Fysioterapeuten 2-2022

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 44 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 Fysioterapi til de minste barna – en spørreundersøkelse blant fysioterapeuter i Bergen kommune Sammendrag Hensikt : Kartlegge fysioterapipraksis i Bergen kommune for spedbarn fra 0-12 måneder. Hvilke spedbarn henvi- ses, når, hvorfor og av hvem - og hvilken oppfølging og behandling ble planlagt? Vi ville også undersøke andelen med spedbarnsasymmetri, og om det var sammenhenger mellom asymmetrier og andre faktorer. Design : Tverrsnittstudie. Materiale : Alle foreldre med barn mellom 0-12 måneder som ble henvist til den kommunale fysioterapitjenesten i Bergen i løpet av fire måneder i 2018 ble forespurt om deltagelse. Metode : Fysioterapeutene (24) fylte ut spørreskjema med følgende temaer vedrørende barnet: Anamnese, fødsel, reguleringsvansker, klinisk undersøkelse av barnet og eventuell videre henvisning og tiltak. Deskriptiv statistikk, korrelasjon og logistisk regresjon ble benyttet. Resultater : Studien inkluderte 175 barn, gjennomsnitts- alder var 18 uker ved undersøkelse. Totalt 162 barn var henvist fra helsestasjonen. Vanligste henvisningsårsak var spedbarnsasymmetri (61%). 76 av 175 spedbarn (45%) hadde ingen asymmetri. Vi fant en sammenheng mellom hodeasymmetri og favorittside og kjønn i multivariable analyser. Vanligste tiltak fra fysioterapeutene var råd og veiledning til foreldre samt tiltak for å oppnå normale bevegelsesutslag og bevegelsesutvikling. Konklusjon : De fleste henvisningene av spedbarn var på grunn av spedbarnsasymmetri. Registrerte tiltak var i hovedsak veiledning til foreldre, i tillegg til fysioterapi med den hensikt om å oppnå normale bevegelsesutslag og en symmetrisk bevegelsesutvikling. Nøkkelord : fysioterapipraksis, spedbarnsasymmetri, beve- gelsesutvikling. Hege Handeland , høgskolelektor, MSc., fysioterapeut, spesialist innen barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF). Bergen kom- mune, ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, bachelor i fysioterapi. hege.handeland@hvl.no. Hilde Stendal Robinson , professor, PhD., fysioterapeut, spesialist innen manuellterapi (MNFF). Avdeling for tverrfaglig helsevi- tenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 13. desember 2021. Studien er en del av FYSIOPRIM, godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (saksnr. 2013/2030, endringsmelding 2017). Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Innledning Kommunenes helsetjeneste har som oppgaver å fremme folkehelse og forebygge, diagnostisere og behandle syk- dom og skader (1). Barnefysioterapeutene ansatt i Bergen kommune har ansvar for å forebygge og behandle aktuelle tilstander hos barn. Barna henvises fra helsestasjon, bar- nehage, skole, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), fra spesialisthelsetjenesten eller ved at foreldrene selv tar kon- takt. Spedbarnsasymmetri, som er en samlebetegnelse for en skjevstilling av hode og nakke, har blitt en av de hyppig- ste årsakene til at spedbarn henvises til kommunefysiote- rapeut. I denne spørreundersøkelsen blant fysioterapeuter i Bergen kommune ønsket vi å kartlegge fysioterapipraksis for spedbarn fra 0-12 måneder. Bakgrunn Spedbarnsasymmetri er en klinisk tilstand med stor varia- sjon i etiologi, lokalisasjon, alvorlighetsgrad og kliniske funn (2). Barn med spedbarnsasymmetri kan ha både strukturelle og/eller funksjonelle symptomer, som viser seg som av- vikende form eller posisjonering for deler av kroppen. Det er ingen enighet om nomenklatur, og litteraturen benytter ulike betegnelser, som torticollis og plagiocephaly (2). Torticollis betyr skjev nakke (fra latin; tortus=vridd/

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy