Fysioterapeuten 2-2022

Vil du skape debatt, fortelle om din hverdag som fysioterapeut eller har du lest noe i Fysiotera- peuten du ønsker å kommentere? Dine meninger, perspektiv, din kunnskap og erfaringer, og kan- skje kritiske spørsmål , kan vitali- sere og forbedre fysioterapien. Ta pennen fatt! Innlegg sendes til ansvarlig redaktør John H. Strupstad: js@fysio.no Hovedinnlegg: 3000 tegn inkludert mellomrom. Legg ved portrettfoto Kortinnlegg: 400-1500 tegn. MENINGER Injeksjonsbehandling: Fortsatt uklart rundt avtaleverk, egenandeler og apotekvarer 34 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 Frem til nå har artiklene og disku- sjonene i Fysioterapeuten omkring injeksjonsbehandling i stor grad handlet om hvem som kan og er best skikket til å gi denne behandlingen, og om det er fysioterapi eller ikke. Jeg har i denne forbindelse noen spørsmål til en artikkel ( 1) som nylig er publisert i Fysio- terapeuten, men også om tidligere artikler Fysioterapeuten har skrevet om temaet. Mine spørsmål gjelder avtaleverket med kommunen og Helfo, egenandel/kostnad til pasientene og apotekvarer. For egen del så er jeg ikke motstander av injeksjoner. Jeg har selv injeksjonskurs og ultralydkompetanse, samtidig som jeg er spe- sialist i ortopedisk medisin (OMI). Jeg jobber med 100% driftsavtale, er medlem og har hatt en rekke verv i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Jeg har satt en del injeksjoner, mest sammen med lege frem til jeg fikk driftsav- tale i juli 2017, Etter det har jeg satt noen få injeksjoner på delegasjon fra lege som har gitt resepter til pasienten. Ingen injeksjoner er satt av meg de siste to årene. Nå henviser jeg tilbake til fastlege, eller legespesialist på området når det er nødvendig med injeksjons- behandling, og jeg selv føler det ikke er pro- blemer knyttet til å samhandle om pasienten. Årsaken til at jeg ikke lengre gjør injeksjons- behandling er i hovedsak grunnet uklarheter om vi fysioterapeuter faktisk har anledning til å gi denne behandlingen, komplisert regelverk rundt selve ansvaret overfor pasienten (milde bivirkninger eller alvorlige som anafylaksi og sepsis), anskaffelsen og oppbevaring av injeksjonsmaterialene, samt at det ikke er noen forskrift om dette i avtalen om stønad til dekning og utgifter til fysioterapi for denne tjenesten. Det står i nevnte sak at en fysioterapeut har 90% driftsavtale med kommunen, og foretar disse injeksjonene. Da vedkommende ifølge saken setter ca. 1000 injeksjoner i året, går jeg ut fra at mange av disse injeksjonene er satt i avtaletiden. Hvordan kan fysioterapeuter med drifts- avtale som jobber med injeksjonsbehandling avklare denne behandlingsformen med kommunen og Helfo? Hvordan gjøres det med egenandel eller betaling? Slik jeg forstår avtaleverket har vi en tilleggstakst for undersøkelse med ultralyd som belaster kunden og Helfo, der materiell til dette er inkludert. Denne taksten kan bare brukes ved undersøkelse når det er indikasjon for det inntil to ganger for samme sykdom/ skade per år, og ikke ved behandling. Det er vel heller ingen indikasjon og grunn til at ultra- lyd skal brukes på all sykdom/skade i muskel- og skjelettapparatet? Ut over dette så har ikke fysioterapeuter med driftsavtale anledning til å ta ekstra betalt for økt eller spesiell kom- petanse og utstyrsbruk, verken ved undersø- kelse eller behandling. Heller ikke ut over det som er nevnt i avtaleverket som omhandler manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og noen spesialiteter igjennom NFF. Det er også svært begrenset hva vi kan selge og ta betalt for av forbruksmateriell, varer og liknende. I henhold til avtalen fikk vi først anledning til å selge varer for fysioterapeutens kostnad fra juli 2020. I tillegg så er alt av tilleggstakster til behandlingstaksten fjernet, siste i 2021. Avtaleverket og takstene skal være til hjelp for pasienten som forutsigbare kostnader til behandling, og prisene skal være oppslått i behandlingslokalet. Vil vi nå dit at vi skal få nye tilleggstakster, når vi over flere år har jobbet for å fjerne de vi hadde? Eller er det slik at noen fysioterapeuter kan ta de takstene, og selge de varene de vil, for å dekke sine utgifter? Hva tenkes om varesalg, eventuelle nye til- leggstakster og hvordan skal fysioterapeuter som driver med ultralyd og injeksjonsbehand- ling forholde seg til de egenandeler og regel- verket vi har, for at kostnadene til pasienten skal være forutsigbare? Ved betaling for en injeksjonsbehandling utgjør prisen en del forbruksmateriell, som kan belastes pasienten, og en del for injeksjons- preparatet som er regulert i lov, ref. Lov om le- gemidler §17. Statens legemiddelverk skriver: «lov om legemidler §17 sier at lege, tannlege og veterinær kan kreve dekket utlegg til lege- midler som er brukt under behandlingen av en pasient eller et dyr. Det innebærer et forbud mot enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient …». For å kunne sette injeksjoner med for eksempel kortison og bedøvelse, så er det to måter å få disse varene inn til klinikken: • enten ved at man samarbeider med en lege

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy