Fysioterapeuten 2-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 AKTUELT Fysioterapeuter ønsker å lære mer om flyktningers behov. Nå er det satt i gang et treårig prosjekt som skal se på hvilken kunnskap som bør inn i pen- sum på utdanningen. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no HØGSKULEN på Vestlandet (HVL) skal sammen med flere institusjoner i andre land se på hvordan kompetansen rundt denne pasientgruppen kan styrkes. Prosjektleder og førsteamanuensis Maria N. Alme ved HVL sier til hvl.no at fysioterapeuter kan kjenne at de ikke strekker til, både når det gjelder kultur, kommunikasjon og kjønns- roller, og kompleksiteten i lidelsene flykt- ningene står i. – Mange sliter med traumer, og kan ha muskel- og skjelettplager på bakgrunn av tortur og den påkjenningen det er å flykte og leve i eksil. Noen har også opplevd å bli torturert av helsepersonell. Da må fysiotera- peuten ha kunnskap, og gjerne tenke anner- ledes om hvordan behandlingen skal foregå, sier hun. Ser på pensum og e-kurs I prosjektet PREP skal de komme fram til en europeisk konsensus om hva fysioterapeuter bør kunne om rehabilitering av flyktninger. – Derfor skal vi intervjue flyktninger, interesseorganisasjoner og de som jobber i feltet. Datainnsamlingen vil foregå i Norge, Sverige og Nederland. En slik konsensus vil ligge til grunn for å utarbeide et pensum som andre læresteder kan bruke til kursing, sier Alme. Av pensumet skal det også utarbeides et e-kurs på masternivå for fysioterapeuter som er ute i praksisfeltet. Kurset skal være mulig å ta overalt i verden. Et slikt utdan- ningstilbud finnes ikke i noen utdanninger i dag, verken i Europa eller i USA. Må forstå tilbudene Line Giusti er psykomotorisk fysioterapeut ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune og deltaker i arbeidsgruppa til PREP. Hun forteller at brukeren av helseve- senet må kunne forstå og ta i bruk tilbudene som gis. – Vi opplever at flyktninger mangler kunnskap, for eksempel om avbestillings- frister for timeavtaler eller klagefrister på vedtak. Her bør fysioterapeuter hjelpe til, siden dette også er helsefremmende arbeid. Fysioterapeuter bør i større grad opparbeide en god relasjon med pasienten, da behovet for tillit og trygghet hos denne pasientgrup- pen er større, sier hun. Prosjektgruppa arbeider nå med å skrive en oversiktsartikkel. n Vil ha flyktninger inn på fysioterapipensum Fysioterapi verden rundt n Mens litt over 56 prosent av fysiote- rapeutene i Norge er medlemmer i NFF, ligger andelen organiserte på ca. 26 prosent internasjonalt. World Confederation of Physical Therapy (WCPT) har gjennomført sin årlige undersøkelse i medlemsorga- nisasjonene. WCPT representerer ca. 450.000 fysioterapeuter i 108 land. Undersøkelsen omfatter temaer som lovregulering av yrket, praksis, utdan- ning og antallet fysioterapeuter. Globalt viser undersøkelsen at seks av ti fysioterapeuter er kvinner. I Norge er åtte av ti fysioterapeuter kvinner. Det er direkte tilgang til fysioterapi i 48 land, og drift av privat fysioterapi- praksis er tillatt i 77 av WCPT-landene. Les mer på www.wcpt.org www.follofuturafysio.no | www.alfacare.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy