Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 11 med både medlemmer og ikke-medlemmer. – Jeg føler at jeg ikke vet nok om NFF, og har vel ærlig talt verken fått eller oppsøkt in- formasjon om hvorfor man bør være med- lem, medgir Holst. Stolt – men samvittighetskvaler  Aud Irene Holtan, fysioterapeut og tillits- valgt i Rygge kommune, er klinkende klar i sitt svar på hvorfor hun er NFF-medlem. – Jeg er medlem fordi jeg vet at NFF vil hjelpe meg dersom jeg havner i trøbbel. For meg er det også viktig at jeg har noen som forhandler på vegne av meg i lokale lønnsfor- handlinger, og der er NFF. Det er også flott å få fagbladet Fysioterapeuten. Jeg er i tillegg medlem av Faggruppen for eldre i NFF og får bladet Geriatrix, som er en enkel og god måte å holde seg litt oppdatert faglig på. Rabatt på kurs i regi av NFF er absolutt en medlemsfordel det er verdt å nevne, iføl- ge Holtan. – Jeg bruker NFF en del. Dersom jeg lu- rer på noe, ringer jeg inn eller sender mail og får svar. Det er også en veldig ryddig måte å organisere arbeidslivet på etter mitt syn, så jeg blir jo litt grinete på gratispassa- sjerene, medgir Holtan. Jo flere vi er jo ster- kere står vi. Samtidig kjenner hun også litt på samvit- tighetskvaler etter å ha hørt kollega Holst. – Som lokal tillitsvalgt kjenner jeg litt på samvittigheten akkurat nå. Vi som er tillits- valgte ute på arbeidsplassene har en jobb å gjøre når det gjelder å informere og forhå- pentlig motivere de som står utenfor NFF til å melde seg inn, sier hun. Har kjent det på kroppen  Barnefysioterapeut Tone Jakobsen er også NFF-medlem, og det er hun veldig fornøyd med. – Jeg har opplevd å havne i en sak hvor det var veldig nyttig å være organisert, og et- ter den erfaringen kan jeg ikke tenke meg å stå utenfor, sier Jakobsen. Lønns- og ansettelsesforhold sto i sen- trum da hun hadde behov for NFFs hjelp. – Jeg ble ansatt i en kommune hvor jeg var lovet stilling som fysioterapeut. Men da kontrakten kom på bordet var stillings- beskrivelsen endret til miljøterapeut – noe som innebar mye lavere lønn. Jeg skul- le jobbe fullt som fysioterapeut og få betalt som miljøterapeut. Jeg opplevde å få veldig god hjelp fra NFF, som sørget for at jeg fikk etterbetalt for perioden jeg hadde blitt løn- net feil, forteller Jakobsen. – Det lønner seg å være medlem – det har jeg kjent på kroppen, legger hun til. Kun 63 prosent  – At bare 60 prosent av de som jobber som fysioterapeuter i Norge er NFF-medlemmer forundrer meg litt. Jeg trodde alle var med- lem, sier Jakobsen. Samtidig har Holsts historie fått henne til å tenke annerledes. – Selv ble jeg medlem mens jeg studerte her hjemme, og etter det har medlemska- pet bare rullet og gått. Jeg forstår jo at det å oppsøke en fagforening kanskje ikke er det første man gjør når man kommer tilbake fra studier i utlandet, sier hun. – 63 prosent er for dårlig, men her kjen- ner jeg som nevnt på min egen samvittighet som tillitsvalgt. Vi bør ha litt oversikt over medlemsmassen, og det er jo heller ikke veldig dyrt å være medlem om man kalku- lerer inn skattefordelen man får. Havner du i trøbbel skal det bare én advokattime til før kontingenten er dekket, minner Holtan om. Samarbeid med utlandet Samarbeid med fagforeninger i utlandet trekkes frem som en mulighet for NFF til å favne de som studerer utenlands. – Mange av disse har sin turnusperiode i Norge. Det kan gi NFF en sjanse til å rekrut- tere dem, sier Jakobsen. – Det handler om å få informasjonen helt frem, men jeg har ikke noe godt svar på hvordan det skal gjøres. Men kanskje det kan være en idé om man fikk en brosjyre med informasjon om NFF og en utgave av Fysioterapeuten i posten når man får autori- sasjon? På den måten kan man lese om hva NFF står for, og hva de kan hjelpe oss med. De har vel en oversikt over hvem som tar utdanning i Norge og hvem som har gått i utlandet? spør Holst. Og med disse tipsene fortsetter jakten på medlemmer for NFF. n Hvor mange fysioterapeuter? • Det er nå totalt 16.291 autoriserte fysioterapeuter i Norge, ifølge Helse- direktoratet (5.3.2019). I dette tallet er også pensjonister som fortsatt har autorisasjon inkludert. • Det var 13.104 sysselsatte fysiote- rapeuter per i fjerde kvartal 2018, ifølge Statistisk Sentralbyrå. • NFFs totale medlemstall ligger nå på ca. 9.812 (4. mars 2019), inkludert pensjonister og studenter. • Antallet sysselsatte NFF-medlemmer er 8.330. • Dette gir en organisasjonsgrad for NFF på i overkant av 54 prosent av det totale antallet autoriserte fysio- terapeuter. • For kategorien sysselsatte fysiotera- peuter blir organisasjonsgraden litt over 63 prosent for NFF. Vi har forsøkt å få oppgitt antallet medlemmer i Privatpraktiserende fysio- terapeuters Forbund (PFF) og i Norsk Manuellterapeutforening (NMF). PFF skriver i en e-post at de ikke ser noen grunn til å oppgi medlemstallet til Fysio- terapeuten, mens NMF ikke har svart på henvendelsen. Ut fra hva vi vet fra tidligere ligger antallet medlemmer i NMF og PFF trolig på ca. 1.000 til sammen. Ingen organiserte på instituttet n I arbeidet med å få uorganiserte fysioterapeuter i tale, har vi vært i kontakt med Stiftel- sen Hernes Institutt. Ingen av fysioterapeutene ønsket å stille til intervju, men Fysiotera- peuten har fått en kommentar fra personalsjef Per Inge Engstad. «Våre fysioterapeuter har diskutert dette. Ingen ønsker å stille opp i intervju og ingen er medlemmer i fagforening», skriver Engstad i en epost. Men han kan fortelle om noen av grunnene til at fysioterapeutene på instituttet velger å ikke være medlemmer av en fagforening. «Arbeidsgiver abonnerer på tidsskriftet Fysioterapeuten. Det er gode forsikringsord- ninger betalt av arbeidsgiver. Et lønns- og personalutvalg representerer alle ansatte og har regelmessige møter med direktør i løpet av året», opplyser Engstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy