Fysioterapeuten 3-2019

16 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 AKTUELT Klarer ikke å dokumentere halvparten av refusjonene I 2017 betalte Helfo i alt ut 1,7 milliarder kroner for fysioterapi. Rundt halvparten av dette gikk til fysioterapeuter som fikk refu- sjon for takstene A2a-f. Da Helfo gjorde en kontroll i fjor, ba de om å få journalnotater og dokumentasjon for 200 regninger fra 183 fysioterapeuter. I en tredjedel av tilfellene sendte ikke fysiote- rapeuten inn journalnotater. I andre tilfeller sendte fysioterapeuten inn gamle journalno- tater, eller så manglet det vesentlig informa- sjon i journalnotatene Helfo fikk. Halvparten ikke dokumentert Samlet sett hadde fysioterapeutene i over halvparten av sakene ikke dokumentert at han eller hun hadde krav på refusjonen. Er Helfos inntrykk at fysioterapeuter er dårli- gere på å dokumentere enn en del andre yr- kesgrupper? spør Fysioterapeuten. – Helfo har ikke hatt en tilsvarende kon- troll av andre behandlergrupper, og vi kan derfor ikke si noe på mer generelt grunnlag om andre grupper. Men ut fra de konkrete etterkontrollene vi har gjort, er vårt inn- trykk at fysioterapeutene er den gruppen som i minst grad kan dokumentere sine refusjonskrav, sier seksjonssjef Bente Fjeld Ludvigsen i Helfo kontroll. Fører ikke løpende journal Hun sier at det at enkelte fysioterapeuter har sendt journalnotater fra tidligere behandlin- ger enn den Helfo har bedt om, tyder på at ikke alle fører løpende journal. – Journaler for tidligere behandlinger er sendt oss for å belyse hvilken behandling som skal ha blitt gitt på senere dato. I de tilfellene der vi har konkludert med at det mangler noe i dokumentasjonen, har vi fått journalnotat med et innhold som ikke sier oss noe om den konkrete behandlingen som er gitt. Det kan for eksempel stå «som før», «ingen forandring», «øvelser sal» eller «behandling i 20 minutter». Det kan også være tilfeller der fysioterapeuten har brukt forkortelser og begreper som ikke er mulig for annet helsepersonell å forstå, forklarer Ludvigsen. Bekymret for pasientsikkerheten Helfo sier at de også tenker på pasientsikker- heten, når journaler viser seg å være man- gelfulle. – Det at fysioterapeuten ikke kan vise til hvilke behandlingsfaglige vurderinger som er gjort i pasientens journal, hvilken type behandling som er gitt, hvilken be- handlingsplan som er lagt og hvilken effekt pasienten har av behandlingen, utgjør etter vår vurdering en stor risiko for pasientens sikkerhet. Dette perspektivet er ikke en del av vurderingskriteriene når vi gjør våre kontroller, men vi varsler alltid Fylkesman- nen om manglende journalføring og dårlig pasientsikkerhet når vi oppdager det, sier Ludvigsen. Ifølge seksjonssjefen følger Fylkesman- nen i stor grad opp slike saker når Helfo varsler. Krever pengene tilbake Helfo vil som regel kreve at refusjonen beta- les tilbake når fysioterapeutens dokumenta- sjon ikke er i orden. Noen kan miste retten til å drive for trygdens regning. Ludvigsen sier at Helfo i slike saker vurderer om de i fremtiden kan ha tillit til fysioterapeuten. – Vi ser på faktorer som graden av utvist skyld, størrelsen på det feilutbetalte beløpet, lovovertredelsens art og omfang og om be- handleren tidligere har gjort seg skyldig i liknende handlinger eller unnlatelser, sier hun. Tas på alvor – Funnene i Helfos kontrollrapport må tas på alvor, sier forbundsleder Fred Hatlebrek- ke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) til fysio.no. – Kontrollen viser at vi som yrkesgruppe må bli enda bedre på å dokumentere våre refusjonskrav. Det gjelder både av hensyn til pasienten og fysioterapeutenes omdømme. Fysioterapeuter har i dag et meget godt om- dømme blant innbyggerne. Det er en tillit som må ivaretas. Dokumentasjonskravet er også vel så viktig for å sikre god samhand- ling med annet autorisert helsepersonell. Han sier at resultatene i rapporten vil pre- senteres og diskuteres både med Helsedirek- toratet og med NFF. Rapporten vil også bli oversendt Helsetilsynet til orientering. Nedprioriterer administrasjon Helfo har ved en tidligere anledning hatt workshop og spørreundersøkelse med fysio- terapeuter om refusjon og dokumentasjon. Der oppga flere at administrasjon ble ned- prioritert og at de heller holdt høy aktivitet rundt behandling og inntjening. Fysiotera- peutene var enige i at dokumentasjon er vik- tig for god behandling, men mange oppga at administrasjon er for tid- og ressurskre- vende. Flere mente det var uklart hva som kreves av dokumentasjon. Andre tenkte at mye av ansvaret for å rette opp feil ligger hos Helfo, EPJ-leverandørene og de elektroniske løsningene. n Fysioterapeutene er den gruppen som er dårligst på å doku- mentere sine refusjonskrav, mener Helfo ut fra etterkontrollene som er gjort. Mangelfulle journaler kan også gå ut over pasient- sikkerheten, understreker de. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no RISIKO – Mangel- fulle journaler utgjør etter Helfos vurdering en stor risiko for pasien- tens sikkerhet, sier seksjonssjef Bente Fjeld Ludvigsen i Helfo kontroll. Foto: Helfo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy