Fysioterapeuten 3-2021

46 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 gjøre, nemlig å trene. Å instruere en ny gruppe blir spen- nende, men jeg er sikker på at vi skal få det til sammen. Sterk, stolt, men synlig? Forskerne peker på at kommuner som må stramme inn økonomisk, som regel velger behandling framfor forebyg- ging. Samtidig er fysioterapeuter frustrerte fordi de ofte kommer for seint inn. Granbo lurer på om yrkesgruppa i stor nok grad har lykkes i å formidle kompetansen de sitter på, utover det å være en behandlende terapeut. – Det tryggeste for fysioterapeuter er å fortsette med det vi alltid har gjort, men spørsmålet er om vi på den måten oppnår målet om at folk skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, uten at pårørende brekker nakken av det. Det er over ti år siden Samhandlingsreformen kom, men hvordan har vi som gruppe forandra oss? Og hvor er vi samfunnsdebatten? Jeg tror det er mange som sliter med å skape forståelse for hva fysioterapeuter kan bidra med, men vi kan ikke forvente at noen utenfra skal oversette det tradisjonelle synet på fysioterapi, til nye måter å bruke vår kompetanse på. Granbo utfordrer derfor kollegaer til å være nysgjerrige på utviklingsmuligheter og lete etter nye samarbeidspart- nere, som for eksempel frivillige organisasjoner som Røde Kors og Sanitetsforeningen. – Du hører ofte at mangel på ressurser setter en stopper for utvikling av tilbud. Da tenker jeg at du må selv skaffe deg rommet. NFF har en visjon om at vi skal være sterke, stolte og synlige, men spørsmålet er om vi er synlige nok i forhold til utfordringene vi står overfor. Det er ingen andre som sitter på kunnskapen vi har om kropp og bevegelse, muligheter og tilrettelegging, men vi må selv ta ansvar for å formidle det ut. Samarbeid I Nordre Follo er det demenskonsulenten, fastleger, private fysioterapeuter, pårørende og brukere som har rekruttert deltakere til treningsgruppa for personer med mild kog- nitiv svikt. Johnsen tar oppfordringen fra forskerne. Hun mener det er fullt mulig å gjøre fysioterapitjenesten enda mer synlig, men understreker at markedsføring er fersk- vare. Fysioterapeuter må synliggjøre hva de kan bidra med kontinuerlig. – Jeg vil aldri gi slipp på klinikeren i meg, men ser at samarbeidet med frivillige fører til at vi når deltakere som vi ikke ville nådd uten dem. Derfor er det kjempespennen- de å være med i prosjektet, men vi stopper ikke når det er over. Planen er selvsagt å fortsette og utvide tilbudet med flere grupper i kommunen på sikt, avslutter Johnsen. n Sterk og stødig • Den norske modellen Sterk og stødig, forebyggende treningsgrup- per for seniorer, baserer seg på flere internasjonale studier som har undersøkt effekten av balanse- og styrketreningsprogram for eldre med risiko for fall og funksjonssvikt. • Målgruppen for Sterk og stødig er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. • Deltakerne må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunk- sjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt. • Alle instruktører av treningsgrup- pene har vært igjennom Sterk og stødig instruktøropplæring. • Kommuner som ønsker å implemen- tere Sterk og stødig må sikre forank- ring av tilbudet, enten i kommunens fysioterapitjeneste eller frisklivssen- tral. Dette innebærer koordinering av tilbudet og kontinuerlig, faglig oppfølging av frivillige instruktører. Kilde: sterkogstodig.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy