Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 19 det pågående RETHOS-arbeidet, utdyper forbundslederen. Det er sekretariatet i NFF som har stått for utredningsarbeidet, og FUs innstilling ble behandlet på forrige forbundsstyremøte i NFF. – Sekretariatet har konsultert OsloMet for å få klarhet i grunnlaget for endringene, hvor det er forankret og hva tidsperspektivet er. Vi skal også gi vår høring om innholdet i grunnutdanningen i forbindelse med RE- THOS-arbeidet. Følelsesladet – Min oppgave har blant annet vært å trekke dette ned på gulvet og få frem hva som er fakta i saken. For mange handler dette selv- sagt om følelser, og det skal vi ikke avfeie – følelser skal vi ta på ramme alvor. Det er ofte der kimen til uenighet oppstår, slår Hat- lebrekke fast. Samtidig kan han ikke forskuttere hva NFF vil spille inn om innholdet i grunn- utdanningen i forbindelse med RETHOS- arbeidet. – Det avhenger helt av hva som står i hø- ringsbrevet når det kommer. Vi skal svare på det vi blir spurt om. Til nå har NFF uttalt at sluttkompetanse etter grunnutdanning må sette den enkelte i stand til å ivareta helse- tjenestens behov. Det har blant annet sam- menheng med primærhelsetjenestemeldin- gen, hvor man ser nærmere på behovet for kompetanse i kommunene. Utdanningen må være i samsvar med behovet som er i samfunnet, og det er i stadig endring. Noen ganger skjer det viktige ting, og i en slik sam- menheng er primærhelsemeldingen viktig. Hatlebrekke er overbevist om at ledelsen ved OsloMet er like opptatt av at utdannin- gene de tilbyr er relevante for samfunnet. – Så er det slik at det er en treårig utdan- ning som skal gi en grunnkompetanse som gjør at pasientene vet at de får fysioterapi av en fysioterapeut. Da er det fornuftig at det er relativt likt mellom de forskjellige utdannin- gene rundt om i Norge, mener Hatlebrekke. Vil bevare tankegodset Ifølge Hatlebrekke er det først om tre år man står overfor en eventuell sammenslåing av de to utdanningsløpene ved OsloMet. – Det vil si at mensendieck som egen grunnutdanning ikke blir borte i morgen. NFF vil arbeide for å bevare tankegodset i mensendieck. – Vi har vært veldig tydelige overfor fag- gruppen på at NFF, i samarbeid med dem, skal arbeide for at mye av det gode tanke- godset og innholdet i mensendieckretnin- gen videreføres i fysioterapiutdanningen. Det er kjempeviktig, og jeg tror, ønsker og håper at også faggruppen forstår at det er viktig for hele NFF og for fysioterapeuter generelt, sier Hatlebrekke. Forbundsstyret oppfordrer derfor fag- gruppen til å se på behovet og ønsket om en mulig etter- og videreutdanning hvor men- sendieckprinsippene legges til grunn. Organisasjonsforståelse – Hva med faggruppens styrevedtak om fort- satt mensendieckbachelor ved OsloMet? – For forbundsstyret og meg har det vært viktig å sikre at organisasjonsforståelsen blir ivaretatt. Det er blitt gjort klart og tydelig overfor ledelsen i faggruppen. Når forbunds- styret gjør et vedtak, som er motstridende til faggruppens, er det forbundsstyrets vedtak som er NFFs offisielle politikk, understreker Hatlebrekke. Samtidig påpeker han at det ikke fratar faggruppen muligheten til å tilkjennegi sitt syn. – Det er lederen av faggruppen infor- mert om. De må gjerne legge frem sitt syn på saken overfor OsloMet, men OsloMet vil også kjenne til forbundsstyrets vedtak. Og universitetet vet at forbundsstyrets vedtak er forbundets politikk. Vi hindrer ikke fag- gruppen i å snakke høyt om hva de ønsker. De er ikke kneblet. Hatlebrekke er klar for å snakke sak med faggruppen når det måtte være. – Vil dere spille på lag med oss er det bare å ringe. Jeg kan nås når som helst, og stiller mer enn gjerne på møter så sant saken som diskuteres er relevant. Vi ønsker god dialog for å sikre at innholdet i den nåværende mensendieckutdanningen blir videreført, avslutter Fred Hatlebrekke. n RETHOS Formålet : Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Mandat : Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunn- utdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Fremdriftsplan : Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdannin- gene er inndelt i to faser. Fase 1 omfatter de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de elleve øvrige utdanningene. Kilde: regjeringen.no www.follo-futura.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekket kan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB!Understreken i F er flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Vi hindrer ikke faggruppen i å snakke høyt om hva de ønsker.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy