Fysioterapeuten 3-2018

36 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 FAG DOKTORGRAD Tanja Karic , overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering, ph.d. Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Hovedveileder: Angelika Sorteberg, overlege i nevrokirurgi, ph.d. og første amenuensis. Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Originaltittel: «Early rehabilitation after aneu- rysmal subarachnoid hemorrhage». En aneurysmal hjernehinneblødning, eller subarachnoidalblødning (aSAH), er en livs- truende hendelse og en tredel av pasientene dør innen en måned etter blødningen. Be- handlingen har som formål å reparere aneu- rysme i tidlig fase slik at det ikke blør på nytt og behandle problemene blødningen har skapt. Bedring av nevrokirurgisk og neuro- intensiv behandling har ført til redusert dø- delighet i siste årene. Allikevel, mange pasi- enter har nedsatt funksjonsnivå og betydelig symptombyrde, og opp til 40% av pasientene klarer ikke å komme tilbake til arbeidslivet. Siden halvparten av pasientene er yngre enn 55 år, har dette store sosioøkonomiske konsekvenser og forbedring av funksjonsut- komme er av stor betydning. Tidlig rehabilitering etter hodeskade og hjerneslag har vist seg å ha gunstige effekter på komplikasjoner og funksjonsnivå. Imid- lertid, erfaring om innhold, intensitet og oppstart av tidlig rehabilitering etter hjerne- skade er sparsom. Frykt for komplikasjoner er hovedårsaken til at aSAH-pasienter ikke mobiliseres og aktiveres i vesentlig grad de første dagene etter at aneurysme er repa- rert. Den mest fryktede komplikasjonen er vasospasmer, som innebærer at blodårene i hjernen trekker seg sammen og øker faren for ischemisk hjerneslag og død. Derfor har man hittil praktisert «konservativ sengeleie» i den første tiden etter aSAH. Imidlertid er det ikke påvist at behandling i form av sen- geleie reduserer antall tilfeller av de vanlig- ste nevrokirurgiske og medisinske kompli- kasjonene. Det overordnede målet med denne av- handlingen var å beskrive tidlig rehabili- tering og dens effekt på komplikasjoner og funksjonsnivået ett år etter aSAH. Det var en kontrollert intervensjonsstudie som in- kluderte alle pasienter som ble behandlet for aSAH ved nevrointermediær enhet på Oslo Universitetssykehus i 2011 og 2012. Pasienter som ble behandlet i 2011 (76 pasi- enter) fikk standard behandling og utgjorde kontrollgruppen, mens pasienter som ble behandlet i 2012 (94 pasienter) utgjorde tid- lig rehab. gruppe og fikk tidlig mobilisering og rehabilitering i tillegg til standardbe- handling. Gradvis mobilisering ved å heve hodeenden av sengen utover 30° startet fra første postoperative dag og fulgte deretter et trinnvis mobiliseringsalgoritme som ble ut- arbeidet i denne studien (Figur 1). Tverrfag- lig rehabiliteringsteam bestående av reha- biliteringslege, nevrokirurg, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier utarbeidet daglig rehabiliteringsplan med konkrete mål basert på pasientens tilstand. Innhold av tidlig rehabilitering og pro- gresjon i mobiliseringen varierte i forhold til alvorlighetsgrad av aSAH, og for analyse- ringsformål ble pasientene dikotomisert til «good grade» (mild grad av aSAH-WFNS 1 og 2) og «poor grade» ( WFNS 3,4,5 ). Mobi- lisering til 60° i sengen startet median to da- ger etter reparasjon av aneurysme for good grade-pasienter, og for poor grade-pasienter ble det mulig etter median åtte dager. Poor grade-pasienter trengte større rehabilite- ringsinnsats og fikk rehabilitering i gjen- nomsnitt en time per dag, mens good grade- pasienter fikk rehabilitering i gjennomsnitt 30 minutter. Pasienter i tidlig rehab. gruppen hadde statistisk signifikant raskere progresjon i mobiliseringen; good grade-pasienter ble mobilisert til stol median seks dager etter sikring av aneurysme, og poor grade-pasi- enter etter median 16 dager. I tråd med dette hadde tidlig rehab. gruppen i gjennomsnitt nådd et mobiliseringsnivå der de selv gikk et par skritt ved sengen da de ble skrevet ut fra nevrointermediær enhet, mens 2011-pa- sientene i gjennomsnitt ikke hadde kommet Tidlig rehabilitering etter aneurysmal hjernehinneblødning Sikring av aneurysmet Flat sengeleie hodet hevet 30 ° Dag 0 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 6 Trinn 5 Minimum 1 dag / trinn < 1 dag / trinn Sengeleie, hodet hevet 60 ° Sitte høyt i sengen hode hevet 90 ° Sitte på sengekanten Sittende i stol Stå ved sengen/gå noen skritt/sette seg Gå på toalettet/lang tur i gangen Uttalte spasmer og/eller symptomer ? ja nei ja ja ja ja ja nei nei nei nei nei Uttalte spasmer: gå til trinn 1 Symptomer under mobilisering: gå tilbake til trinnet som tåles. Upoblematisk mobilisering: gå raskt videre til neste trinn etter ny ordinasjon av lege. Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger! FIGUR 1 Mobiliseringsalgoritme.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy