Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 17 Forbundsstyret behandlet nylig NFFs forhold til den foreslåtte nedleggelsen av studieretning mensendieck ved OsloMet. Bakgrunnen var et innspill fra mensendieck- fysioterapeut Ingrid Næss. TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no – JEG FREMMET forslaget til Faggruppen for mensendieckfysioterapi om å løfte dette inn i forbundsstyret, forteller Næss. Faggruppen ønsket sentral støtte fra NFF i sitt arbeid for å videreføre studieretningen, i det minste som en del av en ny grunnut- danning i fysioterapi. Her valgte forbunds- styret å gå en annen vei (se faktaramme). Ingrid Næss stiller seg undrende til behand- lingen av saken, og hvilken informasjon forbundet har innhentet. Altså, på hvilket faglig grunnlag forbundsstyret har tatt sin beslutning. – Føler seg kneblet – Man har altså vedtatt at NFF ikke ønsker å støtte mensendieck som egen studieret- ning i grunnutdanningen. Slik jeg opplever det, skyver de programplanarbeidet ved Os- loMet foran seg. Enda merkeligere er det at forbundet fatter vedtak før arbeidet ved Os- loMet er ferdig, sier Næss, som opplever at faggruppen er kneblet i denne saken. Ifølge Næss har faggruppen på et ekstra- ordinært styremøte vedtatt å kjempe for at studieretning mensendieck skal videreføres på OsloMet (se faktaramme). – Dette valgte forbundsstyret å sette til side. Vi ønsket at NFF skulle løfte diskusjo- nen, som ser ut til å ha strandet helt på Oslo- Met. I stedet opplever jeg at forbundet løper universitetets ærend. Man skulle nesten tro forbundsstyret er instruert i saken, sier hun. Sterkt krititisk til NFFs mensendieck- vedtak Faggruppen for Mensendieckfysio- terapi, 12. desember 2017: n «Faggruppens styre er sterkt uenig i at stu- dieretning fysioterapi-mensendieck fjernes fra programplanen ved OsloMet. Fysioterapeuter er tjent med et faglig mangfold i forskning og praksis. Vi vil derfor arbeide for at planarbei- det for studieretningene settes på vent inntil samarbeidsklimaet ved OsloMet muliggjør en konstruktiv prosess, der faglige funderte ar- gumenter veier tyngst. Inntil videre mener vi at begge studieretningene skal videreføres.» Forbundsstyret i NFF, 7. mars 2018: n «Forbundsstyret (FS) mener det er viktig at relevant kompetanse fra de to nåværende studieretningene ved OsloMet ivaretas i fremtidens studieplan, jamfør det pågående RE- THOS- arbeidet. Forbundsstyret er opptatt av at sluttkompetansen fra grunnutdanningen skal sette fysioterapeuter i stand til å møte utfordringene i fremtidens helsetjeneste. Forbundsstyret mener at en grunnutdanning i fysioterapi ikke kan bygge på en enkel metode, men at ulike metoder presenteres og analyseres i utdanningen. Grunnutdanning skal gi en bredde, mens spesialisering av fagområder/virksomhetsområde tilhører etter-/ videreutdanning. Forbundsstyret anerkjenner at det er utviklet en god fagkompetanse innen Mensendieck som er viktig å videreføre. NFF bør sikre god dialog med faggruppen for å sikre at organisasjonen har en felles forståelse, med tanke på muligheter for påvirk- ning sett i forhold til nasjonale retningslinjer for utdanning. Enstemmig.» Vedtak i saken ommensendieck ved OsloMet UTARMING Ingrid Næss mener fysioterapifaget vil bli utarmet dersom man velger å fjerne pedago- gikken i mensendieck fra grunnutdanningen. ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy