Fysioterapeuten 3-2020

50 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2020 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2020 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.100. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2020 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 4 02/04 06/05 5 15/05 10/06 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.100 TRYKK Ålgård Offset AS Fra bloggen: Innenfor helsevesenet snakker vi om de kritiske overgangene hver gang en pasient for eksempel flyttes fra spesialisthelsetje- neste til primærhelsetjenesten, eller mel- lom to av avdelinger på sykehuset. Hva med den kritiske overgangen mellom ung- domskolen og videregående skole? Ungdomstiden er en sårbar tid. I overgan- gen mellom ungdomsskolen og videregå- ende skole faller mange fra deltakelse i orga- nisert trening i idrettslagene. Mange av dem som ikke velger idrettslinjer slutter å kon- kurrere, og dermed er vegen kort til å drop- pe ut av trening også. Stortinget ba høsten 2017 regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minste én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Men: Hva med de som går på videregående skole? Den kritiske overgangen Hva slags skolehelsetilbud gis til videregåen- de elever? Hvordan står det til med folkehel- searbeid for disse elevene? Hva slags fokus er det på forebygging av helseplager for de elevene som velger yrkesfag? Hvordan sti- muleres 16–19-åringer til å oppleve gleden med fysisk aktivitet? Få skolefysioterapeuter inn på videregående skoler, som en lovpå- lagt del av skolehelsetjenesten! I 2017 ble sykdomslisten for fysioterapi fjernet. Sykdomslisten innebar at pasien- ter med om lag 100 forskjellige diagnoser slapp å betale egenandel hos fysioterapeut. Etter bortfall av listen melder Helfo om at de tidligere sykdomslistepasientene i gjen- nomsnitt hadde færre pasientkontakter i 2017 enn i 2016. Den største reduksjonen i antall pasientkontakter finner man i grup- pen 16–18 år. Nedgangen er på 15,7 prosent. Nedgangen er bekymringsfull da det ikke er noen grunn til å tro at denne gruppen tidli- gere fikk fysioterapi uten at det virkelig var behov for det. Store gevinster Ungdom er økonomisk avhengig av sine foreldre, samtidig som foreldrene ikke nød- vendigvis har kunnskap om ungdommenes plager, fordi deres innsynsrett er begrenset. Helsedirektoratet har anslått merutgiftene ved fritak av egenandeler til fysioterapi for 16- og 17-åringer til å koste 4,1 millioner kroner. Inkluderes 18-åringene også, vil det anslagsvis koste 6–7 millioner kroner. Det kan være en god samfunnsinvestering. Fjern egenandel ved fysioterapi for 16–19-årin- gene! Gerty Lund, forbundsleder i NFF Tidlig innsats kan gi livslang gevinst Foto: Cecilie Bakken Høstmark

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy