Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 47 Avdelingsleder Rudy van Oevelen blir motivert av å se sine ansatte lykkes. TEKST Charlotte Nagell fysioterapeuten@fysio.no – Hvorfor ønsket du å jobbe som avdelings- leder? – I mine første år som fysioterapeut hadde jeg ingen planer om å bli leder. Fokus var å forsøke å bli en god terapeut. Jeg fikk et- ter hvert variert erfaring, både innenfor ar- beidsrettet rehabilitering og som privatprak- tiserende fysioterapeut uten driftstilskudd. Dette dannet grunnlaget for min første faste stilling som bedriftsfysioterapeut ved Sy- kehuset Innlandet. Jobben ga meg et bredt faglig perspektiv og påfyll av kompetanse innen HMS, arbeidsmiljøutvikling, kom- munikasjon, organisasjon og ledelse. Jeg fikk ansvar for prosjekter som gikk ut på å implementere helsefremmende og forebyg- gende tiltak i en stor organisasjon, og ar- beidet ga resultater etter tålmodig jobbing. Dette førte til ønske om en lederrolle, og jeg tok en videreutdanning innen veiledning og coaching. Kort tid etter fikk jeg min første lederjobb. Det ble seks lærerike år ved Syke- huset Innlandet, i ulike lederroller innenfor rehabilitering, før jeg i 2020 var heldig og fikk jobb som avdelingsleder i Eidsvoll kom- mune. Jeg ønsket stillingen fordi jeg liker å jobbe tett med fagpersoner samt bidra til å utvikle tjenestetilbud. Stadig mer rehabilite- ring overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, noe som innebæ- rer at det vil være et stort behov for å videre- utvikle kommunenes helsetjenester, spesielt med tanke på økt tverrfaglig samarbeid. Det håper jeg å kunne bistå med. – Hva motiverer deg i jobben? Å skape resultater gjennom andre. Som le- der yter jeg ikke tjenestene selv, men jeg er med på å gi utviklingen av organisasjonen en retning og skal legge til rette for at mine ansatte kan utføre sine tjenester på best mu- lig måte. Dette handler om organisering av tjenestene, tilrettelegging av kompetanseut- vikling og etablering av gode samarbeids- former, både i egen avdeling, med brukere og alle samarbeidspartnere. Det å se at mine ansatte lykkes i tråd med den utviklingen og retningen jeg forsøker å peke ut, er en stor motivasjonskilde. For å kunne utvikle de tjenestene vi tilbyr, er vi avhengige av medarbeidere som er engasjerte og ønsker å være med og videreutvikle tjenestene. Jeg er heldig i Eidsvoll kommune: Alle mine med- arbeidere har et stort faglig engasjement. For å kunne utvikle en organisasjon er man også avhengig av et godt arbeidsmiljø. Som leder har jeg en forventning om at alle vil hverandre vel og er interesserte i å etablere og vedlikeholde gode samarbeidsrelasjoner, både med brukere og hverandre. Gode re- lasjoner skaper grunnlag for å kunne ha en ærlig dialog, diskutere utfordringer og finne felles løsninger. Et godt arbeidsmiljø er ikke bare viktig for medarbeiderne, men også for en leder. Er ikke relasjonene og det gode ar- beidsmiljøet på plass, kan jobben som leder bli svært ensom. – Hvilke utfordringer møter du på? – Som leder har jeg tanker om hvordan jeg skal jobbe med å videreutvikle sin organisa- sjon, men så møter man stadig på utfordrin- ger som medfører at prosesser stopper opp, går litt tilbake eller at man må begynne på nytt. En organisasjon blir stadig utfordret av ulike problemer som dukker opp og som må løses der og da. Det medfører at man ikke har tid eller ressurser til å jobbe med utvi- klingsarbeidet i det tempoet man har sett for seg. Å jobbe med endringsprosesser er tid- krevende arbeid og krever tålmodighet, både hos leder og de ansatte i organisasjonen. n Rudy van Oevelen Jobb : Avdelingsleder, avd. Folke- helse, Fysio- og ergoterapi Arbeidssted : Eidsvoll kommune Jeg ønsker å bidra til å utvikle tjenestetilbudet LEDER Avdelingleder Rudy van Oevelen er opptatt av relasjoner og arbeidsmiljø. Foto: privat. JOBBEN MIN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy