Fysioterapeuten 2-2022

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 50 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: En kasus-kontrollstudie © Author(s) (or their employer(s)) 2022. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag Hensikt : Undersøke om det er en forskjell i avansert mobilitet i et utvalg barn og unge i senfase etter erver- vet hjerneskade i sammenligning med typisk utviklede barn og unge. Undersøke om det er en sammenheng mellom avansert mobilitet og 1) fysisk kapasitet og 2) deltagelse i pasientgruppen. Design : Kasus-kontrollstudie. Materiale : Ti pasienter med ervervet hjerneskade, median alder 9.3 år (5.9-16.6), ble sammenlignet med 33 kontroller matchet for alder og kjønn. Metode : Avansert mobilitet i pasient- og kontrollgrup- pen ble kartlagt med High-level Mobility Assessment Tool (HiMAT), fysisk kapasitet og selvrapportert deltagelse i pasientgruppen ble kartlagt med 6 minut- ter gangtest (6MWT) og Assessment of Life Habits for Children (LIFE-H 5-13). Resultat : Pasientgruppen hadde signifikant lavere og mer varierende, aldersuavhengig HiMAT-skår (p< 0.01) sammenlignet med kontrollgruppen. Det var en sterk positiv sammenheng mellom avansert mobilitet og 1) fysisk kapasitet (rs=0.94, p<0.01) og 2) selvrapportert deltagelse (rs=0.95, p<0.01) i pasientgruppen. Konklusjon : Et utvalg gående barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade hadde redusert avansert mobilitet sammenlignet med typisk utviklede barn og unge. Pasienter med redusert avansert mobilitet hadde tilsvarende nedsatt fysisk kapasitet og utfordringer med deltagelse. Nøkkelord : hjerneskader, traumatiske hjerneskader, pediatri, motoriske ferdigheter, nedsatt mobilitet. Kathrin Frøvik-Frei , MSc., spesialfysioterapeut seksjon for barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold. kathrinf@so-hf.no. Kristi Riiser , PhD., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet -storbyuniversitetet. Ingerid Kleffelgård , PhD., postdoktor/spesialfysioterapeut Oslo Universitetssykehus, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 10. desember 2021. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - REK (saksnr. 75359), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste- NSD (saksnr. 941219) og og personvernavdelingene ved Sykehuset Østfold og Sunnaas Sykehus. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Bakgrunn Ervervet hjerneskade er en av de hyppigste årsakene til va- rig funksjonsnedsettelse hos barn og unge i den vestlige verden (1). Ervervet hjerneskade inkluderer skader forår- saket av både traumatiske og ikke-traumatiske hendelser (1). Begge kan gi sammensatte funksjonstap med kogni- tive, adferdsmessige, emosjonelle og motoriske vansker som ofte fører til aktivitets- og deltagelsesbegrensninger i senfaseforløpet etter skaden (1-5). Mellom 60-90% av barn og unge med ervervet hjerne- skade gjenvinner selvstendig gangfunksjon det første året etter skaden (3, 6-8). Fysisk deltagelse i lek, skole- og fri- tidsaktiviteter, setter imidlertid krav til motorisk kompe- tanse utover gangfunksjon. De siste årene har det derfor blitt rettet mer oppmerksomhet mot rehabilitering av av- ansert mobilitet hos barn og unge med ervervet hjerne- skade (9-11). Avansert mobilitet er aktiviteter som løping, jogging, hinking, hopping eller trappegang og gange i en hastighet utover komfortabelt tempo (12, 13). Hos barn og unge med ervervet hjerneskade begrenses slike grunnleg- gende forflytningsmåter av nedsatt balanse, koordinasjon, fysisk kapasitet og evne til å genere fart (12, 14-16). Avansert mobilitet er ikke tidligere kartlagt blant nor- ske barn og unge med ervervet hjerneskade. Det er også mangelfull internasjonal forskning på området. Oss bekjent finnes det heller ingen forskning som har kartlagt sammen- hengen mellom avansert mobilitet, fysisk kapasitet og del- tagelse. High-Level Mobility Assessment Tool (HiMAT) er et av få kartleggingsverktøy, som er utviklet for å bedømme avansert mobilitet (13). Hensikten med denne studien er derfor å kartlegge avansert mobilitet med HiMAT hos et utvalg norske barn og unge i senfase etter både traumatisk og ikke-traumatisk ervervet hjerneskade, og å sammenlig- ne disse med barn og unge i typisk utvikling. Studien har følgende problemstillinger: • Er det forskjell i avansert mobilitet mellom et utvalg barn og unge med ervervet hjerneskade og en kontroll-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy