Fysioterapeuten 2-2020

32 FYSIOTERAPEUTEN 2/20 FAG DOKTORGRAD Satya P. Sharma , førsteamanuensis, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder: Anders Bærheim, professor emeritus. Forskningsenhet for allmennmedisin, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Biveileder: Alice Kvåle, professor, Fakultet for helse og sosialvitenskap, Høgskulen på Vestlandet. Biveileder: Rolf Moe-Nilssen, professor emeri- tus, Forskningsenhet for fysioterapi, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Skulderkapsulitt, også kalt frossen skulder, er en smertefull tilstand som forårsaker re- dusert bevegelighet i flere plan og påvirker skulderfunksjon. Tilstanden har en preva- lens på 2-5% i befolkningen, mens andelen er mellom 11-30% for diabetikere. Kvinner i alderen 50-60 år rammes oftere enn menn, og den andre skulderen kan bli rammet hos 20% innen ett til to år. Frossen skulder kan være en utfordring diagnostisk, spesielt i tidlig fase. Det er også utfordrende å be- handle tilstanden konservativt i smertefa- sen. Tilstanden deles i hovedsak i to grup- per; primær/idiopatisk frossen skulder og sekundær frossen skulder. Korrekt måling av passive bevegelser er viktig i diagnostikk, da frossen skulder i hovedsak er en klinisk diagnose, og mange fysioterapeuter må følge opp andres pasienter. Det er behov for evidensbaserte prag- matiske løsninger for behandling av fros- sen skulder i allmennpraksis. Intraartiku- lær steroidinjeksjon etter landemerker med bakre tilgang er en pragmatisk konservativ behandlingsmetode for frossen skulder i allmennpraksis. En bør ta i betraktning at komorbiditet, dvs. samtidig eksisterende an- dre sykdommer eller tilstander, kan påvirke utfallet av behandling. Formålet med studien var å undersøke 1) intertester-reliabilitet, dvs. pålitelighet av målinger mellom to testere, for måling av passive bevegelsesutslag (PROM- Passive Range of motion) bilateralt med plurimeter hos pasienter med frossen skulder over en åtte ukers periode, 2) å undersøke om en serie med fire steroid-injeksjoner med el- ler uten distensjon eller dilatasjon påvirker forløp av frossen skulder sammenlignet med vanlig brukt konservativ behandling uten steroid og 3) om subjektive helseplager og nevrotisisme (personlighetstrekk som kjennetegnes ved å være usikker på seg selv, grubling, tendens til å bli lett bekymret og sårbar over kritikk av seg selv) kan forutsi utfall av behandling målt med Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) og end- ring i SPADI. I en prospektiv reliabilitetsstudie målte vi PROMpå skulder hos 50 pasienter med fros- sen skulder fire ganger i løpet av åtte uker. I den randomiserte kontrollerte studien, med 106 deltagere, sammenlignet vi intervensjon med steroidinjeksjoner med og uten disten- sjon, i alt fire injeksjoner, mot vanlig kon- servativ behandling (kontrollgruppen), dvs. ikke-steroid antiinflammatoriske midler, fysioterapi og annen behandling. SPADI var primært utkommemål, numerisk smerte- skala (NPRS- Numerical Pain Rating Scale) sekundært utkommemål og PROM tertiært utkommemål. I den siste studien undersøkte vi om subjektive helseplager og nevrotisisme kan forutsi utfall av gitt behandling. I reliabilitetsstudien var samsvar ved må- ling av PROM i affisert skulder mellom to testere ved test-tidspunktene enten veldig god eller utmerket. Fra veldig pålitelig til ut- merkede verdier ble registrert for intraklasse korrelasjonskoeffisient (ICC 2.1), sommåler reliabilitet av måledata som er samlet for en gruppe, og målefeilen var den samme i test- perioden. På kort sikt (fire og åtte uker) ble det på- vist statistisk signifikant forskjell (p<0.01) for endring i SPADI, for NPRS og PROM når steroidinjeksjoner uten eller med disten- sjon ble sammenlignet med vanlig konser- vativ behandling (kontrollgruppen). Det var ingen forskjell mellom de tre gruppene på lang sikt (12 måneder) for SPADI (p>0.05). Resultatet viste stor effektstørrelse (ES) på Utfallsmål og behandling av frossen skulder med steroidinjeksjoner i allmennpraksis

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy