page Background

6

FYSIOTERAPEUTEN 2/16

AKTUELT

om man må være forberedt på omstilling i

en oljebasert økonomi, ser denne ut til å ha

kommet som noe av en overraskelse. Men,

lav oljepris og stigende arbeidsledighet be-

tyr ikke nødvendigvis at vi er i noen krise på

nasjonalt plan, minner hun om.

– 96 prosent av arbeidsstokken er i ar-

beid, så jeg er verken enig i parallellene som

trekkes til 1930-tallet, eller at vi skal aksep-

tere noe nulloppgjør, legger Jørgensen til.

Når det gjelder offentlig sektor mener

Jørgensen man må ta med utviklingen over

tid i vurderingsbildet.

– Fysioterapeuter tilbyr en kompetanse

og arbeidskraft det vil være et økende behov

for i tiden som kommer, slår hun fast.

Hvem får hva?

Forhandlingssjefen er opptatt av oppgjørets

innretning og profil, med andre ord forde-

lingen av forhandlingsresultatet.

– I statsbudsjettet er det tatt høyde for en

prisvekst på 2,5 prosent, og en lønnsvekst på

2,7. Et realistisk resultat vil etter min vurde-

ring ligge mellom 2,5 og drøye 3 prosent, så

de store summene blir det ikke, sier hun.

Selve fordelingen avhenger av hvilket ta-

riffområde man sorterer innunder.

– I kommunene, hvor Kommunenes Sen-

tralforbund er forhandlingsmotpart, får våre

medlemmer for liten uttelling for kompe-

tansen de besitter. Det er for eksempel ikke

noen lønnsutvikling etter ti års ansiennitet,

påpeker Jørgensen.

I Spekter, som er sykehusforetakenes

organisasjon, er avtalesystemet annerledes,

med lite sentral regulering og stor variasjon

i den lokale B-delsavtalen. NFF mangler

blant annet sentrale koder for fysioterapeu-

ter med etterutdanning som mastergrad og

spesialist. Dette har også vært et krav i tidli-

gere forhandlinger.

– Når det gjelder Virke og KS bedrift ser

vi at stadig flere private virksomheter som er

en del av det offentlige helsetilbudet, melder

seg ut. Dette skyldes i hovedsak pensjons-

forpliktelsene. Flere av disse virksomhetene

velger å flytte over til NHO Service eller

Spekter. NHO Service har vi ingen avtaler

med, mens vi i tariffområdet Spekter har

et partsforhold. Det må forhandles lokale

overenskomster for de som flyttes til Spek-

ter. Her vil det være mulig å forhandle inn

bestemmelser som gir uttelling for kompe-

tanse, sier Jørgensen.

Ny personaldirektør

I staten er Gisle Norheim ny personaldirek-

tør, og Jørgensen tror oppgjøret i noen grad

vil preges av at det er hans første.

– NFF og Unio ser med spenning frem

mot å bli bedre kjent med hans ønsker og vi-

sjon for staten som arbeidsgiver i fremtiden.

– For de statsansatte har man forsøkt å

få på plass justeringsforhandlinger slik at

større grupper skal kunne løftes, men dette

er avslått tidligere og lite sannsynlig å få til i

fremtiden, sier forhandlingssjefen.

– Trenden er at man ønsker å overlate det

meste til lokale forhandlinger, og det argu-

menteres blant annet med at de ulike virk-

somhetslederne er bedre rustet til å ta for-

delingsvalgene. Vi frykter at dette skal føre

til økt bruk av «trynefaktor», og at våre store

grupper ikke vil nå opp i forhandlingene i

forhold til andre yrkesgrupper med høyere

utdanning, legger Jørgensen til.

Selv om NFFs forhandlingssjef er skep-

tisk til å flytte mye av forhandlingsrommet

ned på lokalt nivå, er hun klar på hva som

kreves av forbundets tillitsvalgte.

– Det er svært viktig at de deltar på for-

handlingskursene som arrangeres, slik at de

er godt rustet til å ta fatt på oppgaven, un-

derstreker Jørgensen.

Pensjon og arbeidstid

Vi spør forhandlingssjefen hvilke andre om-

råder enn økonomi vi kan forvente blir et

tema i årets oppgjør?

– Partene har allerede avtalt at pensjon

skal opp, men etter at Anniken Hauglie

tok over som arbeidsminister etter Robert

Eriksson er ikke dette endelig avklart. NFF

ønsker å få dette på bordet i årets oppgjør

fremfor å vente til neste hovedoppgjør, hvor

vi sitter med en ny regjering, uansett om det

blir Solberg II eller en Støre-regjerning. Det

som er viktig for NFF er at vi sitter ved for-

handlingsbordet når fremtidens offentlige

tjenestepensjon bestemmes og at vi har an-

ledning til å benytte streikeretten hvis denne

ikke er tilfredsstillende, sier Jørgensen.

Innskuddsbasert pensjon er også et hett

tema, og Jørgensen er klinkende klar i sin

vurdering av løsningen de har valgt i privat

sektor mellom Fellesforbundet og Norsk in-

dustri.

– Dette er

ikke

aktuelt for oss. Vi må ar-

beide for å beholde vår ytelsesbaserte løs-

ning, men vi vil være med på å se på de

forskjellige modellene. Det viktigste for oss

er at våre medlemmer opprettholder de øko-

nomiske betingelsene slik at vi sikrer at unge

nyutdannede fysioterapeuter får de samme

betingelsene samtidig som at opptjente ret-

tigheter består.

Et annet sentralt element kan være ar-

beidstidsbestemmelsene.

– Her har Arbeidstidsutvalget kommet

med sin rapport, som konkluderer med økt

styringsrett for arbeidsgiver og at tillitsvalgte

fratas både medbestemmelse og innflytelse.

Omsatt til den virkelige verden vil det kunne

innebære at man må arbeide lengre vakter

oftere, slår forhandlingssjefen fast.

– Samtidig var det overraskende at Ar-

beidstidsutvalget ikke har vært mer visjo-

nære når det gjelder utfordringen med å få

eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid,

legger Jørgensen til.

Det er altså usikkert om dette blir en del

av årets forhandlinger, men noe som er sik-

kert er at særaldersgrensen ikke kommer

opp, ifølge Jørgensen.

Et debattnotat knyttet til årets tariffopp-

gjør er sendt til samtlige medlemmer av

NFF, det har vært avholdt tariffkonferanse,

og forbundsstyret skal nå si sitt om årets

krav.

– Fristen for å melde inn kravene til Unio

er 16. mars, forteller Jørgensen, som er klar

på at man må belage seg på lavere oppgjør i

fremtiden.

– Men, nulloppgjør er ikke aktuelt. Vi

skal være ansvarlige, men å snakke om null-

oppgjør anser jeg kun som signalpolitikk

fra arbeidsgiversiden, avslutter Thea Wessel

Jørgensen.

n

Vi frykter at lokale forhandlinger skal

føre til økt bruk av «trynefaktor».