Fysioterapeuten 2-2022

28 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 – Flere ønsker et lengre studieløp. TEKST Øystein Eian oea@fysio.no Nokut har lagt frem resultatene fra Studie- barometeret 2021, en årlig undersøkelse som viser hvor fornøyde landets studenter er med ulike sider av undervisningen. Cirka 30.000 studenter har svart på undersøkel- sen, hvorav 239 er bachelorstudenter i fysio- terapi. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 gir høyest tilfredshet. På spørsmål om hvor fornøyde studentene er med undervisningen, svarer gjennomsnittet 3,9. Når det gjelder tilbake- meldinger og veiledning fra faglig ansatte, er snittskåren 3,5. Læringsmiljø får en gjen- nomsnittlig skår på 4, mens den overord- nede tilfredsheten med studiet kommer ut på 4,1. Marita Hagerup (23) er leder av FYSIO Norge, fysioterapistudentenes interesseor- ganisasjon. Hun begynte på fysioterapiut- danningen ved Høgskulen på Vestlandet i 2019. Hagerup sier FYSIO Norge er opptatt av hvordan studentene har det, og at de til- litsvalgte bruker mye tid på å oppdatere hverandre om hvordan det går på de ulike studiestedene. Hagerup merker seg at skå- ren er lav på organisering og tilknytning til yrkeslivet. – Generelt har det vært en del snakk om hvordan utdanningsforløpet er organisert, da det er flere studenter som gjerne ønsker lengre studieforløp. Det er mange lange da- ger med teori og praktisk arbeid, og en opp- lever at en ikke har tid til å gå gjennom alt innhold som er relevant for det gjeldende temaet, sier hun. Flere studenter opplever ifølge Hagerup at de har manglende kompetanse i møte med pasienter. – Vi har mye kunnskap, men det kan være vanskelig å sortere ut det vi faktisk trenger i klinisk arbeid. Etter en lengre pe- riode med korona er det nettopp klinisk er- faring studentene mangler. Vi har ikke sett mange pasienter, og dermed har vi ikke fått mulighet til å rydde i den verktøykassen vi har opparbeidet oss etter snart tre år med undervisning. Gjennomsnittet av studentene gir læ- ringsmiljøet en skår på 4. – Av egen erfaring er miljøet på kullet veldig bra sosialt og faglig. Denne kombi- nasjonen legger forholdene til rette for stor trivsel i studiehverdagen. Flinke lærere og engasjerte elever skaper gode læringssitua- sjoner, og flinke eksterne forelesere bidrar til at det faglige alltid er av beste kvalitet. Dette har jeg også hørt at gjelder de andre utdan- ningsinstitusjonene, sier Marita Hagerup. Fysioterapistudentene ved Universitetet i Tromsø er mest fornøyd ut ifra en helhets- vurdering. Her er skåren 4,5. Til gjengjeld har kun 31 fysioterapistudenter derfra del- tatt i undersøkelsen. Høgskulen på Vestlan- det kommer ut med 4,2 og NTNU med 4,1. Lavest skår når man ser på helheten, får Os- loMet med 3,8. Marianne Aars, studieleder ved institutt for fysioterapi ved OsloMet, er likevel for- nøyd med resultatene. – Årets undersøkelse viser en positiv trend på de fleste indikatorene for bachel- orutdanningen på OsloMet. Det må vi si oss veldig fornøyde med. Alle har hatt ut- fordringen knyttet til pandemien, men vi har hatt en ekstra utfordring gjennom at vi i forbindelse med RETHOS-arbeidet også endret fra to til en studieretning. Program- planen har derfor gjennomgått store omvelt- ninger, forteller hun. Og fortsetter: – Når vi sammenlikner resultatene fra de siste fire årene på OsloMet, skårer vi nå høyere enn tidligere både på indikatoren undervisning, tilbakemelding fra de faglige til studentene og læringsmiljø. Når det gjel- der undervisning, legger vi merke til at det skåres høyt på at det legges opp til at studen- tene skal delta aktivt, studentene benytter læringsutbyttesbeskrivelsene til eksamen, og at studentene opplever mer innflytelse og medvirkning. Dette er i tråd med en ønsket utvikling og kan vitne om at vi lykkes i stor grad med det vi prøver å få til. Samtidig ser vi at vi har en del å gå på når det gjelder or- ganisering, sier Aars og utdyper: – Vi skårer lavere på indikatoren organi- sering enn andre indikatorer, og av fritekst- svarene kan man blant annet se at studen- tene ikke er fornøyd med at det er eksamen rett før jul og rett etter jul i 2. studieår. De ønsker mer spredning. Dette bør vi se nær- mere på. n Så fornøyde er fysioterapistudentene Fysioterapi bachelor Formidling og undervisning Tilbakemeldinger og veiledning Læringsmiljø Helhetsvurdering Respondenter Universitetet i Tromsø 4,1 3,6 4,1 4,5 31 (88,6 %) NTNU i Trondheim 3,8 3,6 4 4,1 64 (91,4 %) OsloMet 4 3,5 4 3,8 74 (64,3 %) Høgskulen på Vestlandet 3,8 3,4 4,1 4,2 70 (85,4 %) Historisk helhetsvurdering (gjennomsnitt) 2021 4,1 2020 4,1 2019 4,3 2018 4 LEDER AV FYSIO Marita Hagerup begynte på fysioterapiutdanningen i Bergen høsten 2019 og er ferdig til våren. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy