Fysioterapeuten 2-2021

Omtalt av Dahm KT og Larun L , Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Akupunktur for pasienter med langvarige/ kroniske korsryggsmerter gir muligens liten eller ingen klinisk viktig forskjell i smerte og ryggfunksjon - og trolig liten eller ingen klinisk viktig forskjell i livskvalitet, sammenlignet med vanlig behand- ling. Akupunktur for pasienter med kroniske korsryggssmerter gir muligens liten eller ingen klinisk viktig forskjell i smerte og livskvalitet, og det er usikkert om det er forskjell i ryggfunksjon sammenlignet med narreakupunktur. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Akupunktur mot langvarige korsryggsmerter FYSIOTERAPEUTEN 2/21 83 Bakgrunn Korsryggsmerter er et hyppig helsepro- blem og en stor belastning for samfunnet og den enkelte. Korsryggsmerter defineres som smerter, muskelspenninger eller stiv- het lokalisert i setet og nedre del av ryg- gen. Kroniske uspesifikke korsryggsmer- ter defineres som smerter som varer i mer enn tre måneder og som ikke kan knyttes til annen sykdom eller skade. De fleste opplever smertereduksjon i løpet av de første seks ukene. Personer med kroniske korsryggsmerter trenger ofte langvarig behandling. Det er ikke alltid at tradisjo- nell behandling som fysioterapi, øvelser og smertestillende medikamenter fører frem, og akupunktur blir av og til foreslått som alternativ behandling. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra randomiserte kontrollerte forsøk (RCT) som har undersøkt effekten av akupunktur for personer med uspesi- fikke kroniske korsryggsmerter. Nedenfor viser vi resultatene for akupunktur sam- menlignet med en kontrollgruppe som fikk vanlig behandling eller narreaku- punktur. Forskningen viste at: • Akupunktur gir muligens liten eller ingen klinisk forskjell i smerte og rygg- funksjon sammenlignet med vanlig be- handling, rett etter behandling (++00). • Akupunktur gir trolig liten eller ingen klinisk forskjell i livskvalitet sammen- lignet med vanlig behandling på kort sikt ( JJJm ). • Akupunktur gir muligens liten eller in- gen klinisk forskjell i smerte sammen- lignet med narreakupunktur rett etter behandling ( JJmm ). • Det er usikkert om akupunktur sam- menlignet med narreakupunktur gir forskjell i ryggfunksjon rett etter be- handling ( Jmmm ). • Akupunktur gir muligens liten eller in- gen klinisk forskjell i livskvalitet sam- menlignet med narreakupunktur på kort sikt ( JJmm ). Vi har generelt liten tillit til resultatene på grunn av usikkerhet rundt randomise- ring, manglende blinding av utfallsmåler og ulike resultater på tvers av studiene. Hva er denne informasjonen basert på? Totalt inngikk 33 RCTer med til sammen 8.270 deltakere i oversikten. Deltakerne hadde kroniske korsryggsmerter av ukjent årsak med gjennomsnittlig varighet 5,3 år og gjennomsnittsalder var 41,5 år. Sytten studier sammenlignet akupunktur med narreakupunktur eller vanlig behandling. Akupunktur bestod av tradisjonell kine- sisk akupunktur eller medisinsk akupunk- tur (dry needling). De viktigste utfallene var smerte, funk- sjon og livskvalitet. Smerte ble målt på vi- suell analog skala (VAS), skala fra null til 100, der lavere skår betyr mindre smerte og klinisk viktig forskjell ble satt til 15 po- eng. Ryggfunksjon ble målt med HFAQ (Hannover Functional Ability Question- naire), skala fra null til hundre, der høyre skår betyr bedre funksjon. Tolv prosent endring ble satt til å være en klinisk vik- tig forskjell. Livskvalitet ble målt med et spørreskjema SF-12 (kortversjon av SF- 36), skala fra null til hundre, der høyere skår betyr bedre livskvalitet. Klinisk viktig forskjell ble satt til 3,7 poeng. Utfallene ble målt rett etter behandling (mindre enn sju dager) og på kort sikt (fra åtte dager til tre måneder). Åtte studier med 1.633 deltakere sam- menlignet akupunktur med vanlig be- handling. Vanlig behandling foregikk i primærhelsetjenesten og bestod av ulike tiltak som medikamentell behandling, fy- sioterapi og øvelser. Metaanalyse av fem studier (1054 deltakere) målte smerte og viste ingen klinisk viktig forskjell mellom gruppene (gjennomsnittsforskjellen var -10,26 poeng, 95% KI -17,11 til -3,40) rett etter behandling. Metaanalyse av fem stu- dier (1381 deltakere) viste ingen klinisk viktig forskjell i ryggfunksjon mellom gruppene (gjennomsnittsforskjell 9,78 poeng, 95% KI fra 3,54 til 16,02) rett etter behandling. Resultater fra én RCT viste heller ingen klinisk viktig forskjell i livs- kvalitet (gjennomsnittsforskjell 4,20, 95% KI fra 2,82 til 5,58) på kort sikt. Ni studier med 1.483 deltakere sam- menlignet akupunktur med narreaku- punktur. Narreakupunktur inkluderte nålestikk utenfor akupunkturpunkter el- ler triggerpunkter og nåler som ikke pe- netrerte huden. Metaanalyse av sju studier (1403 deltakere) viste ingen klinisk viktig forskjell i smerte mellom gruppene (gjen- nomsnittsforskjellen var -9,22 poeng, 95% KI fra -13,82 til -4,61) rett etter behand- ling. Metaanalyse av fem studier (1481del- takere) viste ingen klinisk viktig forskjell i ryggfunksjon mellom gruppene (gjen- nomsnittsforskjell 3,33 poeng, 95% KI fra -1,25 til 7,90) rett etter behandling. Me- taanalyse av tre studier (1068 deltakere) viste heller ingen klinisk viktig forskjell i livskvalitet (gjennomsnittsforskjell var 2,33 poeng, 95% KI fra 0,29 til 4,37) på kort sikt. Oversikten vurderte også akupunktur sammenlignet med ingen behandling, og fant at akupunktur var mer effektivt enn ingen behandling – for å redusere smerte og bedre ryggfunksjon. Kilde: Mu J, Furlan AD, Lam WY, Hsu MY, Ning Z, Lao L. Acupuncture for chronic nonspecific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 12.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy