Fysioterapeuten 3-2020

FYSIOTERAPEUTEN 3/20 33 Wergeland E: Med fare for liv og helse Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaf- fer dem Manifest tankesmie og Forlaget Manifest Oslo 2019 128 sider Kr 199 ISBN: 9788283420777 Hvilke forhold i arbeidslivet er ugunstig for folks liv og helse, og hvilke tiltak kan gjøres for å bedre disse forholdene? Dette er temaer som forfatter Ebba Wergeland tar opp i denne boken. Wergeland er spesialist i arbeidsmedisin, og har jobbet mange år i Arbeidstilsynet og ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om arbeidsmiljø, sykefravær og sekstimersdagen. Arbeidstidsbestemmelsene har gjennom- gått flere endringer de siste hundre årene. Åttetimersdagen ble vedtatt i 1919, og fra 1987 er normal arbeidstid definert som 37,5 time i uken med 7,5 timers dag fem dager i uken. Fra 1968 ble det vedtatt i Stortinget at arbeidsgiver og store arbeidstakerforbund kan forhandle seg frem til avtaler uten hinder for de grenser for arbeidstid som er fastsatt. I forlengelsen av dette er forfatteren særlig bekymret for hvilke ekstra påkjenninger dette medfører for arbeidstaker. Wergeland er særlig opptatt av turnus- og skiftordninger. Ordninger som går ut over normal arbeidstid. Flere sammenhengende lange vakter på natten på opptil ti timer er uforsvarlige. De bør ikke vare mer enn ni timer, mener hun. Konsentrasjon og reaksjonsevne svekkes over så lange vakter, noe som medfører en risiko både for den enkelte, men også for andre men- nesker som blir involvert. Dette kan være pasienter, passasjerer på bus- ser, tog og fly – for å nevne noen. Feilbehandling kan skje på sykehus. Sjåfø- rer kan sovne. For sistnevnte er det regler for hvor mange timer de kan kjøre av gangen, men det er likevel en forskjell på om dette skjer om natten eller om dagen. Dessuten er det spørsmål om folk er uthvilte når de begynner på jobb, og dette kan ha å gjøre med hviletid. Ved skiftarbeid anbefales blant annet medsols bytte. Det vil si at personen går fra dag til kveld til natt til fri. Det er velkjent at folk som har jobbet med nattevakt gjennom flere år et- ter hvert får større søvnproblemer. Det er stort sett de unge som takler skiftarbeid best. Det finnes en rekke uheldige arbeidstids- ordninger. Kort døgnhvile, korte skiftbytter og delte skift er eksempler på dette. Enkelte bus- sjåfører kan ha delte skift, slik at de begynner klokken 4 eller 5 og jobber fem timer, for så å begynne igjen kl. 16 eller 17, og jobbe halvan- nen time. På den siste vakten er er mange trette og uopplagte. Skiftarbeid på etternatten og før klokken 7 om morgenen er ugunstig og bør unngås. Med ugunstige arbeidstidsordnin- ger oppstår det lett søvnmangel og søvnun- derskudd. Wergeland refererer til flere ulykker og hendelser som skyldes søvnunderskudd. Som eksempel nevner hun blant annet bussjåfører som har kjørt ut av veibanen på grunn av trett- het, noe havarikommisjonen har konkludert med. Dette selv om de har oppfylt arbeidsvil- kårene for forsvarlig kjøring. Søvnunderskudd fører til anspenthet i krop- pen og mer kroppslige smerter. Tretthet fører til konsentrasjonsvansker, noe som igjen gjør at man anstrenger seg mer for å konsentrere seg. På Vestlandet, der mange jobber offshore, merker jeg også hvilke konsekvenser dette har for barnefamilier. Den som er hjemme, mens ektefelle jobber på plattform, har dobbelt arbeid i denne tiden. En betydelig belastning i familiesituasjonen. Har arbeidstakere stor innflytelse over egen arbeidssituasjon, gir dette økt trivsel og bedre helse. Boken er skrevet hovedsakelig for ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Wergeland ønsker også at arbeidsgivere kan ha nytte av boken. Ved å lese boken har jeg blitt mer oppmerksom på hvor viktig det er å ha en god oversikt over arbeidsforhold og arbeidstidsbestemmelser for pasienter som kommer til behandling. Dette er viktig for bedre å forstå arbeid som en del av totalbelastningen den enkelte pasient er utsatt for. Boken er oversiktlig, lettlest og har viktige sammendrag på sider med rosa bakgrunn. Her er det lett å slå opp hva som er gunstig skiftordninger, og hva som er uheldige måter å arbeide på. Dette er viktig kunnskap for fysio- terapeuter som behandler mennesker som er i arbeid. Boken anbefales! Einar Hafsahl , spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF) Skiftarbeid, en helserisiko Forfattere: Kjersti Wilhelmsen, Anne Kari Skøien, Anne-Lise Tamber 272 sider Pris: 599 ISBN: 9788245012279 Fra svimmelhet til balanse handler om balansesystemet, sykdommer i balanseorganet og hvordan mestre vestibulære sykdommer. Det er anslått at sykdommene koster det offentlige rundt 500 millioner kroner i året. Konsekvensene er store for de som rammes, både so- sialt og yrkesmessig, og mange opplever redusert livskvalitet. Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer er det generell mangel på kunnskap, lang ventetid for å bli undersøkt, liten kapasitet og store geografiske forskjeller når det gjelder behandling og rehabilitering. Boken formidler kunnskaper og erfaringer innen undersøkelse, diagnostisering og behandling/rehabilitering. Den er godt illustrert og inneholder mange kliniske eksempler, aktuelle undersøkelser, behandlingsformer og øvelser. Målgruppen er helsefagstudenter og klinikere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Fysioterapeuten søker anmelder til boken. Kontakt oss på fagredaktor@fysio.no. Fra svimmelhet til balanse: Vestibulære sykdommer. Teori, undersøkelse og rehabilitering

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy