Fysioterapeuten 3-2018

54 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 pros ent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrupper (ikke enkel tmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER Ronny Grenberg, HS M edia as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNO NSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 20 8 Norge: 1. kroner. Utl : .15 roner. Offentlige insti usjoner: 950 r. For medlem er av NFF i ne ent i medlemskontingenten. r t t løper til t blir skriftlig oppsagt. AN ONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 pros ent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fy ioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokum nt. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeu en@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 18 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 4 16/04 11/05 5 14/05 08/06 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angit , j l tt tt i redak- sjonen. Bestilling frist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samm dato. Rekla sjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henri tte@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet mat riell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 18 x 247 m. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Velferdsteknologien er på fremmarsj, og innenfor rehabiliteringsfeltet skjer utvik- lingen i raskt tempo. Sunnaas sykehus HF ligger et hestehode foran på veien mot fremtidens fysioterapitjeneste med sine fire gang-roboter. n «Tenk om flere rehabiliteringsinstitusjoner (Helsehus for eks) hadde tilgang til like mye ressurser og teknologi som Sunnaas har, da! Å ligge et hestehode foran (når det gjelder velferdsteknologi) krever også at det følger med økonomiske ressurser for å få det til.» n «Veldig bra med teknologiutvikling, og eksoskjelett er kommet for å bli. Viktig at flere institusjoner tar i bruk slikt utstyr, og så får vi håpe at utstyret med tid og stunder blir like tilgjengelig som rullestoler. For en kan bli litt lei av tresmak i ræva av å sitte på baken år etter år.» Fra bloggen: Kan vi være fornøyde når vi ikke får prøvd ut teorien i prak- sis? spør forfatteren av blogg- innlegget. Utviklingen i samfunnet går fort. Dagens helsetjeneste henger allerede etter. I stor- tingsmelding 26; Fremtidens primærhelse- tjeneste – nærhet og helhet, står det: «Mange brukere har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. Det er derfor behov for mer teambasert tjenesteyting og en flerfaglig til- nærming for å skape helhet og kontinuitet.» Utdanningene har mål om å forberede studentene sine på framtidens helsetjenes- ter. Ved NTNUs Bachelor i Fysioterapi er det et tydelig fokus på rehabilitering/habilite- ring, folkehelsearbeid og tverrfaglig samar- beid i sjette semester. Kunnskapsoverføring skjer kontrollert i skolens rammer etter nøye utarbeidete læreplaner. I praksis er kunnska- pen som overføres noe mer ukontrollert. De praksisplassene som møter oss former oss som framtidige yrkesutøvere, både ved å gi oss erfaringsbasert kunnskap og ved å forme oss som personer. Teorien blir til praksis, og virkeligheten realitetsorienterer teoriens gode intensjoner. Er det ikke da viktig å lure på hva slags fysioterapeuter praksisplassene skaper? Flerfaglighet, tverrfaglighet, samordning og samarbeid, alt dette tilpasset et koordi- nert og individualisert løp i skolen. Ved å prate om det kan man lære teorien, ved å praktisere det kan man lære ferdigheten. For å praktisere må studentene ut i praksisplas- ser som tilpasser seg utviklingen i samfun- net, som har begynt å integrere framtiden i arbeidsplassen, selv om de kanskje ikke lykkes med alt. Om søylebehandling ikke er morgendagens metode bør studentene ha opplevd en annen arbeidsmåte i sin praksis. Men praksisplasser i rehabilitering mangler. Av studentene i årets avgangskull oppgir 59 prosent å ha vært på en praksisplass der de har opplevd helhetlig tverrfaglighet. I sjette semester fokuserer læreplanen på hel- heten, men kun ni av 45 praksisplasser dette semesteret var på en institusjon med spesia- lisert rehabilitering. Kan vi være fornøyde når teorien ikke kan prøves ut i praksis? Av Synniva Katharina Sverresson, fysiotera- peutstudent ved NTNU. Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Rehabiliteringsarbeid i praksis

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy