Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 29 Marie Moltubakk , ph.d., Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole. Veiledere: Jens Bojsen-Møller og Olivier R. Seynnes, Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole. Originaltittel: «Effects of long-term stret- ching training on muscle-tendon morphology, mechanics and function». Denne avhandlingen hadde som formål å undersøke effektene av langvarig bevege- lighetstrening på muskel-sene-morfologi, -mekanikk og funksjon. Eliteutøvere i ryt- misk gymnastikk (studie I) og profesjonelle ballettdansere (studie II) med mangeårig bevegelighetstrening bak seg, ble sammen- lignet med kontrollpersoner som ikke hadde drevet bevegelighetstrening. Friske, normalt aktive voksne gjennomførte 24 ukers beve- gelighetstrening av ett ben, mens motsatt ben fungerte som kontroll, i en «within- subjects» randomisert, kontrollert studie (studie III). Samlet viser studiene at leddutslag (ROM) er assosiert med et antall morfologiske, me- kaniske og nevrale faktorer. Mange av disse faktorene ble endret ved 24 ukers trening. Spesifikt var passiv motstand mot tøyning lavere hos personer med stort ROM (gym- naster og dansere), og i gruppen som trente bevegelighet i 24 uker ble passiv motstand ved dorsalfleksjon redusert. Maksimalt to- lerert passivt dreiemoment var økt etter 24 ukers trening. Betydningen av nevrale fak- torer for bevegelighet ble understreket av lavere elektromyografisk amplitude (EMG) ved standardisert leddvinkel hos ballett- dansere, av redusert EMG ved standardisert vinkel etter 24 ukers trening, og av bilaterale endringer i ROM, passiv motstand, EMG og forlengelse av vev etter 24 ukers trening. Ballettdansere hadde lengre muskelfasikler i m.gastrocnemius medialis og en lengre og mer ettergivende akillessene, men hverken disse variablene eller intramuskulært kol- lageninnhold var endret etter 24 ukers tre- ning. Denne avhandlingen kan dermed ikke dokumentere morfologiske tilpasninger til bevegelighetstrening. Endringene i passiv motstand kan imidlertid ikke fullstendig forklares av endringer i nevral muskelak- tivering, og 24 ukers trening medførte økt forlengelse av senevev bilateralt, målt med to ulike metoder. Disse resultatene represente- rer muligens reelle strukturelle tilpasninger, men dette må bekreftes av ytterligere forsk- ning. Gymnastene demonstrerte spesialiserte kontraktile egenskaper ved at de produserte større kontraktilt arbeid, oppnådde maksi- malt dreiemoment i knefleksjon med stra- kere kne og benyttet et større funksjonelt ROM sammenlignet med kontrollpersoner. Tilsvarende forskjeller var ikke åpenbare hos ballettdanserne. Derimot endret 24 ukers trening leddvinkelen ved maksimalt dreiemoment til en mer dorsalflektert posi- sjon. Oppsummert viser denne avhandlingen at langvarig bevegelighetstrening medfører nevrale tilpasninger og antagelig struktu- relle tilpasninger, som til sammen medfører endrede mekaniske egenskaper, og har po- tensiale til å endre kontraktil funksjon. En betydning av sentralt regulerte mekanismer for økning i bevegelighet ble bekreftet av bilaterale endringer etter 24 ukers bevege- lighetstrening, som ikke tidligere er doku- mentert. Artikler: 1. Moltubakk, M. M., Eriksrud, O., Paul- sen, G., Seynnes, O. R., & Bojsen-Moller, J. (2016). Hamstrings functional properties in athletes with high musculo-skeletal flexibi- lity. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26, 659-665. https://doi. org/10.1111/sms.12488. 2. Moltubakk, M. M., Magulas, M. M., Vil- lars, F. O., Seynnes, O. R., & Bojsen-Moller, J. (2018). Specialized properties of the tri- ceps surae muscle-tendon unit in professio- nal ballet dancers. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2018 May 3. https://doi.org/ 10.1111/sms.13207. 3. Moltubakk, M. M., Villars, F. O., Magu- las, M. M., Magnusson S. P., Seynnes, O. R., & Bojsen-Moller, J. Altered triceps surae muscle-tendon properties after 6 months of unilateral stretching. Manuscript. 4. Moltubakk, M. M., Svensson, R. B., Mag- nusson S. P., Suetta, C., Raastad, T., Seynnes, O. R., & Bojsen-Moller, J. Effects of 6-month stretching training on collagen content of the human soleus muscle. Manuscript. Doktorgrad: Effekter av bevegelighetstrening ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy