Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 43 – Dette er personer som er for spreke til at vi kan bruke ressurser på dem, men samtidig har de ofte vansker med å nyttiggjøre seg tilbudene som finnes. Ved å være med i dette prosjektet håper vi å kunne bidra til at flest mulig kan leve et aktivt liv, så lenge som mulig, sier Linda Johnsen, fysioterapeut i Nordre Follo. Kommunen deltar sammen med Molde og Trond- heim i helseprosjektet «Fortsatt aktiv», som blir omtalt i fagkronikken på side 68 i denne utgaven av Fysiotera- peuten . Her skal forskere, klinikere, Sterk og stødig-in- struktører og aktivitetsvenner samarbeide om å utvikle nye treningstilbud for hjemmeboende, som er i en tidlig fase av demenssykdom. Johnsen har erfart at disse personene ofte havner uten- for ordinær gruppetrening. Årsakene kan være at de glem- mer tidspunkt, har behov for følge eller opplever vansker med å ta instruksjon. – Antall eldre og personer med demens vil øke i årene som kommer. Det betyr at vi som fysioterapeuter i større grad må tenke nytt, for å nå ut til flere og bidra til å utsette hjelpebehov. Vi må innstille oss på at vi ikke alltid kan være den utøvende part, men også innta rollen som veileder og koordinator, med tanke på frivillige og andre aktuelle sam- arbeidspartnere i kommunen. Skaper møteplass Kristin Taraldsen og Randi Granbo ved NTNU, er to av forskerne bak helseprosjektet, som er et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonal kompe- tansetjeneste for aldring og helse. De forteller at forskning støtter erfaringene fra Nordre Follo. Personer med mild til moderat grad av demens deltar i få aktiviteter utenfor hjemmet og mister stadig flere sosiale arenaer, noe som på sikt er risikofaktorer for funksjonstap. – Denne gruppa trenger ikke behandling, men et tilret- telagt tilbud som sørger for at de opprettholder aktivitets- nivå og deltakelse i dagliglivet. I dag venter vi ofte til de har tap av funksjon før vi setter i gang tilbud. Det fører til at belastningen for pårørende blir stor, og mange går di- rekte fra ingen hjelp til sykehjemsplass, når ektefellen har slitt seg ut. Vi som fysioterapeuter har stort fokus på fysisk funksjon og aktivitet, men vi kan i større grad fronte at det å linke kognitiv funksjon til bevegelse, er noe vi er gode på, sier Taraldsen. Prosjektet startet i 2020, og i løpet av 2021 skal trenings- grupper igangsettes, hvis smittevernsituasjonen tillater det. Forskerne har allerede gjennomført et pilotprosjekt i sam- arbeid med fysioterapitjenesten i Trondheim, som bygde på det allerede eksisterende Sterk og stødig-konseptet, men hadde spesielt fokus på bevegelsesglede. – De frivillige bidro ikke bare med å tilrettelegge for tre- ning, men sørget også for å ivareta praten og god stemning. Deltakerne ga i etterkant uttrykk for at de satte spesielt pris på nettopp det, å tilhøre en gruppe og ha en møteplass hvor de trivdes. Møter likesinnede Målet for helseprosjektet er å videreutvikle allerede eksis- terende tilbud i kommunene. Nordre Follo har hatt fall- forebyggende treningsgrupper, instruert av frivillige, siden 2012. To år etter ble de innlemmet i Sterk og stødig, men Johnsen fikk etter hvert tilbakemelding om at det var behov for et treningstilbud spesielt tilpasset personer med mild kognitiv svikt. I 2016 startet derfor ergoterapeut, demens- konsulent og fysioterapeut en gruppe for disse brukerne, med hjelp fra en frivillig og transporttjenesten. – Vi har så langt hatt kapasitet til å ta i mot 12 delta- kere, men ser at behovet er større. Vi har tatt utgangspunkt i Sterk og stødig-konseptet, men legger spesielt vekt på enkel, tydelig instruksjon og bevegelsesglede. Etter trening har vi satt av tid til lunsj og en prat, og det har vært veldig populært. Deltaker Dagfinn Bjørnstad innrømmer at det sosiale samværet har vært gulroten. Han synes det er spennende å nå skulle være forsøkskanin. – Jeg er mye ute på tur, men det er ekstra hyggelig å trene sammen med andre. Vi blir skikkelig varme i trøya, så det er godt for kropp, men også for sjel. Det er fint å være sammen med likesinnede, og det har vært veldig hyggelig å bli kjent med de andre i gruppa. Når Anders og jeg treffer hverandre ute, stopper vi og tar en prat. Det setter jeg pris på. Anders Haugan nikker bekreftende og legger til at det er godt å ha et fast tilbud å gå til. Det fungerer som en på- driver i hverdagen. – Det er fort gjort å gi litt blaffen og bli sittende foran TV, men når vi skal på gruppa, føles det som en forplik- telse, og du vet at det er positivt når du kommer dit. Holder i trådene Nordre Follo har i dag ni instruktører med ulik bakgrunn, men fellesnevner er at alle liker å være i aktivitet, og de fles- te er pensjonister. De jobber gjerne i tospann, slik at de kan ta fri ved behov. Johnsen er opptatt av å ta godt vare på de frivillige. To ganger i året besøker fysioterapeut gruppene for å observere timen, komme med tips og råd, og instruk- tørene inviteres til samlinger hvor de får faglig påfyll, et- terfulgt av lunsj og en påskjønnelse som takk for innsatsen. – Vi ønsker at det skal være god kvalitet på tilbudet og er alltid tilgjengelige for instruktørene, enten det gjelder spørsmål om instruksjon eller bekymringer i forhold til deltakere. Hvis noen ikke lenger greier å følge med på pro- grammet, er det vi som skal snakke med vedkommende og Fortsatt aktiv Helseprosjektet Fortsatt aktiv er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesviten- skap ved NTNU, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt kommunene Trond- heim, Molde og Nordre Follo. Prosjektet startet i januar 2020, og har som mål å utvikle og igangsette et treningstilbud for hjemmeboende personer med demens og/eller kognitiv svikt. Fortsatt aktiv bygger på to eksisterende tilbud som finnes i Trondheim, Molde og Nordre Follo, nemlig treningskonseptet Sterk og stødig og Aktivitetsvenn. Begge tilbudene skjer i samar- beid med frivillige.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy