Fysioterapeuten 2-2022

FYSIOTERAPEUTEN 2/22 27 Bydelen peker på god dekning av avtalefysioterapeuter. NFF reagerer. TEKST Øystein Eian oea@fysio.no Bydel St. Hanshaugen sentralt i Oslo skal spare 45-50 millioner kroner i 2022. Det går blant annet utover fysioterapitilbudet. Tre driftstilskudd trekkes inn som følge av na- turlig avgang og blir ikke lyst ut på nytt. To faste fysioterapeutstillinger og en ergotera- peutstilling blir i tillegg holdt vakante. Her er det snakk om barselpermisjoner som ikke erstattes i permisjonstiden. Hva som skjer med stillingene i 2023, er ikke klart. Den samlede besparelsen i 2022 kommer på 3,6 millioner kroner, ifølge bydelens ved- tatte budsjett. I tillegg trekker Helseetaten inn to fulle driftstilskudd. – Bydel St. Hanshaugen har meget god dekning av avtalefysioterapeuter. Det er færre innbyggere per fysioterapeut i bydel St. Hanshaugen enn i landet for øvrig, også etter inndragelse av tre avtaler, sier pres- sekontakt Christine Thune i bydelen. Hun legger til at to av avtalefysioterapeutene sa opp avtalene før bydelen besluttet å trekke dem inn. I alt er det 35 avtalefysioterapeuter i bydelen. KOSTRA-tall Norsk Fysioterapeutfor- bund (NFF) har hentet fra Statistisk sentral- byrå (SSB), viser at dekningen av avtalefy- sioterapeuter i bydelen er relativt høy: 8,3 pr. 10.000 innbyggere mot 5,1 på landsbasis. Men dekningen av ansatte fysioterapeu- ter er lavere i bydelen: 0,7 pr. 10.000 mot 4,2 på landsbasis. – Det er viktig at man tar med hele tje- nesten når man sier om noe er under- eller overdekket. Her ser man at dekning av avta- leterapeuter er relativt høy, men tilsvarende dekning av ansatte er svært lav. Sammen utgjør de den kommunale fysioterapitjenes- ten, og det er ikke belegg for å si at det er en overdekning, sier Karianne Bruun Haugen, regionleder for Oslo-området i NFF. Samlet forsvinner syv fysioterapihjemler og stillinger fra bydelen neste år. – Vi er veldig bekymret for disse kuttene og hva det vil si for innbyggerne. St. Hans- haugen er en veldig sentrumsnær bydel med mange brukere som ikke nødvendigvis bor i bydelen. Kommunen plikter å gi et tilbud til de som bor der eller til enhver tid oppholder seg der. Disse kuttene står i kontrast til hva de har sagt om å satse på rehabilitering og folkehelse, sier Bruun Haugen. På spørsmål om hvordan bydel St. Hans- haugen vurderer fysioterapitilbudet i by- delen neste år, svarer pressekontakt Thune følgende: – Vi kommer til å følge avtalefysiotera- peutene tettere fremover og involvere tje- nesten inn i hele kommunehelsetjenesten. n Oslo-bydel reduserer fysioterapitilbudet Meklingen førte frem. Til neste lønnsforhandling skal det lages «felles spilleregler». Personalklubben og ledelsen i Norsk Fysioterapeutforbund møt- tes tirsdag 15. februar hos Riksmekleren for å prøve å komme til enighet i lønnsoppgjøret i sekretariatet. Personalklubben brøt lønnsforhandlingene med ledelsen i forrige måned etter uenighet om hvordan lønnsmassen skal fast- settes. Partene var enige om rammen for lønnsoppgjøret og pro- sentvis størrelse på det generelle tillegget. Det var også betinget enighet om hvordan individuelle tillegg skal fordeles. 3,8 prosent i generelt tillegg Samme dag kunngjorde partene at de var kommet til enighet hos Riksmekleren. Rammen for lønnsoppgjøret er på 4,4 prosent. Det gis et generelt lønnstillegg på 3,8 prosent, mens 0,6 prosent av lønnspotten skal fordeles på utvalgte. Hensikten er blant annet å jevne ut ulikheter i lønn i tilnærmet like stillinger. Et annet krite- rium for fordeling er produktivitet og omstillingsevne. Setter ned utvalg Partene er enige om at det er behov for å avklare hvordan lønns- forhandlinger skal gjennomføres. Det nedsettes et partssammen- satt utvalg med en representant fra hver av partene som har som mandat å beskrive prosedyren for lønnsforhandlinger i NFFs se- kretariatet. Prosedyren skal være utarbeidet innen 1. mai 2022. – Et oppgjør vi kan være fornøyde med – Vi er glade for at vi er kommet til enighet. Vi tror at dette er et oppgjør vi kan være fornøyde med. Vi er veldig glade for at det er enighet om at vi skal nedsette et partssammensatt utvalg som lager felles spilleregler til neste lønnsforhandling, sier Christine Mar- tens, som har ledet forhandlingene på vegne av personalklubben. Generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF har sendt en li- kelydende kommentar til meklingsresultatet. Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i NFF ENIGE Christine Martens, leder av personalklubbens forhandlingsdelega- sjon, og generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF. Foto: Privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy