Fysioterapeuten 3-2018

10 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 AKTUELT Få temaer vekker så mye frus- trasjon blant fysioterapeuter som prosessen rundt tildeling av driftstilskudd. Mange klager og får medhold, men enkelte har litt urealistiske forventnin- ger til egen sak. TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg dl@fysio.no REGELVERKET er komplisert og kunnska- pen høyst variabel, ikke minst i kommunene som skal forvalte regelverket. Advokatene i NFF får derfor mange spørsmål om proses- sen for tildeling av driftsavtaler. Det gjelder også hvordan man skal klage på et vedtak om tildeling av driftstilskudd. Forhandlingsseksjonen i NFF har i len- gre tid jobbet med å bedre informasjonen til næringsdrivende medlemmer med driftstil- skudd. Det har resultert i en ny veileder for tildeling av driftstilskudd og klageadgang, som du finner på forbundets nettsider. I til- legg er det laget en ny kommentarutgave til ASA 4313, og det kommer mer informasjon på fysio.no i løpet av året. Føler seg alene Advokatfullmektig Ida Bentestuen har hatt hovedansvaret for arbeidet med veilederen om tildeling av driftstilskudd og klagead- gang. Hun har skrevet veilederen i samar- beid med Team næringsdrift i Forhand- lingsseksjonen. – Vi får mange spørsmål fra medlemmer Ny veileder for driftstilskudd og klageadgang FORHANDLINGSSEKSJONEN får en del spørsmål fra fysiotera- peuter som opplever seg forbigått som følge av å være overkvalifi- sert. Altså at man er bedre kvalifisert enn de kravene som stilles i utlysningsteksten, men likevel ikke blir tildelt driftsavtalen. Dette gjelder for eksempel der fysioterapeuter med spesialistgodkjen- ning eller masterutdanning søker på et tilskudd innen «allmenn fysioterapi» – uten krav om videreutdanning. Kvalifikasjonsprinsippets innhold kan fremstå misvisende i denne sammenheng, ettersom det heter at det er den «best faglig skikkede» som skal tildeles driftstilskuddet. Det er imidlertid slik at en søker ikke automatisk er «best faglig skikket» fordi vedkom- mende har mer formell kompetanse enn en annen søker. Det må foretas en bred vurdering av samtlige relevante kvalifikasjoner søkeren har, herunder også personlige egenskaper som gjør ved- kommende mer eller mindre egnet for arbeidet. Kvalifikasjons- vurderingen må knyttes opp mot kravene i utlysningsteksten for tilskuddet. Dersom det ikke fremgår krav om videreutdannelse, har kommunen (innenfor kvalifikasjonsprinsippets grenser) an- ledning til å velge en annen søker med mindre utdannelse. Det å være «overkvalifisert» i form av å ha mer utdanning enn påkrevet for stillingen, gir ikke automatisk et fortrinn, men skal på ingen måte være diskvalifiserende i en tildelingsprosess. n Kilde: Tildeling av driftstilskudd og klageadgang. NFFs veileder. Kap.4.3.4. Overkvalifisert? ALENE Advokatfullmektig Ida Bentestuen har hatt hovedansvaret for veilederen om tildeling av drifts- tilskudd og klageadgang. – Vi får mange spørsmål, og ofte lurer folk på det samme, sier Bentestuen, som tror fysioterapeutene ofte føler seg i skvis og alene om sine utfordringer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy