Fysioterapeuten 2-2019

18 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 AKTUELT Et svensk firma har tatt etter legene og tilbyr fysioterapi- konsultasjoner over video i Norge. Hva skjer når fysiotera- peuten ikke kan ta på pasien- ten? TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – VI VAR først ute i Sverige med dette tilbu- det, forteller fysioterapeut Henrik Carlsson, leder for Fysioterapeut online. Pasientene må først fylle ut et skjema på nett, der de blir spurt om sykehistorie, fysisk form, sympto- mer og eventuelt hvordan skaden oppsto. Deretter får pasienten en sikker lenke til videosamtale og logger på med BankID til oppsatt tid. – Vi stiller diagnose, gir råd om hvordan pasienten kan drive egenbehandling. Vi set- ter opp et program, og en til to uker senere har vi en oppfølgingssamtale. Fordelen med videokonsultasjon er at det er enkelt tilgjen- gelig. Man får rask tilgang til fysioterapeut, og det er mye fokus på kommunikasjon med pasienten, sier Carlsson. Det svenske firmaet driver også to fy- siske privatklinikker, Iklinik. Fysioterapeut online drev videotilbudet ni måneder i Sve- rige, før de i fjor høst utvidet virksomheten til Norge. Trolig er dette det første tilbudet med videokonsultasjoner innen fysioterapi i Norge, utover prosjekter med telemedisin. Det er de svenske fysioterapeutene som har kontakten med de norske pasientene. – Ikke alt egner seg for video Carlsson sier at de antok at det var ventelis- ter også i Norge, og at videokonsultasjoner kunne være en måte å få bort de pasientene som ikke trenger å komme til en fysisk kon- sultasjon. Da blir det generelt kortere vente- tid, mener han. Men hva gjør Fysioterapeut online hvis de må sjekke styrke, kraft, refleks og strekk? Hvordan fanger de opp nerveirritasjon? Carlsson er rask til å understreke at ikke alle pasientcaser egner seg for videokonsultasjon. – Slike tester får vi jo ikke gjort. Video- konsu lt asj oner kan ikke være en generell erstat- ning for fysiske konsultasjoner. Vi er mer innrettet mot ortopedisk medisin. Video- konsu lt asj oner passer nok best for akutte skader, overbelastning av ulike sener, rygg- problemer, som startbehandling og i kombinasjon av fysiske konsul- tasjoner. Vi setter bare diagnose der vi føler oss sikre utfra det pasienten forteller. Har pasienten langvarig problematikk eller sammensatte lidelser, må de til fysisk kon- sultasjon. Det samme gjelder der det kan være differensialdiagnoser eller mistanke om nevrologi, sier Carlsson. – Hvor ofte sier dere til en pasient at «dette kan vi ikke ta over videokonsultasjon»? – Mellom 20 og 30 prosent av pasientene får beskjed om at de må ha en fysisk time hos fysioterapeut. Da fakturerer vi ikke for videokonsultasjonen, sier Carlsson. Carlsson mener at de fleste diagnoser innen ortopedi kan egne seg for videokonsul- tasjon, om man bruker det riktig. Noen kan tas med kun video, noen må ha en kombina- sjon og andre pasienter trenger fysisk hjelp. På spørsmål om de ber pasienten utføre tester, svarer Carlsson at det gjøres av og til, men så lite som mulig. Årsaken er at de ofte ikke får ut den informasjonen de trenger ved å bruke tester i en videokonsultasjon. Få norske pasienter I Sverige har Fysioterapeut online mellom 20 til 30 videopasienter i uka. Fra Norge kontaktes de bare et par ganger i uka. Carls- son tror svenskene er litt mer vant til den nye teknologien. – Hvilken type pasienter er det som kon- takter dere? – Vi trodde det skulle være enkle skader, men ser at pasientgruppen har vært mer sammensatt. Flere har tøffe kneskader, noen har ryggproblemer og andre har skulderim- pingement. Noen har vært gjennom opera- sjoner og føler de ikke har fått nok informa- sjon om opptreningen etterpå, andre har ønsket å justere treningsprogrammet sitt, sier Carlsson. Selve videokonsultasjonen tar 15 minut- ter i gjennomsnitt. – Før konsultasjonen går fysioterapeu- ten gjennom skjemaet som pasienten har besvart på forhånd, og i etterkant settes det opp et treningsprogram som skal sendes over. Derfor er tidsbruken samlet sett den samme som med de fysiske pasientene, un- derstreker Carlsson. Konsulterer fysioterapeuten over video PÅ VIDEO – Firmaet Fysio- terapeut online i Sverige gir nå norske pasienter mulighet til å konsultere fysioterapeut over video- samtale, sier daglig leder Henrik Carlsson. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy