Fysioterapeuten 3-2020

20 FYSIOTERAPEUTEN 3/20 AKTUELT Studenter er overrasket over det de mener er store forskjel- ler på undervisningen ved de norske fysioterapiutdannin- gene. TEKST og FOTO Baste Fanebust fysioterapeuten@fysio.no – DET BURDE være mer samordning mellom studiestedene i fysioterapi, mener Astrid Wathne Matthiessen, som har tatt deler av graden sin både ved Høgskulen på Vestlan- det (HVL) og Norges teknisk-naturviten- skapelige universitet (NTNU). Matthiessen peker på store kulturfor- skjeller, og stiller seg undrende til at det kan være så store ulikheter mellom utdanninger som leder til det samme yrket. Ikke bedre mobilitet Da hun høsten 2019 ønsket å bytte fra NTNU til HVL, måtte hun søke om å få godkjent de to årene hun hadde studert i Trondheim. Hun mener at slike prosesser burde være enklere for profesjonsstudier som leder til det samme yrket. Dette har vært et klart formulert ønske fra studentene under arbeidet med de nye retningslinjene for helsefagutdanninger (RETHOS). Ifølge instituttleder Hege Bentzen ved OsloMet har studentrepresentanter i Nasjo- nalt fagorgan for fysioterapi gitt uttrykk for at de ønsker en likere oppbygging av under- visningen ved studiestedene, spesielt med tanke på studentmobilitet. – Dette ønsket har vi kanskje ikke klart å oppfylle, blant annet fordi hver utdanning må forholde seg til føringer gitt ved den en- kelte utdanningsinstitusjon, sier Bentzen. Tre måneder – tre forelesninger Matthiessen, som har erfaring fra to av ut- danningene, peker blant annet på to store forskjeller: På NTNU har de sykdomslære som et eget 15 poengs fag, mens dette på HVL bare omfatter tre forelesninger og en multiple choice test. Flere stiller nå spørsmål ved om man ikke burde vekte fag noenlunde likt. I et blogginnlegg på fysioterapeuten.no peker student Kamilla Skallerud ved OsloMet på at man der bare har tre forelesninger om biomekanikk, mens man ved HVL har dette som et eget fag over et helt semester med av- Studentene ønsker en mer ensrettet utdanning FOTO: Benjamin A. Ward, OsloMet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy