Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 35 Fysioterapeuter kan jobbe for å unngå sparekniven på frisklivssentraler Sympati for frisklivssentraler sikrer ikke fremtiden. Fysio- terapeuter kommune-Norge rundt må sørge for at sentra- lene blir en del av kommunens planer, mener Anders Aasheim. Helsedirektoratet har spilt inn foredraget hans. Fysioterapeuter opplever at Frisklivssen- traler trues med kutt. Fysioterapeut og for- bundsstyremedlem Anders Aasheim – som til daglig jobber hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark – mener fysioterapeuter kan motvirke trenden. – Det kan unngås, hvis kommunene sør- ger for at sentralene blir en del av deres pla- ner, mener Aasheim. Han mener at for mange kommuner be- handler frisklivssentralene som en tjeneste på sidelinjen – med lavere prioritet enn de tradisjonelle tjenestene sykehjem og hjem- metjenester. – De fleste kommuner har, og har hatt, mest fokus på pleie- og omsorgstjenester. Kommuner som tenker bredere og mer mo- derne innenfor helse- og omsorgssektoren står mer stødig. Disse kommunene har ofte frisklivssentralene som en naturlig del av planene, sier Aasheim. Fortjener å være en del av kommu- nens planer Cirka 60 prosent av alle norske kommuner har i dag en frisklivssentral, og et stort fler- tall av dem har fysioterapeuter ansatt. Tje- nestene som leveres er ofte lovpålagte tilbud, som – ifølge Aasheim – fortjener å være med i en plan fremfor å bli sett på som en tjeneste «på utsiden». – En kommune vil aldri tenke tanken om å legge ned hjemmetjenesten, men frisklivs- sentralen er stadig utsatt for kutt. Derfor må vi sørge for at frisklivssentraler innarbeides i budsjettene, kobles til kommuneplaner og har et innhold som helt eller delvis er lovpå- lagt, sier han. Bred forankring på Lillestrøm Frisklivssentralen i Lillestrøm kommune startet med én ansatt, da de åpnet dørene i 2016. I dag har de tre fysioterapeuter. Øk- ningen skyldes blant annet forankring i politisk og administrativ ledelse, samt et tett samarbeid med ulike aktører, mener frisklivskoordinator og fysioterapeut Anne Berit K. Sylte. – Da kommunen bestemte seg for å starte Frisklivssentralen, var jeg bevisst på at dette måtte forankres bredt. Det gjorde vi blant annet ved å samarbeide med fastle- gene, NAV og andre kommunale tjenester. Et samarbeid vi fortsatt har og vil fortsette med, sier Sylte. Det betyr blant annet at de har jevnlige lunsjmøter med fastlegene, samt at legene har informasjon om frisklivstilbudet på sine ven- terom. I tillegg markedsfører Frisklivssentra- len sine tjenester på pusterommet ved Ahus, LHL-sykehuset og andre aktuelle steder. Bredt samarbeid Sentralen jobber også tett med frivillige or- ganisasjoner, og tilbyr deres medlemmer å bruke fasilitetene til Frisklivssentralen fritt. De har også partnerskapsavtaler med pri- vate treningssentre, lag og organisasjoner. Gjennom slike avtaler kan de tilby en bred timeplan med blant annet kampsport, yoga og dansegrupper for seniorer. – Det er begrenset hvor mange trenings- grupper vi tre fysioterapeutene klarer å gjennomføre i løpet av én uke. Vi har tilbud om én økt per dag, men takket være part- nerskapsavtalene kan vi tilby langt mer, sier Sylte. n TILGJENGELIG Helsedirektoratet har spilt inn foredraget til Anders Aasheim. Foredraget finner du på www.helsedirek- toratet.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy