Fysioterapeuten 2-2022

30 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 • Hvis du studerer fysioterapi i utlandet, må du søke om autori- sasjon og få utdanningen din vurdert av Helsedirektoratet før du eventuelt kan søke om turnuslisens i Norge. • Når søknaden har vært til vurdering og Helsedirektoratet har vedtatt at du må ha praksis før du kan få autorisasjon, kan du søke om å ta turnustjeneste eller finne praksisplass selv. • Dersom du velger å melde deg på turnustjeneste for fysiote- rapeuter i Norge, må du sende inn søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Turnusstart er 15. august året etter. • De som søker om å få gjennomføre norsk turnustjeneste og som ikke har norsk utdanning, må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper. • Søkere som får innvilget søknaden om turnustjeneste, må forplikte seg til å gjennomføre hele turnustjenesten på ett år. • Bestemmelser som valg og gjennomføring av turnustjenesten er som for turnusfysioterapeuter utdannet i Norge. Det vil si at de trer inn i en turnusplass med de samme rettigheter som de norskutdannede. • For å sikre forsvarlig helsehjelp har helse- og omsorgstjenes- ten et medansvar for å bidra til utdanning av helsepersonell. Dette fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven for kom- munene og spesialisthelsetjenesteloven. Det tilsier at det bør være betaling også for praktisering av yrket under veiledning. • Det er stor rift om turnusplassene. Det er derfor formålstjenlig at kandidater som har mulighet for å gjennomføre tilsva- rende veiledet tjenesten utenfor turnustjenesten, og etter EØS-regelverket, tilbys dette under ordnede forhold. På en slik måte kan vi få flest mulig fysioterapeuter ut i yrkeslivet, enten utdanningen er utført i Norge eller i utlandet. • Helsedirektoratet sender en oversikt over søkere som er blitt godkjent for oppmelding til turnustjeneste til Høgskulen på Vestlandet, OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø. Søker er selv ansvarlig for å kontakte utdanningsinstitusjonen/turnus- komiteen for informasjon om tidspunkt for nummertrekning og valg av turnussteder og for å delta i trekning og valg. • For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjen- ning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisa- sjon. Dette sier Helsedirektoratet tuelle arbeidssteder. Unntaksvis jobber noen uten lønn. Det kan enten være fordi kandi- daten selv tilbyr seg å jobbe gratis, eller fordi tjenestestedet utnytter at noen vil jobbe gra- tis. I det velregulerte norske arbeidslivet er det ikke ønskelig at kompetente fagpersoner jobber gratis og dermed har særdeles utryg- ge arbeidsvilkår. Både arbeidsgiver og jobb- søkere bør bidra til sunne og trygge arbeids- forhold som er i tråd med lov og avtaleverk. Aasheim er også medlem av forbunds- styret i Norsk Fysioterapeutforbund. Han påpeker at selv om muligheten til å skaffe veiledet praksis selv er til stede, er det en usikker vei å gå. – De fleste får riktignok lønn i den typen tjeneste, men vi har også en del eksempler på at utenlands-utdannede kandidater gir opp faget fordi de ikke kommer i gang med tjenesten, sier han. Søknadsfrist 1. september Aasheim presiserer at alle som studerer fy- sioterapi i utlandet, også har mulighet til å søke om å avtjene ordinær turnustjeneste dersom de har behov for veiledet praksis for å få autorisasjon. Denne ordningen forval- tes av Helsedirektoratet og administreres av Statsforvalteren. Søknad om å delta i trek- ningssystemet for norsk turnustjeneste sen- des til Helsedirektoratet, og søknadsfristen er 1. september hvert år. – Du må kunne dokumentere å ha bestått utenlandsk eksamen før du kan søke. Helse- direktoratet fordeler de aktuelle søkerne til en av de tre turnusregionene (Nord-Norge, Midt- og Vest-Norge eller Sør- og Øst- Norge). Deretter vil du delta i trekning og valg av studieplasser i regionen på lik linje med norske studenter. Det betyr at du får de samme sterke rettighetene som de som har studert i Norge, sier Aasheim. Dette er turnusløpet Det betyr blant annet at du får turnusplass både på et sykehus og i en kommune. Du jobber i seks måneder på hver av stedene. I tillegg har du rett til lønn, og lønnen er 90 prosent av minstelønnen til fysioterapeuter. En ulempe i dette løpet er at fysioterapeute- ne får noe ventetid fra du er ferdig utdannet til du er i gang med turnustjenesten. – Jeg mener likevel dette er et langt tryg- gere og bedre løp for alle studenter. Dessver- re er det for få turnusplasser på landsbasis, og enkelte år er det ikke nok plasser til alle. De som ikke får plass, havner på en felles nasjonal venteliste. De som har studert i ut- landet og har fått innpass i den norske tur- nusordningen, har i slike tilfeller ikke noen større risiko for å komme på venteliste enn dem som studerer i Norge, sier Aasheim. NFFs svar Forbundsleder Gerty Lund har tidligere lo- vet studentene støtte. I et meningsinnlegg i Tidsskriftet Fysioterapeuten skrev hun blant annet dette: – Vi har stor forståelse for at studentene i Danmark føler at de står «mutters alene» et- ter endt studieløp. Men det gjør dere ikke. Vi i NFF har nær kontakt med Statsforvalteren, som jobber for å få flere turnusplasser. Det er utfordrende, blant annet fordi sykehusene ikke får ekstra midler til å ansette flere tur- nuskandidater. Lund påpekte også at forbundet jobber for å få en mer fleksibel turnusordning enn det som er i dag. – Vi jobber for en mer fleksibel turnus- ordning, hvor de som kommer fra utlandet, har mulighet til å starte turnustjenesten fortløpende. I dag er det oppstart av turnus- tjeneste kun én gang i året, skrev hun. n Formålet med turnustjenesten • Turnusfysioterapeuten skal arbeide under veiledning, opplæring og supervisjon (bistå, rådgi og vurdere) for å få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut. • Tjenesten skal bidra til å utvikle faglige ferdigheter, selvstendig yrkesutøvelse, gode arbeidsvaner med hensyn til pasientkontakt, samarbeid med andre yrkesgrup- per og kommunikasjon med andre deler av helsetjenesten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy