Fysioterapeuten 3-2019

Omtalt av Dahm KT og Dalsbø TK Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Færre vil falle og antall fall alt i alt vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Trening fører muligens til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader. Det er usikkert om trening påvirker livskvalitet. Vi vet ikke om trening reduser antall sykehusinnleggelser på grunn av fall. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Trening reduserer antall fall blant eldre FYSIOTERAPEUTEN 3/19 33 Bakgrunn Årlig faller omtrent en tredjedel av be- folkningen over 65 år én eller flere ganger. Et fall fører som regel til mindre alvorlige skader, som for eksempel forstuinger eller forstrekkinger, blåmerker, skrammer og sår. Under ti prosent av fallene resulterer i bruddskader. Det er likevel viktig å fore- bygge fall, fordi brudd er forbundet med økt sykelighet blant eldre. Fall kan også føre til frykt og redusert selvtillit, noe som igjen kan påvirke aktivitet og livskvalitet. Trening som bedrer styrke, bevegelighet, balanse og utholdenhet, kan være med på å forebygge fall blant eldre. Fallforebyggende trening kan deles inn i følgende grupper: i) gange, balanse og funksjonelle øvelser, ii) styrketrening, iii) bevegelsestrening, iv) øvelser som dans, qigong, Tai-chi, v) generell fysisk aktivitet, vi) utholdenhetstrening og vii) andre øvelser. Treningen kan gjennomfø- res i grupper eller på egenhånd hjemme. I Norge er det ulik praksis med tanke på å opplyse eldre om at trening kan være nyt- tig for å redusere fall. Det er også usikkert i hvor stor grad eldre får tilbud om trening som er rettet mot å forebygge fall. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra randomiserte kontrol- lerte studier som har undersøkt effekt av trening for å forebygge fall hos eldre som bor hjemme. Nedenfor vises resultatene for trening sammenlignet med en kon- trollgruppe som fikk standard behand- ling eller tiltak som ikke var rettet mot å redusere fall, som for eksempel generelle helsetiltak, sosiale tiltak eller svært enkle øvelser. Det viktigste resultatet var antall fall. Dette var regnet ut basert på risikoen for at en person skal falle i løpet av ett år. Andre utfall var antall personer som faller en eller flere ganger, personer med brudd- skader, sykehusinnleggelser, behov for medisinsk tilsyn etter fall og helserelatert livskvalitet. Studiene viste at: • Trening reduserer antall fall per år ( JJJJ ) • Trening reduserer antall personer som faller ( JJJJ ) • Trening reduserer muligens antall per- soner med behovet for medisinsk til- syn etter fall ( JJmm ) • Trening fører muligens til en liten ned- gang i antall personer med bruddska- der etter fall ( JJmm ) • Trening har muligens liten eller in- gen effekt på helserelatert livskvalitet ( JJmm ) • Vi vet ikke om trening reduserer antall personer som må legges inn på syke- hus grunnet fall ( Jmmm ) Tilliten til resultatene ble vurdert til å være høy for antall fall og antall personer som faller. For de andre utfallene ble til- liten redusert på grunn av for få hendelser, brede konfidensintervall og små studier med få deltakere. Hva er denne informasjonen basert på? Totalt inngikk 108 randomiserte kontrol- lerte studier med til sammen 23.407 del- takere i oversikten. Deltakeren var gjen- nomsnittlig 76 år, og de fleste var kvinner. Tiltakene bestod av ulike former for tre- ning. Det var ulik varighet av treningen, men de fleste varte fra 12 uker til et halvt år. Oppfølgingstiden varierte fra tre må- neder til tre og et halvt år. Resultater fra 59 studier med til sammen 12.981 deltakere fant at risikoen for å falle ble redusert med 23% (95% KI fra 17% til 29%) i trenings- gruppen sammenlignet med i kontroll- gruppen. Seksti-tre studier med 13.518 deltakere målte antall personer som falt én eller flere ganger, og antallet ble redu- sert med 15% (95% KI 11% til 19%). Uøn- skede hendelser var i ulik grad rapportert i studiene. De uønskede hendelsene som ble rapportert var ikke alvorlige, bortsett fra i to tilfeller (ett alvorlig bekkenbens- brudd og en lyskebrokkoperasjon). For- fatterne analyserte også effektene av de ulike treningsformene. Treningsprogram- mer med balanse, funksjonelle øvelser og styrketrening reduserer fall. Tai-chi fore- bygger muligens fall. Det er usikkert om styrketrening alene, dans og gangtrening forebygger fall. Studiene ble gjennomført i 25 ulike land, deriblant to fra Norge og fire fra Sverige. Kilde Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, Clemson L, Hopewell S, Lamb SE. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD012424. https://doi. org/10.1002/14651858.CD012424.pub2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy