Fysioterapeuten 3-2021

28 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 Kommunenes mulighet til å velge mel- lom fast ansatte fysioterapeuter og private med driftstilskudd, samt en kom- binasjon, gir fleksibilitet, mener KS. – Fysioterapikompetansen kan brukes på ulike måter og overfor forskjellige målgrupper i kommunene. At det kan velges flere tilknytningsformer mellom fysioterapeutene og kommunene, er en fordel. Innbyggerne er tjent med at tjenestene kan organiseres ut fra behovene i den enkelte kommune, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. Han påpeker at KS mener kvaliteten på tjenestene blir bedre når kommunene har mulighet til å organisere tje- nestene basert på lokale forutsetninger og behov, og mener det taler for at pasientene får et fullverdig tilbud. – Kommunene har ansvar for å sikre at fysioterapitje- nestene er forsvarlig og i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Det gjelder uavhengig av om den enkelte fysioterapeut er ansatt eller selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, sier Gangsø. På spørsmål om han mener det er for få fysioterapeuter i Norge, sier han følgende: – Kommunene skal sørge for at innbyggerne har nød- vendige fysioterapitjenester, og det er den enkelte kom- mune som vurderer hvor mange de har behov for. Kom- munene har ansvar for å tilby et bredt spekter av tjenester og må prioritere innenfor fastsatte budsjetter. Gangsø opplyser også at KS ikke har tatt stilling til om det finnes andre, og eventuelt bedre, løsninger på fysiote- rapitjenestene i kommunen. n KS: - Fordel med ulike tilknytnings- former for fysioterapi deltidshjemler, skyldes forskjellen at menn jobber mer, el- ler er det flere menn som utdanner seg til manuellterapeu- ter og dermed får økt utbetaling fra Helfo? spør Brækken. Hun mener fysioterapeuter som jobber mer, skal ha bedre betalt, men synes det er urovekkende hvis flere kvin- ner enn menn må ta til takke med deltidshjemler. Få unge og få med innvandreropphav Brækken mener også det er et stort problem at få unge får driftsavtaler. – For å få en driftsavtale i dag, må du nærmest ha mas- ter og lang erfaring. Det er krav om kunstig høy kompe- tanse. Derfor må mange unge drive egen helprivat praksis i flere år før de eventuelt får en driftsavtale. Skal du klare deg som helprivat, kreves det gode kommersielle kunnska- per. Du må være en god selger i tillegg til å være en god fysioterapeut, sier Brækken. Tilsvarende utfordringer har fysioterapeuter med inn- vandreropphav. – Kommunene har ansvaret for driftsavtaler, og det er kanskje lettere for dem å ansette en norsk mann i hel stil- ling, enn en kvinnelig fysioterapeut med innvandreropp- hav, sier Brækken. n Fakta • Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvar for å tilby fysioterapitje- nester til sine innbyggere • Tjenestene består av forebyggende virksom- het og behandling, habilitering og rehabilite- ring i og utenfor institusjon • Kommunene kan organisere tjenesten gjen- nom fastlønnsavtaler med fysioterapeuter og/eller inngå driftsavtaler med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter KS Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: KS.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy