Fysioterapeuten 2-2019

28 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 Gry Øystese Stormoen , MSc. fysiote- rapeut og spesialist innen kvinnehelse (MNFF), Wergeland Fysioterapi, Bergen. gryoystese@gmail.com. Dette fagessayet ble akseptert 30. januar 2019. Artikkelen er skrevet ut fra en eksamensoppgave ved videreutdan- ningen «Seksuell helse og seksualunder- visning», OsloMet. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Sammendrag Som spesialist i kvinnehelse møter jeg stadig flere unge kvinner som oppsøker hjelp grunnet smerter i vulva og under penetrering. Dette fagessayet setter fokus på problemene dette skaper for dem, og hvordan sosiale trender i mange tilfeller kan påvirke kvinnenes forvent- ning til seg selv.
 I oppgavens hoveddel vil tilstandene dyspareuni og vulvodyni belyses, da det er kvinner med disse diagnosene vi løfter frem. Drøftningen i hoveddelen består av refleksjoner rundt problemstillingene om hvorfor dissene kvinnene velger, eller ikke velger, å ha smertefulle samleier. Videre diskuteres hvordan vi som fysio- terapeuter kan løfte tematikken rundt seksuell helse på en etisk forsvarlig måte, da dette er et tema som ofte blir unngått å snakke om blant helsearbeidere i møte med pasienten.
 Gjennom god kommunikasjon kan vi hjelpe kvinnene til å sette egne grenser og å motivere dem til å finne sin egen seksuelle autonomi. Nøkkelord: unge kvinner, samleiesmer- ter, seksuell autonomi, fysioterapeutens tilnærming. I dette fagessayet settes «Generasjon seksuell prestasjon» under lupen. Den yngre genera- sjon av kvinner, hvor fokuset på prestasjon, skjønnhet, vellykkethet og det å være «hot» står sentralt, i tillegg til å leve opp til egnes og andres forventninger. Hva skjer så når man mislykkes i sexlivet? Rakner selvbildet og idealet om å være en levende sexgudinne? Fysioterapeuter som jobber innen fagfeltet kvinnehelse treffer stadig flere kvinner som tar kontakt for å få hjelp mot smertefulle til- stander i underlivet, hvor det å gjennomføre et samleie ofte er hovedproblemet. Bakgrunn Forskning viser at tre fjerdedeler av kvinner som opplever smertefulle samleier velger å gjennomføre disse til tross for ubehaget (1). Smertene medfører naturlig nok at de ofte har lav eller fraværende sexlyst. I vår vestlige kultur blir sex ofte sett på som et symbol for kjærlighet. Ved manglende sexlyst dukker ofte skyldfølelse overfor partner opp. Mange kvinner frykter at partneren vil gjøre det slutt og legger av den grunn press på seg selv for å gjennomføre samleier, såkalt pliktsex. Målet med dette fagessayet er å bevisst- gjøre fysioterapeuter til å tørre å snakke med pasientene om underlivssmertene og konteksten rundt, samt å veilede dem til å se egne fysiske og psykiske ressurser. På denne måten kan vi forhåpentligvis bidra til å bed- re pasientenes selvbilde. Problemstilling For å gi leserne et bredere innsyn i de aktuel- le utfordringene ønsker jeg å belyse følgende problemstillinger: • Hvor ligger bevisstheten rundt egne sek- suelle grenser hos kvinner – hvorfor si 
ja til samleie når det gjør vondt? 
 • Hvordan kan vi som fysioterapeuter bi- dra til at disse kvinnene i større grad kan sette egne grenser og la sin egen seksuelle helse og nytelse få fokus? Hoveddel Smerter og vansker under samleie Dyspareui er et samlebegrep som brukes om tilbakevendende smerte som oppstår under, før eller etter seksuell aktivitet. Globalt sett rammes mellom 3–18% av den kvinnelige populasjonen (2). De etiologiske faktorene er sammensatte og usikre. Mange av kvin- nene vi møter i klinikken har opplevd at de ikke blir tatt på alvor i møte med helsevese- net for å få hjelp til sin seksuelle dysfunksjon. Noen har blitt undersøkt av leger som er usi- kre på diagnosen og som ofte ender med å anbefale medikamenter mot soppinfeksjon. Denne behandlingen kan gjøre vondt verre. Førti prosent av disse pasientene (alder 16+) oppgir at de har mistet gleden ved sex, og 20% opplever engstelse under seksuell akti- vitet (ibid). De kvinnelige, ytre kjønnsorganene kal- les for vulva. Vulvodyni defineres som vul- vasmerte som har vart i minst tre måneder. Smertene er ofte spontane og brennende, og kan oppstå ved trykk eller berøring. For ek- sempel kan det å sitte på et sykkelsete opp- leves som tortur for enkelte. Beklageligvis er det foreløpig ingen klar identifiserbar årsak til smertene, men man ser at det er noen fak- torer som kan stå i sammenheng. Jfr. Born- stein et al.’s konsensus om terminologi og klassifikasjon av langvarige vulvasmerter og vulvodyni (3), kan følgende faktorer nevnes: • Komorbiditet: ved samtidig tilstede- værelse av andre smertesyndrom, som for eksempel orofacial smerte (smerte i munn/kjeve og ansikt). 
 • Genetiske faktorer. 
 • Hormonelle faktorer. 
 • Økt antall inflammatoriske celler i de smertefulle områdene. 
 • Psykososial innflytelse. 
 • Strukturelle defekter, som nedfall av un- derlivsorganer. 
 • Muskulære forhold; dysfunksjonell bek- kenbunnsmuskulatur med forøket 
spen- ning. 
 Generasjon seksuell prestasjon fag ESSAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy