Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 57 Lungemedisinsk poliklinikk og seksjon for fysioterapi i medisinsk klinikk på Ullevål, Oslo universitetssykehus (OUS) har lang tradisjon for tverrfaglig samarbeid ved behandling av lungepasienter med ulike diagnoser. Vi har etablerte tilbud som lungerehabiliteringskurs for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma. Pasienter med CF og PCD følges rutinemessig av et tverr- faglig team. Pasienter med non-CF bronkiektasier har også i mange år hatt tilbud om individuelt tilpasset LFT, og i senere tid har antall henvisninger til poliklinisk LFT økt betraktelig. Erfaringsmessig har det vært tidkrevende, da pasientene har hatt behov for mye informasjon om syk- dommen i tillegg til behandlingen. Avdelingene ønsket derfor å starte et nytt tverrfaglig pasientopplæringstiltak for pasienter med bronkiektasier, som inkluderte både tverrfaglig undervisning og individuelt tilpasset LFT. LFT baserer seg på kunnskap om respirasjonsfysiologi og kunnskapsbasert praksis. Valg av tiltak bør baseres på hva terapeut og pasient vurderer som effektivt. Våre kliniske erfaringer har vist at det er flere ulike sekretmobiliserende tiltak og teknikker som er effektive, og økt kunnskap samt opplevelse av effekt er avgjørende for at pasienten gjennom- fører og følger opp egen behandlingsplan. Kortsiktige mål inkluderer å oppnå effektiv sekretmobilisering, redusere symptomer som hoste og dyspnè og å forebygge infeksjo- ner. Langsiktige mål inkluderer å redusere antall forverrin- ger og potensiell kolonisering av bakterier, med påfølgende inflammasjon og ytterligere luftveisskade. Dette kan stoppe den onde sirkelen, og dermed forbedre LK (2). Hensikten med denne artikkelen er å belyse prinsipper for individuelt tilpasset LFT, med spesielt fokus på sekret- mobilisering som egenbehandling, samt å evaluere endring i LK hos pasienter med bronkiektasier som har deltatt på «Informasjonsdag om bronkiektasier», etterfulgt av indivi- duelt tilpasset LFT. Individuelt tilpasset lungefysioterapi – hjelp til selvhjelp I boken «Lungefysioterapi – en dynamisk prosess» skriver Sandra Gursli at valg av tiltak og tilnærminger i LFT kan Kort sagt • Tverrfaglig samarbeid og individuelt tilpasset lunge- fysioterapi kan bidra til bedre helserelatert livskvalitet hos pasienter med bronkiektasier. • Poliklinisk lungefysioterapi bør vektlegge selvstendig- gjøring av pasienten, fordi forebyggende behandling skal foregå over tid. • Lungefysioterapi og optimal sekretmobilisering må sees i lys av fysiologiske prinsipper, og ikke være en oppskrift hvor «one size fits all».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy