Fysioterapeuten 2-2021

72 FYSIOTERAPEUTEN 2/21 DOKTORGRAD Svimmelhet og nakkesmerter: en klinisk studie av pasienter med sammenfallende symptomer Mari Kalland Knapstad , fysioterapeut, ph.d, Nasjonal kom- petansetjeneste for vestibulære sykdommer, Haukeland Uni- versitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. Hovedveileder : Stein Helge Glad Nordahl, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, Hauke- land Universitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Biveiledere : Frederik Kragerud Goplen, ph.d, Nasjonal kompe- tansetjeneste for vestibulære sykdommer, Haukeland Univer- sitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Tove Ask, ph.d, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. Jan Sture Skouen, professor, institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Originaltittel : A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain. Digital disputas fant sted den 27. mai 2020. På tross av kjente fysiologiske koblinger og at begge symp- tomene ofte opptrer samtidig, er sammenhengen mellom nakkesmerter og svimmelhet et omstridt tema. Man vet lite om hvordan nakkesmerter påvirker svimmelhet og karak- teristikker hos pasienter som opplever begge symptomer. Avhandlingen hadde som mål å undersøke sammen- henger mellom nakkesmerte, svimmelhetssymptomer, livskvalitet og postural kontroll. Prosjektet var en tverr- snittstudie der man inkluderte pasienter henvist for enten svimmelhet ved en svimmelhetsklinikk eller nakkesmerter ved en nakke- og ryggpoliklinikk. Først ble det gjennomført en systematisk oversiktsstudie (artikkel 1) som skulle undersøke hvordan pasienter med cervicogen svimmelhet skilte seg fra andre sammenlignba- re pasientgrupper. Oversikten viste at det er lite forskning på denne pasientgruppen. Av totalt åtte inkluderte studier var nedsatt postural kontroll det mest vanlige funnet hos pasienter med cervicogen svimmelhet, sammenlignet med andre pasientgrupper. Artikkel 2 undersøkte prevalens av nakkesmerter og forskjeller i livskvalitet og symptomgrad mellom svimle pasienter, med og uten nakkesmerter. I tillegg ble det un- dersøkt om nakkesmerter var assosiert med ikke-vesti- bulære diagnoser. Totalt hadde over 50% av pasientene på svimmelhetsklinikken nakkesmerter. Pasientene med nakkesmerter viste seg å ha både nedsatt livskvalitet og økt grad av svimmelhetsplager sammenlignet med de uten nakkesmerter. Nakkesmertene fordelte seg likt hos de med og uten en vestibulær diagnose. Artikkel 3 undersøkte sammenhengen mellom trykk- ømhet i nakken og postural kontroll målt på en balanse- plattform. Studien fant en svak sammenheng som viste at jo mer trykkøm du var i nakken, jo mer ustødig sto man på plattformen. Sammenhengen var kun til stede med øynene igjen, og kun hos pasientene som var hen- vist til svimmelhetsklinikken, og ikke hos pasientene som var henvist til nakke- og ryggpoliklinikken. Artikkel 4 undersøkte hvordan nakkesmerter var assosiert med fysiske plager og typer symptomer hos pasienter med svimmelhet hos de to klinikkene. Felles for de to klinikkene var at når man sammenlignet med gruppen uten nakkesmerter, så var nakkesmerter as- sosiert med svimmelhetsbeskrivelser som ørhet/nær- besvimelse, en gradvis debuterende svimmelhet, syns- forstyrrelser og angstrelaterte svimmelhetssymptomer. I tillegg var nakkesmerter assosiert med større grad av smerteutbredelse i kroppen, nedsatt nakkebevegelse og nedsatt kroppslig fleksibilitet. Effektstørrelsene i studiene var små, og man må tol- ke funnene med omhu. Funnene fra denne avhandlin- gen kan likevel belyse en kompleks, men vanlig klinisk problemstilling. Kunnskap om at nakkesmerter assosi- eres med enkelte karakteristikker kan komme til nytte når man undersøker denne pasientgruppen. Publikasjonsliste 1. Knapstad, M. K., Nordahl, S. H. G., & Goplen, F. K. (2019). Clinical characteristics in patients with cervi- cogenic dizziness: A systematic review. Health Science Reports, 2(9), e134. doi:10.1002/hsr2.134 2. Knapstad, M. K., Goplen, F., Skouen, J. S., Ask, T., & Nordahl, S. H. G. (2019). Symptom severity and qua- lity of life in patients with concurrent neck pain and dizziness. Disability and Rehabilitation, 1-4. doi:10.10 80/09638288.2019.1571640 3. Knapstad, M. K., Goplen, F. K., Ask, T., Skouen, J. S., & Nordahl, S. H. G. (2019). Associations between pres- sure pain threshold in the neck and postural control in patients with dizziness or neck pain - a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 20(1), 528. doi:10.1186/s12891-019-2922-4 4. Knapstad, M. K., Nordahl, S. H. G., Skouen, J. S., Ask, T., & Goplen, F. K. (2019). Neck pain associated with clinical symptoms in dizzy patients-A cross-sectio- nal study. Physiotherapy Research International, e1815. doi:10.1002/pri.1815

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy