Fysioterapeuten 3-2018

22 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Bakgrunn : I 2014 startet Horten kommune opp prosjektet Helsefremmende opp- vekst i Horten kommune (HOPP). Et delprosjekt av HOPP-prosjektet, HOPPLæring, ble implementert i alle barneskolene i kommunen med den hensikt å øke aktivitetsni- vået og bedre den akademiske læringen til alle elevene i kommunen. Bakgrunnen for HOPPLæring er basert på bekymring knyttet til mulig fallende fysisk form, økende overvekt og inaktivitet hos barn. HOPP-intervensjonen erstatter deler av ordinær klasseromlæring med fysiske oppgaver. Det skolebaserte aktivitetsprogrammet på intervensjonsskolene innebærer et tillegg på 45 minutter fysisk aktivitet per dag. n Hensikt : For å kartlegge effekt av HOPP-læring inngikk Horten kommune et samarbeid med Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap (HKIH). Artikkelen reflekterer over hvilke suksesskriterier som ligger til grunn for en god prosjektgjen- nomføring. n Metode : Utvalget består av en intervensjonsgruppe som inkluderer samtlige syv barneskoler i Horten kommune. Kontrollgruppen består av Rasta skole i Lørenskog kommune og Eiksmarka skole i Bærum kommune. Våren 2015 ble første runde av evaluering av HOPP-Læring gjennomført. Totalt 2.297 elever (82%) deltok og data- innsamling vil bli gjennomført hvert vårsemester. I prosjektet benyttes et testbatteri bestående av aktivitetsnivå, fysiske tester, kognitive tester, kondisjonstester og blodprøver (krever samtykke utover deltakelse i prosjektet). n Resultater : Utvalgsstørrelsen gir store muligheter for generalisering til tilsvarende populasjoner, men innebærer et stort logistikkarbeid som er krevende. Suksesskrite- rier for en god prosjektgjennomføring er kontinuerlig vurdering av testbatteriet, god opplæring og veiledning av testledere og god kommunikasjon med skolene. Studien skal ferdigstilles i 2021. n Konklusjon : HOPPLæring er en pedagogisk modell som krever stor endring i skole- hverdagen. Det er viktig å måle om effekten av den pedagogiske modellen har effekt på barnas aktivitetsnivå og akademiske læring. God prosjektgjennomføring er viktig for å få nøyaktige data til å besvare dette spørsmålet. n Nøkkelord : Fysisk aktivitet, barneskole, akademisk læring, aktiv læringsform, inter- vensjonseffekt, prosjektgjennomføring, fysiske og kognitive tester. Lars Erik Braaum , høgskolelektor, MSc., høgskolelektor/pro- sjektleder, Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap. larserik. braaum@kristiania.no. Trine Meza , ph.d., prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap. Per Morten Fredriksen , forskningsleder, Institutt for helsevitenskap, ph.d., professor, Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevi- tenskap. Denne artikkelen er en norsk omskrevet og forkortet versjon av «The health oriented pedagogical project (HOPP) – a controlled longitudinal school-based physical activity intervention program», studieprotokoll pu- blisert i BMC Public Health. 2017; 17: 370. Denne artikkelen er vurdert av fagredaktør. Bakgrunn I 2014 startet Horten kommune opp pro- sjektet Helsefremmende oppvekst i Horten kommune (HOPP). Et delprosjekt av HOPP kalles HOPPLæring. Dette delprosjektet er blitt implementert i barneskolene i Horten kommune med den hensikt å øke aktivi- tetsnivået til alle elevene og samtidig bedre akademisk læring ved hjelp av et pedagogisk tilbud som innebærer fysisk aktivitet sam- tidig med undervisning. Bakgrunnen for HOPPLæring er bygget på tre forhold. For det første bekymring knyttet til mulig fal- lende fysisk form, økende overvekt og inak- tivitet hos barn. For det andre at skolen er en god arena for å fremme helsefremmende ak- tivitet til alle barn uavhengig av sosial status. For det tredje at resultater fra enkelte studier viser at fysisk aktivitet kan benyttes som et pedagogisk verktøy i undervisning. For å vitenskapelig dokumentere hvilken Helsefremmende oppvekst i Horten kommune – effekt av aktiv læring i barneskolen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy