Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 27 Nylenna M: Medisinsk ordbok Kunnskapsforlaget, 2017 559 sider Kr 469 ISBN: 9788257322168 Det er mye godt å si om denne boken. Den inneholder så mye mer enn hva jeg er vant til fra medisinske ordbøker. I tillegg til å forklare betydningen av ord for alle slags sykdommer, relaterte undersøkelsesmetoder og medisinske basalfag, er navn på helseforetak og adminis- trativ organisering av helse-Norge inkludert. Legemidler er omtalt både ved preparatnavn og virkestoffer. Henvisning til alle slags yrker innen helsevesenet er omtalt. Mange sykdommer er oppkalt etter per- soner, og i boken finnes det korte biografiske henvisninger til opphavspersonene. Ord/ fenomener som trenger ytterligere beskrivelse er ledsaget av enkle og gode illustrasjoner. Latinske ord er forklart enkelt på norsk i den grad dette lar seg gjøre. Før du tar boken i bruk anbefaler jeg å lese Magne Nylennas introduksjon over ca. to og en halv side. Her får du en god forklaring på hva som kan forventes å finne i boken. Tidligere ble engelske ord og utrykk direkte overført til norske forhold. Etter hvert har nor- ske skrivemåter kommet til, noe som samsva- rer bedre med norsk språk. I stedet for thorax kan det skrives toraks. Hvis det finnes gode dekkende norske ord i stedet for utenlandske, foretrekker forfatteren de norske. Et eksempel på dette er nakkesleng kontra whiplash. Boken er solid innbundet, noe som er viktig for et oppslagsverk. Den tåler mange års bruk, og teksten er godt leselig på hvitt papir med god kontrast mellom sorte bokstaver og hvit bakgrunn. Alt er lett forklart, siden boken også er beregnet for personer uten medisinske forkunnskaper. I tillegg til den fysiske boken, får man fri tilgang et halvt år til ordnett.no . Der kan man slå opp på samme måte som i den fysiske boken. I tillegg følger det med gode artikler om språkvett og minigrammatikk. Begge deler kan være nyttig. «Medisinsk ordbok» er en viktig bok for fysioterapeuter, av mange grunner. Ikke minst når man skal skrive rapporter, journaler og lik- nende med hensyn til rettskrivning, men også for å finne dekkende norske ord og uttrykk i stedet for utenlandske. Dette siste vil være med på å minske avstanden mellom medisinsk personell, pasienter/pårørende og andre som av interesse ønsker å lese det nedskrevne. Boken er et godt utgangspunkt for god pasientkommunikasjon. Einar Hafsahl Spesialist i psykomotorisk fysioterapi En uvanlig god og omfattende medisinsk ordbok Engedal K, Haugen PK (red.): Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling Forlag: Aldring og helse, 2018 Pris: 480,- ISBN: 978-82-8061-339-4 I Norge har i dag om lag 80 000 per- soner demens, og vi antar at tallet vil stige betydelig i årene som kommer på grunn av økende eldrebefolkning. Helse- og omsorgspersonell møter personer med demens og deres pårø- rende på mange arenaer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Målet for helsevesenet er å tilby omsorg, utredning og behandling tilpasset hver enkelt person med demens og hans eller hennes nærstående. Ulike typer demens og ulike ut- viklingstrinn i demensforløpet vil gi forskjellige utslag i psykologisk, atferdsmessig, motorisk og dagliglivets fungering. Dette betyr at helsepersonell må ha solid fagkunnskap og en helhetlig tilnærming for å kunne ivareta personer med demens.  Denne læreboka er skrevet for helsepersonell med bachelorgrad, psykologer og leger, men den vilogså være nyttig for annet helse- personell som i sitt arbeid møter personer med demens. Innholdeti boka bygger på læreboka Demens –Fakta og utfordringer, 5. utgave fra 2009, men stoffet er omfattende revidert og har fått ny struktur. Knut Engedal og Per Kristian Haugen har vært redaktører, og en rekke dyktige fagfolk har bidratt som medforfattere. Boka er inndelt i 7 deler: 1. Om demens 2. Ulike årsaker til demens 3. Delirium og psykiske lidelser 4. Diagnostikk 5. Nevropsykiatriske symptomer 6. Tiltak til personer med demens og pårørende 7. Bilkjøring og juridiske spørsmål Ønsker du å anmelde boka? Send en epost til fysioterapeuten@fysio.no !

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy