Fysioterapeuten 2-2018

FYSIOTERAPEUTEN 2/18 9 «IS THIS REALLY THE END OF PHYSIO- THERAPY?» Tittelen på plenumsforeles- ningen til David Nicholls var ganske pessi- mistisk, men plenumssalen var helt full, så budskapet interesserte mange. Nicholls er lektor ved School of Public Health and Psychosocial Studies, AUT Uni- versity, i Auckland på New Zealand. Han er også grunnleggeren av organisasjonen Criti- cal Physiotherapy Network (CPN), som har flere aktive medlemmer i Norge. I forelesningen gikk Nichols igjennom fysioterapifagets historie. Han brukte forsk- ningen som ligger til grunn for boken med omtrent samme tittel til å forklare det han kaller «fysioterapiparadokset». Ifølge Nicholls kan faglige tradisjoner som har tjent fysioterapien svært godt i ge- nerasjoner, nå true profesjonens eksistens. Med mindre fysioterapeuter viser en sterk endringsvilje, og er dristige nok til å «avslut- te fysioterapien slik vi kjenner den i dag». Det er nødvendig for at yrket ikke skal bli satt til side av økonomiske og politiske re- former, og erstattet av billigere alternativer, påpeker han. I tillegg til å ha skrevet «The End of Phy- siotherapy» (2017), er Nicholls en av redak- tørene for boka «Manipulating Practices» som ble presentert i Oslo rett etter at kon- gressen var avsluttet. Denne vitenskapelige antologien samler kritiske studier innen fy- sioterapi, og er et samarbeidsprosjekt mel- lom 20 forskere, hvor flertallet er medlem- mer av CPN. Boka er utgitt av Cappelen Damm Akademisk, og har flere norske bi- dragsytere. Den er tilgjengelig via Open Ac- cess og kan lastes ned og leses helt fritt. n HVORDAN kan fysioterapeuter kommunisere best mulig med pa- sienter som har smerter? Det var temaet for plenumsforelesningen til Lorimer Moseley, professor i nevrovitenskap, klinisk forsker og leder for fysioterapi ved The Sansom Institute for Health Research, University of South Australia. Moseley er også kjent for bøkene han har skrevet sammen med David Butler; Explain Pain og Explain Pain Supercharged. Foredraget hadde tittelen «Biologise Your Practice: Implications for Patient Communication». Moseley er opptatt av hvordan vi kan bidra til at pasienten forstår hva som skjer i kroppen når de har smerte. Han mener at god kommunikasjon kan være nøkkelen til effektiv fysioterapibehandling og økt livskvalitet for pasienter. I parallellsesjonen «Pain science in everyday physiotherapy practice» holdt Moseley en innledning om «The Pain Revolution: Recent developments and future directions». Etter innlegget var det en diskusjon mellom Moseley og tre fysioterapeuter om hvordan smertevitenskapen påvirker deres praksis i møte med pasientene. n Et dystert budskap? Kommunikasjon i smertebehandling REFORM Uten sterk vilje til endring, er fysioterapiens eksistens truet, ifølge David Nichols fra New Zealand Foto: Kai Hovden FOTO: Kai Hovden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy