Fysioterapeuten 2-2018

fysio terapeuten Kirkegata 15 P.B. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. E-post: fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings- politiske og helse- og sosialpolitiske forhold. (Paragraf 16.2 i NFFs lover). Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Fagredaktør (perm.) MSc fysioterapeut John Henry Strupstad tlf. 926 24 206 js@fysio.no Redaktør Dagrun Lindvåg tlf. 976 71 248 dl@fysio.no Layout Kirsten Stiansen tlf. 413 18 188 ks@fysio.no Fysioterapeuten nr. 2.2018/85 Redaksjonen avsluttet: 5. mars 2018 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: Kai Hovden Foto uten byline: Colourbox.com Klarer terapeutene og pasientene å henge med? Velferdsteknologi var et stort tema på Fysioterapikongressen i februar. Den teknologiske utviklingen innen helse- og velferdstjenester beveger seg i høyt tempo, kanskje spesielt innen traumebehandling og rehabilitering. Klarer fysioterapeutene og pasientene å henge med? Sunnaas Sykehus, ledende fagmiljø i Norge på dette feltet, har tatt i bruk gangroboter og mye annet innen avansert rehabiliteringsteknologi. Fagmiljøene i Nord-Norge (UNN) har lang erfaring med telerehabilitering. Kunnskapsgrunnlaget for bruk av robotassistert gange er foreløpig ganske tynt.Det er kre- vende å drive forskning på området, og konklusjonene er foreløpig usikre. Alle gangrobo- tene som er introdusert på Sunnaas er ledsaget av følgeforskning gjennom masteroppgaver. Ifølge Vivien Jørgensen, fagsjef for fysioterapi ved Sunnaas, er det i tråd med sykehusets strategiske plan å aktivt prøve ut ny teknologi. – Vi har til enhver tid pågående prosjekter, og vi samarbeider internasjonalt for å bidra til utvikling av spesialisert rehabilitering, sier Jørgensen. Spørsmålet er hva som skjer med relasjonen mellom fysioterapeut og pasient når bruken av teknologi øker. Hva er de menneskelige erfaringene med å komme opp i stående i en gangro- bot – og med telerehabilitering, der terapeuten kun er tilstede på en PC eller iPad? Viktige spørsmål og temaer som vi håper det vil bli forsket mer på i årene som kommer. Under sesjonen «Frie foredrag – Teknologi og fagutøvelse» presenterte spesialfysioterapeut Gunn-Kristin Knudsen ved Sunnaas resultater fra studien «Du kommer på nivå med andre. Brukerperspektiv i trening med gangroboten Ekso GT.» Knudsen stilte forskerspørsmålet: Hvordan erfarer personer med ryggmargsskade å gå med Ekso GT, og hvordan kan det for- stås i relasjon til fysioterapi? I sesjonen «Terapeut-pasient-relasjon» var Hide Ltveit, spesialist i psykomotorisk fysiote- rapi, en av bidragsyterne: – Forskning innen psykoterapi indikerer at pasient-terapeut-rela- sjonen i seg selv kan ha en helbredende effekt, og at terapeutens evne til innlevelse, deltakelse og til å skape trygghet er avgjørende for terapeutisk fremgang, sa Løtveit. Hun mente at det også kan være gyldig for fysioterapi. Det er et stort og fasinerende spenn mellom rehabilite- ring med avansert teknologi, og et tema som relasjonen mellom pasient og terapeut. Pasienten i gangroboten og pasienten med de sammensatte og langvarige psykoso- matiske lidelsene har begge behov for gode relasjoner til sine terapeuter. Det samme gjelder pasienter som møter fysioterapeuten via skjermen. Hvordan blir det menneskelige og relasjonelle ivaretatt midt oppi alle de fantastiske mulighetene teknologien kan by på? Teknologi og fysioterapi 4 FYSIOTERAPEUTEN 2/18 LEDER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy