Fysioterapeuten 3-2021

10 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 – Da jeg kom hit kunne jeg gå, men greide ikke løpe. Nå går det fint, fordi jeg har trent spesifikt på å akkurat det. Jeg kunne også bli veldig sliten, men nå har jeg energi til å leke og være med på ting som jeg ikke orket før, sier Gabrielle Michaelsen (12). I 2018 ble oslojenta rammet av to hjerneblødninger, med fire måneders mellomrom, som følge av en cerebral arteriovenøs malformasjon, et medfødt karnøste i hjernen. Det førte til venstresidig utfall samt uttalt fatigue. Moren, Therese Skogsberg, forteller om et krevende sykdoms- og rehabiliteringsforløp med mange motbakker i møte med behandlingsapparatet. – Etter at Gabrielle hadde deltatt på Brain Camp i regi av Sunnaasstiftelsen, så vi at hun tålte mer enn vi trodde, for der var barna i aktivitet dagen lang. Vi søkte henne der- for inn til opphold ved FRA i høstferien i fjor, slik at hun skulle få et tilbud med høyere intensitet, og i etterkant har hun fått poliklinisk oppfølging. Det har ført til en enorm utvikling for Gabrielle, både fysisk og psykisk. Oppnådde resultater Forsterket rehabilitering Aker er et kommunalt tilbud som ble startet i 2012. Avdelingen har 23 sengeplasser og tar i mot pasienter henvist fra sykehus, bydeler, helsehus, rehabiliteringssenter og fastleger. Det er ingen krav til di- agnose, men pasientene må ha rehabiliteringspotensiale og kunne nyttiggjøre seg av det tverrfaglige tilbudet avde- lingen tilbyr. FRA tar i utgangspunktet i mot pasienter fra 18 år og oppover, men mindreårige kan innvilges opphold med godkjenning fra egen bydel og direktør for avdeling Aker i Helseetaten. FRA skulle være hovedstadens spydspiss for rehabilite- ring, men ved oppstart måtte fysioterapeutene stevne Oslo kommune for retten til å utføre fysioterapi i henhold til stillingsbeskrivelsen, og ikke gå i pleie. Avdelingsleder og fysioterapeut Ingvild Rosseland mener kampen har ført til sterkt faglig engasjement og fokus på dokumentasjon av tjenesten. – I dag har avdelingen sju fysioterapeuter, som sør- ger for en time trening til alle inneliggende pasienter på hverdager. I tillegg har vi kapasitet til 25 timer poliklinisk oppfølging, men behovet er estimert til 79 timer, noe som innebærer fire ekstra fysioterapistillinger, sier Rosseland. Sammen med Enhet for rehabilitering ved Oslo Uni- versitetssykehus deltok FRA i et implementeringsprosjekt, FIRST-Oslo, på variert høy-intensiv gangtrening (HIGT) for pasienter med hjerneslag i 2018. Resultatene ble pu- blisert i en artikkel i det amerikanske tidsskriftet Stroke i fjor. De viste at FRA oppnådde samme resultat for gangre- laterte utfallsmål etter en uke med FIRST-behandlingen, som de tidligere gjorde etter tre uker med konvensjonell intervensjon. Nå løper Gabrielle igjen Hun har nådd målet sitt med variert høy-intensiv gangtrening hos fysioterapeutene ved Forsterket rehabilitering Aker (FRA). TEKST og FOTO Charlotte Nagell fysioterapeuten@fysio.no Forsterket rehabilitering Aker (FRA) • Forsterket rehabilitering Aker ble opprettet i 2012 som direkte resultat av Samhandlingsreformen. Overflyttet til Helseetaten i 2017. Tiltaket skal være byomfattende. FRA sørver i dag alle sykehus og Oslos 15 bydeler. • Utdrag av leveransemålene til avdelingen: Etablere nye samarbeidsformer mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Etablere fellesarenaer for faglig utvikling på tvers av behandlingsnivå- ene. Det er satt som et krav til avdelingen at den skal legge til rette for forskningsvirksomhet. FRA er aktiv i flere forskningsprosjekter som First-Oslo og Lift-Oslo. • FRA tilbyr inneliggende rehabilitering med 23 sengeplasser, oppfølgings timer etter utreise for pasienter med hjerneslag, fagutvikling og forskningsvirksomhet. • FRA kan vise til betydelig økt funksjonsnivå etter 3-4 ukers opphold, med 40-60% økning målt i Barthel index. Gjennomgående signifikant forbedring på Bergs balanseskala og tester for gang- hastighet og distanse. Kilde: Forsterket rehabilitering Aker.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy