Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 37 Torstveit MK, Lohne-Seiler H, Berntsen S, Andersen SA (red.): Fysisk aktivitet og helse. Fra begrepsfor- ståelse til implementering av kunnskap Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2018 453 sider Pris: 599,- ISBN: 9788202568313 Viktigheten av fysisk aktivitet er stadig på dagsorden, og erfarings- og forskningsbasert informasjon strømmer på fra både mer og mindre pålitelige hold. Boka «Fysisk aktivi- tet og helse» er en fagfellevurdert antologi som presenterer og diskuterer oppdatert vitenskapelig kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Dette er en ambisiøs bok som har tatt mål av seg å forsøke å dekke de fleste sider ved fysisk aktivitet, fra begrepsavklaringer via metoder og effekter, til samfunnsøkonomiske perspektiver. Dette synes jeg forfatterne har lykkes med. Redaktørene av boka er erfarne forskere med nære bånd til klinikken, som besitter stor faglig tyngde innenfor fysisk aktivitet og helse. I tillegg har de fått med seg en rekke medforfattere som er spesialister innenfor de ulike feltene som boka presenterer. Boka er inndelt i tre hoveddeler, hvorav del 1 tar for seg historiske tilbakeblikk, begreps- avklaringer, dagens anbefalinger, metode for måling av fysisk aktivitet og dagens status for fysisk aktivitet i befolkningen. Del 2 tar for seg sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike tilstander som blant annet fedme, hjerte-karsykdom, kreft og psykiske lidelser. Siste del av boka omhandler rammebetingelser for fysisk aktivitet, atferdsendring, sosioøko- nomiske faktorer og hvordan implementere fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper. Hvert kapittel i boka starter med introduk- sjon av temaet og avsluttes med oppsum- mering og noen kjernespørsmål. I tillegg presenterer de metode for litteratursøk i flere av kapitlene. Denne måten å bygge opp boka på gjør den lettere å lese, i tillegg til at essen- sen i kunnskapen som blir formidlet kommer tydeligere frem. Boka tar i bruk illustrasjoner, figurer og tabeller som gjør den egnet som oppslagsverk og i undervisning, en bok man kan ta ned fra hylla for å lete etter spesifikke momenter. Det er satt opp referanseliste for hvert enkelt kapittel, noe som gir leseren tet- tere kjennskap til eksisterende litte- ratur og oppdatert forskning. Forfatterne har i denne boka valgt å ta for seg hovedgrupper av helsetilstander som i dag utgjør store utfordringer i folkehelsearbei- det; som fedme, hjerte- kar sykdom, diabetes, kreft, artrose, osteoporose, psykiske lidelser og svanger- skap. Det er med glede jeg ser at psykiske lidelser og svangerskap er tatt inn som egne tema relatert til fysisk aktivitet, da dette er områder med økende fokus og ny forskning, og vi trenger økt kompetanse. Likeledes er det også en styrke i boka at de har viet atferds- endring knyttet til fysisk aktivitet et eget kapittel. Synet på fysisk aktivitet og idrett har vært kritisert for å være for dualistisk, der vi har forenklet fysisk aktiv vs. fysisk inaktiv til en kostnad-nytte kalkyle, hvor «det bare er å være mer fysisk aktiv». Hvorfor er ikke flere fysisk aktive når de fleste kjenner til forde- lene? Forskning og erfaring viser at verden ikke er så enkel, og denne boka tar for seg motivasjon og teorier for endring av atferd. I kapitlene om implementering av fysisk aktivi- tet, har boka konsentrert seg om tiltak rettet mot skole og arbeid. Dette er et meget godt og praktisk orientert kapittel med svært nyttig og direkte anvendbar kunnskap for de som jobber med planlegging og utføring av tiltak innen fysisk aktivitet i kommune eller bedrift. Det er et lite savn at boka ikke går inn på fysisk aktivitet relatert til fibromyalgi og kro- nisk utmattelsessyndrom. Dette er felt preget av uenighet og begrenset antall studier, som det hadde vært interessant å få mer innsyn i. Kanskje kan vi utfordre redaktørene til å ta fatt på disse temaene ved en eventuell senere utgave? Redaktørene og forfatterne av boka «Fysisk aktivitet og helse» har lykkes i å lage en grundig, god og oversiktlig bok som samler og systematiserer oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet, både på individnivå og med et samfunnsperspektiv. Boka har klar klinisk forankring og gir leseren god innsikt i dagens kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og tilhørende utfordringer. Boka må gjerne leses sammenhengende, men fungerer også utmerket som lærebok og som et oppslagsverk. Boka anbefales spesielt for fysioterapeuter og leger som har (bør ha) fysisk aktivitet som sentralt element i sin behandling. Boka er svært aktuell for alle som er interessert i oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet i et helseperspektiv, og bør også stå i bokhylla hos de som jobber med implemente- ring av fysisk aktivitet på systemnivå. Kirsti Krohn Garnæs , spesialist i idrettsfysio- terapi, ph.d., klinisk medisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim, og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Systematisert og oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet og helse Forfatter: Annie Manshaus Lingjerde Forlag: AnnieOne forlag 272 sider Pris: 399,- ISBN: 9788230338001 Annie Manshaus Lingjerde er fysioterapeut og tidligere landslagsalpinist. Hun har skrevet en bok som skal inspirere og styrke, og hennes fokus er hele mennesket. Forfat- teren skriver en ærlig beretning om hvordan livshendelser setter spor, og hvordan man kan gjenvinne helse og frihet. Enkle og ef- fektive metoder for økt fysisk og mental styrke beskrives i boken, som tar for seg naturen som treningsrom, bevisst- gjøring av motivasjon, samspillet mellom hode og kropp samt det hun beskriver som indre fred i en kompleks hverdag. Ta kontakt med redaksjonen dersom du ønsker å anmelde boken: fagredaktor@ fysio.no. Styrke i livet – en annerledes treningsbok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy