Fysioterapeuten 3-2021

24 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 2012 Ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenes- ter. Kommunene fikk mer helhetlig ansvar og større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet. 2015 Helseminister Bent Høie (H) la frem egen melding om fremtidens primærhelsetjeneste. 2015 Ny lov: Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd, og kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov. Kommunen kan oppjustere deltidshjemler etter en intern utlysning. 2018 Myndighetene inn- førte direkte tilgang til fysioterapeut. n n n n Det gir meg en fleksibilitet og frihet jeg kanskje ikke hadde hatt som avtalefysioterapeut, sier Gaarden. Tobarnsmoren venter sin tredje sønn til sommeren. Ved de to andre fødslene har hun hatt vikar på klinikken. Det skal hun også ha nå, men blir ikke borte lenge. – Som helprivat kan jeg ikke unne meg luksusen å ta fri fra praksis i for eksempel et helt år. Men jeg kan unne meg å jobbe deltid i en periode eller ta tidligere fri på fredager, for å nevne noen fordeler, sier Gaarden. Startet i 2013 Hun utdannet seg i Danmark og kom hjem til Norge som- meren 2013. Hun fikk et seks uker langt sommervikariat på en rehabiliteringsinstitusjon, og startet samtidig for seg selv. Sakte, men sikkert bygde hun opp en kundeportefølje, og har siden ikke sett seg tilbake. Forleden fikk hun tilbud om fast jobb, men takket nei. Hun har heller ikke søkt ledige driftstilskudd, og er usik- ker på om hun kommer til å gjøre det, hvis ett dukker opp. Ektemannen har også drevet helprivat. I fjor ble han avta- lefysioterapeut. – Det er kanskje mange som mener et driftstilskudd er toppen av lykke, og det kan hende jeg vil søke på ett en eller annen gang. Men per nå stortrives jeg med helprivat praksis, og den friheten det gir. Gaarden ser utover Tunevannet. Idyllen ligger bare et steinkast fra boligen og byr på kulde og sol, denne dagen midt i mars. Bra med debatt Hva hun mener om selve ordningen – altså ja, eller nei, til driftstilskudd – er hun ikke sikker på. Hun ser den har mange sider. – Det er ingen lett diskusjon. Den sørger utvilsomt for at pasienter har et rimelig fysioterapitilbud. Samtidig forstår jeg at det kan føles urettferdig for nyutdannede som sliter med å få jobb. Det er derfor viktig at vi tar en debatt med utgangspunkt i kunnskap om hva ordningen innebærer, samt historien bak. Jeg kjente i hvert fall ikke til hva det fak- tisk innebærer, før min mann fikk tilskudd, sier Gaarden. Debatten kommer. Det sørger blant andre forbundsle- der Gerty Lund for. n • Norske kommuner har ansvar for å tilby fysiote- rapitjenester til sine innbyggere. Det reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven. • Tjenestene består av forebyggende virksomhet og behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. • Kommunen kan organisere tjenesten gjennom fastlønnsavtaler, driftsavtaler eller en kombina- sjon. • Det er i alt 17.274 fysioterapeuter i Norge med autorisasjon • 13.233 av dem er sysselsatt • 3.844 har driftstilskudd • Andelen fysioterapeuter i kommunal fysiote- rapitjeneste med driftsavtaler, målt i avtalte årsverk, utgjorde 54 prosent i 2019, fastløn- nede 43 prosent og de siste 3 prosentene er turnusfysioterapeuter. • Kvalifikasjonsprinsippet skal legges til grunn ved tildeling av og inngåelse av avtale om driftstilskudd for fysioterapeuter. • (1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller embete, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift. • (2) Ved vurderingen av hvem som er best kvalifi- sert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvali- fikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. • Fullt driftstilskudd utgjør 453.720 kroner per år • Driftstilskuddene utbetales av kommunene • Rett til driftstilskudd utløser også rett til refu- sjon fra Helfo etter et takstsystem • Alle som får driftstilskudd, har strenge krav til journalføring og dokumentasjonsplikt • Fastlegeordningen er legenes ordning som til en viss grad tilsvarer driftstilskuddsordning for fysioterapeuter. Kilde: KOSTRA og Helfo Les mer på https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/ fysioterapiavtaler/ Fakta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy