Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 33 vitet og dårlige psykiske helse, baserer seg på en utematisert dualisme, og på målein- strumenter som posisjoneres som eiere av språket om barn og ungdoms mangfoldige og foranderlige erfaringer av å bevege seg og være i relasjon og i samfunn. Et spørsmål er om det er større grunn til å bekymre seg om dette enn om barn og ungdoms fysiske akti- vitet og psykiske helse? Vår konklusjon er at det er høyst påkrevet at debatten dreies i ret- ning av et kritisk blikk på forskningen og på politikken som utformes på dens bakgrunn. Litteraturliste 1. NRK (2017). Flertall for en times fysisk aktivitet i skolen. https://www.nrk.no/norge/flertall-for-en-times- dagligfysisk-aktivitet-i-skolen-1.13802847 . 2. Resaland GK, Fusche Moe V, Aadland E et al. Active Smarter Kids (ASK): Rationale and design of a clusterran- domized controlled trial investigating the effects of daily physical activity on children’s academic performance and risk factors for non-communicable diseases. BMC Public Health 2015; 15:709. https://bmcpublichealth.biomedcen - tral.com/articles/10.1186/s12889-015-2049-y . 3. NRK (2017). Flertall for en times fysisk aktivitet i skolen. https://www.nrk.no/norge/flertall-for-en-times- dagligfysisk-aktivitet-i-skolen-1.13802847 . 4. Folkehelseinstituttet (2014). Psykisk helse hos barn og unge – internasjonale sammenligninger. https://www.fhi . no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/psykisk-helse-hos-barn- og-unge/#internasjonale-sammenligninger . 5. Aftenposten (2017). -Ungdom opplever at hovedårsa- ken til de psykiske helseplagene er skole. https://www. aftenposten.no/norge/i/lqnV7/-Ungdomopplever-at- hovedarsaken-til-de-psykiske-helseplageneer-skole . 6. Nettavisen (2015). - Du kan ikke være myk her, Erna, du må være hard! https://www.nettavisen.no/politikk/--du- kan-ikke-vremyk-her-erna-du-ma-vre-hard/3422836063 . html. 7. NRK (2017). Ap lover fire milliarder til skolen og 3000 nye lærere. https://www.nrk.no/norge/ap-lover-fire-milliar- der-tilskolen-og-3000-nye-laerere-1.13644585 . 8. Forskningspolitikk 2017; 40 (3/4): 10-13: Forskning og utvikling er bare en del av bildet. http://fpol.no/wp- content/uploads/2017/12/Forskningspolitikk-3-4_2017_ side-10-13.pdf . 9. Klassekampen (2016). Jenter sliter mest psykisk. http://www.klassekampen.no/article/20161201/ARTI- CLE/161209997 . 10. Nordtug B, Engelsrud G. Fysisk aktivitet for bedre psykisk helse – noen betraktninger. Bedre Skole 2017; 29 (4) 28-33. https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/ debatt/2017/fysisk-aktivitet-for-bedre-psykisk-helse- --vet-ikke-om-det-virker/ . 11. Schille-Rognmo M. Masteroppgave i folkehelseviten- skap: Ungdata, mental health and gender differences. A study of gendered mental health re-enactments in Ungdata’s dLTC youth surveys. UiT. https://munin. uit.no/handle/10037/201/browse?value=Schille- Rognmo%2C+Marthe&type=author . 12. Bakken A. Ungdata. Nasjonale resultater 2017. NOVA Rapport 10/17. Oslo: NOVA. http://www.hioa.no/Om- HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/ Publikasjonar/Rapporter/2017/Ungdata-2017 . 13. Bremnes A-M, Martinussen M, Laholt H et al. Positiv sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2011; 48: 332-338. http://www.psyko - logtidsskriftet.no/index.php?seks_id=137599&a=3 . 14. Lillejord S, Johansson. Effekten av fysisk aktivitet i skolen. Mange uavklarte spørsmål. Bedre skole. 2016; 4:11-15. https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/de- batt/2017/effekten-av-fysisk-aktivitet-i-skolen--mange- uavklarte-sporsmal/ . 15. Lillejord S, Vågan A, Johansson L et. al. 4.3 Fysisk aktivitet og psykisk helse. I: Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og lærings- utbytte. En systematisk kunnskapsoversikt 2016; Oslo: Kunnskapssenter for utdanning. https://www.udir.no/ globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/ fysisk-aktivtet-i-skolen.pdf . 16. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nyhe- ter/2017/farre-psykiske-problem-blant-idrettsungdomar/ . 17. Skårderud F. Sterk/Svak 2000; Oslo: Aschehoug. 18. Shephard R.J. Physical Activity, Fitness, and Health: The Current Consensus. Quest 1995: 47: 288-303. 19. Lacan J. Écrits: the first complete edition in English. New York: W.W. Norton, 2006. 20. Nylenna M. Medisinske myter. Michael 2016; 13 (3): 198–209. http://www.dnms.no/index.php?seks_ id=240410&a=1 . 21. Brean A. Myteknuserne. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134 (17): 1633. http://tidsskriftet. no/2014/09/fra-redaktoren/myteknuserne . 7. – 8. juni 2018 nksi.no Quality Airport Hotel Gardermoen • • NÅR KROPPENSIER IFRA Hvordan kan infeksjoner, traumer, arbeidspress, belastninger og bekymringer henge sammen med alvorlige symptomer som for eksempel smerter, tretthet, søvnvansker, slitenhet, kramper og lammelser? Og Hvordan kan disse alminnelige symptomene lede til alvorlige konsekvenser som avhengighet av vanedannende medisiner, uteblivelse fra skole/arbeid og til sosial isolasjon. Vi har samlet nasjonale og internasjonale forskere med en fantastisk formidlingsevne. De vil presentere den vitenskapelige bakgrunnen som allerede er kjent, og samtidig gi oss innblikk i sine erfaringer fra klinisk praksis. Lesmer ogmeld deg på konferansen påwww.nksi.no Velkommen til Jubileumskonferansen 2018!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy