Fysioterapeuten 2-2019

FYSIOTERAPEUTEN 2/19 41 informasjon fra NFF Tittel Når pasienten skrives ut er historien en helt annen. Rehabilitering: Lik rett – ulikt tilbud Hans Leo Dagsvik regionleder Nord Helselovgivningen i Norge er utformet slik at pasientene har rett til et likeverdig tilbud, uavhengig av geografisk bosted. Nivået på rettighetene er også de samme hele året gjennom. Når det gjelder rehabilitering er det mye som tyder på at disse rettighetene er høyst teoretiske. Vi har visst det lenge, og nå viser Samdata-tallene det tydelig: Døgnrehabilitering i sykehus er på vei ned og tilbudet er høyst ulikt fra region til region. Dette gjelder også for private rehabiliteringssentre og polikliniske tilbud. Helseforetakene er imidlertid, til tross for sine ulikheter, mye likere enn kom- munene. Innenfor samme sykehus vil et døgnopphold være nokså likt om pasienten kommer fra kommune A eller B. Når pasienten skrives ut til sin hjemkommune er historien en helt annen. Den «heldige» pasienten kommer hjem til en kommune med en tverrfaglig døgn- rehabilitering, med et team av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logo- ped. Enkelte kommuner har til og med lege i rehabiliteringsavdelingen som er spe- sialist i fysikalsk medisin. Den «uheldige» pasienten skrives ut til en kommune som verken tilbyr døgnreha- bilitering, har ergoterapeut, logoped eller en fysioterapeut som jobber i institusjon. Sju år etter innføringen av Samhandlingsreformen kan det enda ikke vises til noen opprustning av rehabiliteringstilbudet i kommunene sett under ett. En rapport fra Helsedirektoratet som gjør opp midtveisstatus i opptrappingsplanen for rehabili- tering og habilitering, viser at utviklingen heller ikke der er i tråd med intensjonene. Det er dessverre få konkrete krav til innholdet i kommunal rehabiliteringstjenes- te. Alle skal ha en koordinerende enhet og de som ønsker det skal få en koordinator og individuell plan. De aller fleste kommunene har nå dette på plass, men det er ulikt organisert og vi vet lite om hvordan det fungerer. Opptrappingsplanen består i stor grad av stimuleringsmidler som kommunene kan søke fylkesmennene om. Det er grunn til å anta at de kommunene som allerede har fokus på rehabilitering er de som søker om disse midlene. En annen betydelig utfordring er at mange pasienter møter en rehabiliteringstje- neste som ligger mer eller mindre brakk rundt høytidene og i sommerferien. NFF har rehabilitering/habilitering som et av sine helsepolitiske satsningsområ- der i 2018–2019. Det blir en viktig oppgave å bidra til å sette søkelyset på en tjeneste som i mange år har lidd under mangel på satsning med substans.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy