Fysioterapeuten 2-2021

24 FYSIOTERAPEUTEN 2/21 sentralbyrå fast at det vil bli enklere for fysioterapeuter og annet helsepersonell å få jobb fordi vi vil trenge dem i årene frem mot 2035. I rapporten «Arbeidsmarkedet for helsepersonell frem mot 2035», står følgende: «Etterspørselen etter viktige grupper av helseperso- nell rettet mot sykehusene og kommunale helse- og om- sorgstjenester skyldes de store fødselstallene rett etter krigen. Samtidig spås det at tilbud og etterspørsel etter fysioterapeuter vil være i balanse om få år». «Fysioterapeuter er en gruppe hvor det har vært en klar vekst i utdanningskapasiteten de siste tiårene, slik at de nye kullene som kommer inn i arbeidsmarkedet er forholdsvis store sammenlignet med kullene som går av med pensjon. Med realistiske forutsetninger fra etterspørselssiden og vi- dereføring av dagens mønstre for utdanning og innvand- ring, ventes det å være noenlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel for leger, fysioterapeuter, helsesykepleiere, tannleger og tannpleiere frem mot 2035». Integreringen går ikke på skinner Direktør Libe Rieber Mohn i Integrerings- og mangfolds- direktoratet (IMDi) kan vise til utallige sider med rappor- ter om innvandreres sysselsetting i forhold til resten av befolkningen. – Kartlegging viser at personer med utenlandsklingen- de navn, samt innvandrere, har større utfordringer med å nå frem i ansettelsesprosesser. Det gjelder også i virksom- heter som i utgangspunktet var positive til mangfold, sier Rieber Mohn. Hun mener det kan tyde på at diskriminering av inn- vandrere i arbeidslivet til en viss utstrekning er uintender- te – altså ikke gjort med hensikt. – Det kan for eksempel være at magefølelsen hos re- krutterende leder tillegges vekt, at rekrutteringsmetoden ikke fokuserer tilstrekkelig på kompetanse eller at virk- somheter ikke lykkes i å nå frem til kandidaten de ønsker seg. Samtidig kan holdninger eller ubevisste fordommer hos arbeidsgiver påvirke rekrutteringspraksis, sier Rieber Mohn. Hun mener likevel at mange arbeidsgivere jobber godt med mangfold og inkludering, men at det fortsatt er be- hov for at flere arbeidsgivere ser nytten av en sammensatt arbeidsstokk. Dette gjør direktoratet For IMDi er mangfold et satsingsområde. Blant annet job- ber de med å utvikle nye tjenester slik at flere innvandrere får et solid og varig fotfeste i arbeidslivet. De har også Mangfoldprisen som hedrer virksomheter som gjør en innsats til inspirasjon og lærdom for andre, og i løpet av våren 2021 lanserer de en tilskuddsordning for virksom- heter samt veiledningstjeneste for arbeidsgivere. – Målet er økt rekruttering av innvandrere, bedre bruk av innvandreres kompetanse og økt bevissthet hos ar- beidsgiver om mangfold som en ressurs. Vi lanserer også en landsomfattende informasjonskampanje med samme formål, sier Rieber Mohn. Hun opplyser også at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i staten (DFØ) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir) har verktøy som arbeidsgi- vere kan bruke for å øke mangfoldet i sin egen virksomhet. Selv anbefaler Rieber Mohn fysioterapeuter med inn- vandreropphav å synliggjøre egen kompetanse og kvalifi- kasjoner, og at de bør gjøre det gjennom søknader, CV og direkte kontakt med arbeidsgivere. I tillegg anbefaler hun dem å søke profesjonell veiledning i jobbsøkerprosessen, for eksempel gjennom NAV samt være villig til å flytte. n DIREKTØR Libe Rieber Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan vise til utallige sider med rapporter om innvandreres sysselsetting i forhold til resten av befolkningen. Foto: Beate Willemsen, IMDi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy