Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 43 informasjon fra NFF Tittel Johannes, Jørgen, Janne eller Jessica? Hvem skal vi prioritere? Aslaug T. Kleiveland regionleder Vest 7 • Johannes 85 år, på vei ut fra sykehuset med nytt slag? • Jørgen 68 år, pensjonist med revmatoid artritt og økende plager? • Janne 43 år med nyoperert ankel som vil raskt tilbake på jobb? • Jessica 26 år med langvarige ryggplager og langvarig sykefravær? Fysioterapeuter gjør kontinuerlig vurderinger av hvem som skal komme raskt til be- handling og hvem som må vente. Prioriteringskriteriene er noen ganger nedskrevet, klare for alle parter og tydelig kommunisert. Andre ganger er det skjønn og indivi- duelle vurderinger som avgjør hvordan det prioriteres. Da kan det være vanskeligere å redegjøre for utvelgelsen. I Norge har myndighetene de siste årene initiert flere arbeider om prioritering i helsevesenet. Norheim-utvalget jobbet med kriterier for en mer åpen og rettferdig prioritering. Magnussen-gruppen så på alvorlighet som kriterium for prioritering. Regjeringen kom med en stortingsmelding etter disse arbeidene og foreslo at de tre kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet skal ligge til grunn for all prioritering i helse- tjenesten. Nå jobbes det igjen med prioritering fra myndighetenes side. Denne gangen handler det om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelse- tjeneste. Blankholmutvalget har fått i oppdrag å se på det. I den forbindelse har NFF lagt ned et viktig arbeid for å belyse de prioriteringsutfordringene ansatte fysiotera- peuter og avtalefysioterapeuter står overfor i kommunene. I vårt innspill til Blankholmutvalget minner vi om at muskel- og skjelettplager er den klart største grunnen til sykefravær og til opplevd helsetap her i landet. Dette vet vi og kan underbygge med tall. Videre problematiserer vi at alvorlighetskriteriet ofte veier tyngst når man må prioritere. Dette går ut over de gruppene som opplever størst helsetap, men ikke har de mest akutte og synlige behovene. I disse gruppene finner vi mange som har nytte og effekt av fysioterapi. Tydeligst understreker vi at det må flere fysioterapeuter til for å møte de behovene som viser seg i tall for sykemeldinger og opplevd helsetap. Fysioterapitjenesten leve- rer, det er ikke ineffektivitet som er årsaken til ventelistene. Som eksempel ble det i 2015 behandlet 464.593 pasienter av avtalefysioterapeuter i kommunene. De hadde over ni millioner pasientkontakter samme år. Johannes, Jørgen, Janne eller Jessica? Hvem av disse pasientene som ville blitt prio- ritert tror jeg varierer mellom terapeuter og kommuner. Jeg skulle først og fremst ønske vi kunne gi flere et tilbud raskere. Hvilke kriterier for prioritering mener du er viktig i den kommunale helsetjenes- ten? Hva kreves av retningslinjer og ressurser for å møte det behovet innbyggerne har? Nå har du mulighet til å påvirke hvordan dette skal være i fremtiden. Gå inn på http://www.blankholmutvalget.no/ og gi ditt innspill til utvalget. Bruk muligheten!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy