Fysioterapeuten 3-2020

28 FYSIOTERAPEUTEN 3/20 fag Bakgrunn Globalt er det store misforhold mellom syk- domsbyrde og helsetilbud. Lavinntektsland i Afrika har stor sykdomsbyrde sammenlig- net med høyinntektsland, og samtidig har de tilgang til kun en ørliten del av verdens hel- searbeidere. Kontrastene er store, og mangel på kvalifisert personale er kritisk (1, 2). Det er også store forskjeller i utbredelse av for- skjellige sykdomstilstander på verdensbasis. Revmatisk hjertesykdom, som forekommer som en følge av halsinfeksjon i barndom- men, er et eksempel på dette. Det estimeres at 33,4 millioner mennesker lever med rev- matisk hjertesykdom (3). Sykdommen er nå sjeldent forekommende i høyinntektsland. I lavinntektsland er derimot forekomsten svært stor, og det er høy dødelighet grunnet manglende behandling. Revmatisk hjerte- sykdom kan slik anses som et barometer på helsetilbud og ulikheter globalt (4). Etiopia, med over 100 millioner innbyg- gere, er et land der revmatisk hjertesykdom rammer mange unge mennesker (1000.000- 1400.000 pasienter) og forårsaker høy dø- delighet allerede i 20-40 års alder (5). Syk- dommen fører til skade på hjerteklaffer og hjertesvikt, og operasjon er for mange eneste sjanse til å overleve en dødelig sykdom. Det finnes ikke noe regulært hjertekirurgitilbud i Etiopia. Problemene er tilsvarende for pa- sienter med medfødte hjertefeil. Ventelisten for operasjon ved landets største sykehus, Black Lion Hospital (BLH) i Addis Abeba, er på 6000-7000 mennesker. Høye tall, som er vanskelige å ta inn over seg. Etter initiativ fra etiopiske helsemyndigheter og BLH star- tet derfor Haukeland universitetssjukehus (HUS) prosjektet «Hjertekirurgi og kardio- logi i Etiopia» i 2014. Hensikten er å bygge opp moderne behandling av hjertesykdom- mer som krever hjertekirurgi, og i denne forbindelse lære opp lokalt helsepersonell i et langsiktig perspektiv. Som en del av pro- sjektet satses det også på perkutane kateter- baserte inngrep som angiografi, med blok- king av forsnevringer i kransårene (PCI), blokking av mitralklaffestenoser, samt im- plantasjon av pacemakere. Kirurgi er livreddende ved revmatisk hjerteklaffesykdom og medfødte hjertesyk- dommer. I tillegg til hjertekirurger, er det behov for mange ulike fagprofesjoner for å sørge for vel gjennomførte operasjoner, samt sikre at det går bra med pasientene i et- terkant. I dette prosjektet satses det på opp- bygging av kunnskap innen alle faggrupper som er involverte ved hjertekirurgi. Som eksempel kan nevnes perfusjonister, anes- tesileger, hjertekirurger, kardiologer, samt sykepleiere med spesialkompetanse innen anestesi, operasjon, intensivmedisin og kar- diologi. Her kommer også fysioterapi inn som viktig for å unngå postoperative kom- plikasjoner og hjelpe pasientene i gang med opptrening. Hjerteoperasjonene krever generell ane- stesi og bruk av hjerte-lungemaskin. Dette medfører fare for lungekomplikasjoner, som for eksempel atelektase og pneumoni (6). Lungefysioterapi og mobilisering er viktig for å forebygge eller behandle slike kom- plikasjoner, og dermed unngå respirasjons- svikt og økt mortalitet (7, 8). Videre er fysisk aktivitet forbundet med høyere overlevelse etter hjerteklaffekirurgi (9), og pasientene trenger informasjon om trening og aktivitet etter utskrivelse fra sykehus, også av hensyn til livskvalitet og funksjonsnivå. Prosjektet «Hjertekirurgi og kardio- logi i Etiopia» Prosjektet foregår ved BLH i Addis Abeba. I perioden 2016-2019 har det vært gjennom- ført fem reiser med fullt tverrfaglig team fra Norge, av to til tre ukers varighet, for gjen- nomføring av åpen hjertekirurgi, samt min- dre inngrep. To fysioterapeuter fra HUS, Elfrid Herre Staveland og undertegnede, har vært med ved ulike anledninger. I tillegg reiser deler av teamet på jevnlige besøk for oppfølging av pasientene. Femtisyv pasi- enter, i gjennomsnitt 30 år gamle, har blitt operert med åpen hjertekirurgi frem til og med 2019; 47 av disse på grunn av revma- tisk hjertesykdom, ni på grunn av medfødte hjertefeil, og en på grunn av myxom. I til- legg har 77 pasienter fått implantert pace- maker, koronar angiografi har blitt uført på De heldige få: Hjertekirurgi i Etiopia Ingunn Mjøs , fysioterapeut, MSc., Fysi- oterapiavdelingen, Haukeland universi- tetssjukehus. ingunnmjoes@hotmail.com. Dette fagessayet ble akseptert 2.januar 2020. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Tilgang til helsehjelp står ikke i forhold til sykdomsbyrde i Afrika og Etiopia. Det er for få helsearbeidere, og for få fysioterapeuter. I Etiopia er det høy forekomst av revmatisk hjertesykdom, og mange dør av sykdommen grun- net manglende muligheter for kirurgi. Gjennom et norsk-etiopisk samarbeid kan vi bidra til å bygge opp et behandlingstilbud med hjertekirurgi, inklu- dert opplæring av aktuelle faggrupper, herunder fysioterapeuter. ESSAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy