Fysioterapeuten 2-2019

FYSIOTERAPEUTEN 2/19 9 Alle vervene i forbundsstyret og ulike utvalg, samt Fonds- styret, er på valg i år. Valgko- miteen håper på temperatur på Hovedlandsmøtet 2019. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – VED FORRIGE valg til styre og utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund i 2016 fikk vi ikke inn nok forslag. Vi måtte selv ut og høre med folk. Noen ga uttrykk for at det ble litt snevert hvor vi fant folk til vervene, men det er utfordringen når valgkomiteen selv må ta kontakt blant dem de kjenner til. Derfor hå- per vi medlemmene diskuterer kandidater på internmøter på arbeidsplassen, fagmøter, styremøter og årsmøter denne gangen, sier valgkomitéens leder Geir Erik Johansen. Alle sentrale verv på valg Alle sentrale verv som tillitsvalgt er på valg på Hovedlandsmøtet 2019 i november. Blant vervene de trenger kandidater til er Forbundsstyret, Lovutvalget, Etisk utvalg, Ankeutvalget for spesialistgodkjenning, Fondsstyret, Kontrollutvalget, Valgkomité- en, Næringspolitisk råd, Tariffpolitisk utvalg og Fag- og utdanningspolitisk utvalg. Johansen sier at informasjonen om hvor- dan nominere, er sendt ut per e-post til alle medlemmene. De fem regionlederne velges regionalt i forkant av Hovedlandsmøtet. Johansen un- derstreker at også de regionale valgkomité- ene trenger innspill til representanter til re- gionstyre og regionleder. – De som stiller som kandidater, behøver ikke ha eller ha hatt andre verv før, det er engasjementet og hvilke kvaliteter vedkom- mende har, som er viktigst. Vi vet at det er godt engasjement lokalt, og vi trenger å dekke bredden av arbeidsområder fysiotera- peuter har, i styrer og utvalg, sier Johansen. Ønsker seg reelle valg Drømmen er at de får flere kandidater til hvert verv, så det blir reelle valg og ikke bare at personer blir klappet inn. Han øn- sker seg samme temperaturen som under Hovedlandsmøtet i 2013, da NFF var gjen- nom store endringer fordi regionmodellen ble innført. – Valgene er viktige for hvordan NFF skal fungere i fremtiden. Det er gjennom å velge personer dere har tillit til, dere kan påvirke NFF i den retning dere ønsker, er Johansens oppfordring. Han sier at fristen for å sende inn forslag til kandidater er 15. mars. n Trenger kandidater til 39 verv TRENGER KANDIDATER Valgkomiteen i Norsk Fysioterapeutforbund håper på mange forslag på kandidater til 39 sentrale verv. Bildet viser forbundsleder Fred Hatlebrekke som taler til landsmøtet i fjor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy