Fysioterapeuten 2-2018

26 FYSIOTERAPEUTEN 2/18 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Innledning : Hensikten med denne kasusrapporten er å beskrive innhold og effekt av Aktivitetstilpasset Kognitiv Terapi (AKT). n Metode : Seks unge voksne (19-25 år) diagnostiert med kronisk utmattelsessyndrom fikk behandling med AKT. De fylte ut spørreskjema og gjennomgikk Global Fysiote- rapi Metode (GFM-52) før behandling, samt etter 6 og 12-18 måneder. Behandlingen bestod i undervisning, aktivitetstilpasning, gradert trening med kognitiv tilnærming, avspenning og tankebevissthet. I tillegg møtte fysioterapeuten bl.a. pårørende, skole, NAV og lege. n Resultat : Selv om alle deltakere rapporterte om fortsatt redusert helse og funksjon hadde fire oppnådd bedre aktivitetstilpasning, mindre smerte og økt deltakelse i skole og jobb, mens en var uforandret og en verre. Også kroppslig var det registrerbar bedring hos fire, uforandret hos en og forverring hos en. n Konklusjon : Funnene i denne studien er i overensstemmelse med veilederen til Helsedirektoratet. AKT kan ha positiv effekt på fysisk funksjonsevne, selvrapportert helse, og kan redusere utmattelse og øke arbeids- og skolenærvær, men ikke hos alle. n Nøkkelord : Kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME, fysioterapi, kroppsundersøkelse. Alice Kvåle , professor i fysioterapi, Fakultet for helse- og sosialviten- skap, Høgskulen på Vestlandet. Alice.kvale@ hvl.no. Marianne Svanevik , privatpraktiserende fysioterapeut, Le Gym Fysioterapi. Veileder og instruktør i nevroling- vistisk programmering. legymfys@gmail.com Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 26.01.2018. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forsknings- etikk. Ingen interessekonflikter oppgitt. Det opplyses om delt 1.forfatterskap mellom Kvåle og Svanevik. Innledning Kronisk utmattelsessyndrom, på engelsk Chronic Fatigue Syndrome og/eller Myalgic Encefalopati (CFS/ME), karakteriseres av vedvarende og uforklarlig ekstrem utmat- telse som resulterer i alvorlig reduksjon av daglig funksjon (1). Gjennomsnittlig pre- valens av CFS/ME er i utenlandske studier funnet til å være 3.3% (2). Forløpet av CFS/ ME kan arte seg svært forskjellig, og de aller sykeste kan i perioder være sengeliggende. Unge har gjerne bedre prognose enn voksne (3). Det finnes flere ulike diagnostiske kri- terier, men en vid definisjon anbefales for å sikre at man ikke mister hjelpetrengende pasienter (4). Felles er at utmattelsen ikke skal være anstrengelsesrelatert og må ha vart i flere måneder, gjerne ledsaget av til- leggssymptomer som smerter, hodepine, ikke-restituerende søvn, og kognitive ma- nifestasjoner med redusert hukommelse og konsentrasjonsproblem (5). Uenighet om kriterier har ført til ulik praksis i bruk av diagnose og behandling (4). Etiologi og patogenese oppfattes som multifaktoriell, men man bør skille mellom predisponeren- de, utløsende og opprettholdende faktorer. Predisponerende faktorer kan være genetisk polymorfisme/medfødt sårbarhet og spesi- elle personlighetstrekk. Utløsende faktorer Aktivitetstilpasset kognitiv terapi til unge med kronisk utmattelsessyndrom: En kasusrapport

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy