Fysioterapeuten 3-2018

18 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 AKTUELT NFF-leder Fred Hatlebrekke ønsker god dialog med fag- gruppen, og vil arbeide for at de gode prinsippene i studie- retning mensendieck videre- føres. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no DET har blåst opp til mer enn frisk bris i Fag- gruppen for mensendieckfysioterapi etter at NFFs forbundsstyre den 7. mars vedtok at forbundet ikke vil arbeide aktivt for at men- sendieckfysioterapi ved OsloMet videreføres som egen studieretning. – Faggruppen henvendte seg til oss med bekymring for at studiet er varslet nedlagt. Saken er behandlet to ganger i forbunds- styret. Den første gangen vedtok vi å sende saken over til Fag- og utdanningspolitisk utvalg (FU) for vurdering, forteller Hatle- brekke. Han mener at tiden for metodebasert fy- sioterapi er forbi, og viser til det pågående RETHOS-arbeidet (nasjonale retningslin- jer for helse- og sosialfagutdanningene, se faktaramme) som er igangsatt av regjerin- gen. Dermed vil forbundslederen heller ha en diskusjon om hvordan man kan viderefø- re de gode prinsippene innen mensendieck i en ny grunnutdanning i fysioterapi. Metode-diskusjonen I mensendieckmiljøet mener man at retnin- gen er langt mer enn en metode. Fra for- bundslederens ståsted er det tydelig at hva som legges i begrepet metode varierer. – Man snakker jo om mensendieckme- toden, utviklet av Bess M. Mensendieck. Vi har mange slike metoder innen fysiote- rapi, men tiden for å bygge en grunnutdan- ning på metode er forbi. Vi forstår at ordet metode kan oppfattes forskjellig. Mange av disse metodene har vært avgjørende viktige for utviklingen av faget, og mye av innhol- det vil fortsatt være viktig for faget. Men det må samles under fellesbegrepet fysioterapi grunnutdanning, understreker Hatlebrekke. Forbundsstyrets vedtak er i så måte kun et svar på om NFF mener at en grunnutdan- ning kan bestå av ulike retninger. – Det vi er opptatt av er at utdanningen skal føre til mest mulig lik sluttkompetanse, og at utdanningen ikke skal bygges på en ren metode, utdyper forbundslederen. Faggruppen involvert Ingrid Næss (se egen sak) stiller spørsmål ved om faggruppen har vært involvert i ar- beidet som førte frem til vedtaket. Hun vil også ha svar på hvordan NFF har hentet inn den nødvendige kunnskapen til å fatte et slikt vedtak. – FU har hatt en grundig diskusjon, hvor de også har involvert en styrerepresentant fra faggruppen. Det valgte man å gjøre for at FU skulle få et bedre bilde av hva faggrup- pen ønsket før man tok stilling i saken, for- teller Hatlebrekke. Han understreker at det har vært viktig for NFF å involvere faggruppen i prosessen. – Saken er utredet administrativt som grunnlagsmateriale til FU, også for å få klarhet i vedtaket om å gå fra to til en stu- dieretning ved det som nå heter OsloMet, og sammenhengen mellom arbeidet der og Ønsker dialog og samspill METODE? Tiden for metodebasert fysioterapi er forbi, mener NFF-leder Fred Hatlebrekke. Foto: Ingvild Festervoll Melien. Bevegelsesgrupper Næss har arbeidet etter mensendieckprin- sippene i mange år. Etter hennes mening er egenerfaringen studentene får via utdannin- gen og tilnærmingen svært viktig. – Hva fungerer for å få folk i aktivitet? Dette spørsmålet står sentralt i mensen- dieck, den eneste utdanningen i Norge som gir en grundig opplæring i å lede grupper. Studieretningen ved OsloMet har et eget 20 studiepoengs emne i ledelse av bevegel- sesgrupper. Studentene utdannes til beve- gelsespedagoger i sin profesjonsutdanning. Læringsprosessene former morgensdagens fysioterapeuter til å tenke helhetlig, helse- fremmende og forebyggende, understreker Næss, og peker på at kompetanse i ledelse av bevegelsesgrupper etterspørres på ulike nivåer i helsetjenesten. Metode eller retning? NFFs ståsted har vært at mensendieck er å betrakte som en metode, og ikke en egen retning innen fysioterapifaget. Det er Næss helt uenig i: – Mensendieck er en undervisnings- metode som skal gi en helhetsforståelse av mennesket. Det kan ikke avgrenses til å kal- les en metode – det blir for snevert og av- grenset. Mensendieckfysioterapi er basert på en pedagogisk tilnærming til bevegelse og aktivitet. At det er delte meninger ommensendieck ved OsloMet er en kjent sak, men Næss had- de forventet at hennes eget forbund hadde stått opp for faggruppen i en sak hun mener er viktig for grunnutdanningen av fremti- dens fysioterapeuter. – Mensendieckgrupper er et betydelig innslag i dagens helse-Norge. Gruppene ret- ter seg mot både forebyggende helsearbeid på ulike nivåer, og mot spesifikke diagnoser på tvers av alder og kjønn. Med tanke på vektleggingen av brukerperspektivet burde NFF engasjere seg for å få frem alle pasien- terfaringene med å være deltagere i en grup- pe, avslutter Næss. n ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy