Fysioterapeuten 3-2021

34 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 Faggruppen for ergonomi ville jobbe for mer forebyggende og helsefremmende fysiote- rapi samt ha fokus på folke- helse. Nå har de byttet navn til faggruppen for arbeids- og folkehelse. På årsmøtet i 2020 var de enstemmige og på forbundsstyretmøtet til Norsk Fysioterape- utforbund (NFF) i januar fikk de medhold i å endre navn. Nå er den nye tittelen på plass. – Tiden var moden for at en av faggrup- pene til NFF tar hovedansvar for fysioterapi for folkehelse. Det er selvsagt flere av fag- gruppene som også jobber med folkehelse, men vi mener det er bra for NFF at en av faggruppene har dette øverst på priorite- ringslista, sier faggruppeleder Carolina Ly- bäck-Forsbacka. Gjennom navneendringen, ønsker de å tiltrekke seg fysioterapeuter som jobber med folkehelse på systemnivå; det vil si der beslutninger tas. Samt fysioterapeuter som jobber innenfor folkehelse på andre nivåer. De tar også et overordnet ansvar for ar- beidshelse generelt og ergonomi spesielt. I tillegg har de ansvar for folkehelsearbeid og helsefremmende arbeid for fysioterapeuter. – Ergonomi vil fortsatt stå sterkt som en stor del av vårt faglige innhold på våre kurs. I tillegg jobber vi for å få flere kurs tilpas- set våre nye satsingsområder, sier Lybäck- Forsbacka. Se hvem de er for Faggruppen har i dag cirka 150 medlemmer. De ønsker blant annet å rekruttere fysiotera- peuter som jobber i norske kommuner, stat og på fylkesnivå. I tillegg ønsker de å være en faggruppe for de som jobber ved utdan- ningsinstitusjonene. – Vi i bedriftshelsetjenesten jobber tverr- faglig. Vi har også ofte kontakt med NAV og ledere i en bedrift, men kanskje ikke like ofte med andre fysioterapeuter. Jeg håper fysio- terapeuter som jobber med dette, vil oppleve faggruppen og NFF som nyttige. Det gjør i hvert fall jeg i min jobb som bedriftsfysiote- rapeut, sier Lybäck-Forsbacka. Faggruppen har så langt invitert til fire kurs i 2021. Årets fagseminar blir gjort om til to digitale seminarer; ett i mai og ett i sep- tember. Etter planen vil de to dagene fokuse- re på henholdsvis arbeidshelse og folkehelse. I desember arrangeres for første gang kurset «Arbeids- og folkehelse for fysiotera- peuter» med fysisk oppmøte. I tillegg plan- legges det for å gjennomføre kurset «Fysisk arbeidsmiljø» innen helse- og miljøarbeid. – Fysioterapeuter er attraktive ansatte i bedriftshelsetjenester. Vi er flinke til å jobbe med blant annet forebygging av muskel- skjelettplager, stressforebygging, redusere sykefraværet og fremme helse generelt. Jeg håper vår nye satsing gjør at flere ser nytte- verdi av å være medlem hos oss, sier Lybäck- Forsbacka. Fornøyd forbundsleder Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med at faggruppen tar et større ansvar. – Faggruppene i NFF er selve bærebjel- ken for utvikling av fysioterapi som fag i Norge. Det er derfor viktig at vi har faggrup- per som tar ansvar, slik som nå. Jeg opplever at alle medlemmene av våre 13 faggrupper har et enormt engasjement for fysioterapi og utviklingen av faget, sier Lund. Hun oppfordrer alle fysioterapeuter som vil være med i utviklingen av fysioterapi i Norge til å melde seg inn i en av faggruppene. – Det er her utviklingen av faget vårt skjer. Her kan du, uansett hvilken jobb og posisjon du har, påvirke hvordan dagens og morgendagens fysioterapi skal utvikle seg, sier Lund. n Utvider og blir faggruppe for arbeids- og folkehelse Faggruppen er for deg som • Jobber ved frisklivssentraler • Har lederjobb i kommune, fylke eller stat • Jobber innen bedriftshelsetjenesten eller Arbeidstilsynet • Jobber ved en av utdanningsinstitusjonene eller med forskning • Jobber overordnet med folkehelse • Jobber med arbeidslivshelse • Jobber som folkehelsekoordinator • Jobber med attføring • Jobber med ergonomi • Samarbeider med NAV • Jobber for å redusere sykefravær NYTT NAVN Faggruppeleder Carolina Lybäck- Forsbacka forteller at det jobbes med flere relevante kurs. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy