Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 67 nerasjoner, med barn, barnebarn og oldebarn. Men det vir- ker fjernt for mange av oss å bry seg om menneskehetens tilstand mange århundrer fremover. Samtidig har korona- pandemien vist oss noe vi ikke hadde trodd skulle kunne skje. Det usannsynlige inntraff med stor kraft. Kan vi ta for gitt at menneskeheten vil overleve de neste 200 000 årene? Koronapandemien har minnet oss på at vi mennesker står til ansvar overfor hverandre – på tvers av landegrensene – og at vi trolig må samarbeide bedre enn vi gjør nå om vi skal sikre vår egen arts overlevelse langt frem i tid. 9. Helt og skurk Hvem er helt og hvem er skurk? I normaltilstanden er vei- en mellom helt og skurk lang. Under en pandemi er den kort. Et uvedkomment virus har gjort vår blotte tilstede- værelse farefull. De fleste av oss har ofret del av egen frihet for å begrense smitten. Det har vært dugnad og solidari- tet. Naboer har handlet inn dagligvarer for hverandre, og musikere har spilt gratiskonserter på eldrehjemmene – på god koronaavstand. Vi har sett oppmuntrende hilsener til helsearbeiderne og alle de andre som har stått i frontlinjen av denne krisen langt unna et trygt hjemmekontor. Mange har jobbet lange ekstravakter på sykehuset, meldt seg frivil- lig til tjeneste, og ringt eldre og sårbare venner og familie- medlemmer. Forskere har jobbet på spreng for å finne en effektiv vaksine mot SARS-CoV-2 viruset. Slike handlemå- ter viser dydene som bor i oss. Noe har dessuten vekket ros og anerkjennelse, endog aspirert i retning av heltemot. Samtidig har vi hørt historier om dem som valgte å reise på ferie, fest, eller samles i flokk, til tross for stor smitteri- siko. Stygge blikk mot den som glemte å ta på masken på butikken vitner trolig mest om moralpoliti. Men det har også vært rettmessig klander mot mennesker som reiste på grottefest eller som spyttet på politiet og sa de var smittet. 10. Identitet Hvem er jeg? Pandemien har gitt oss anledning til å bli kjent med oss selv på en ny måte. Isolasjonen har gitt oss tid til å reflektere. Vår evne til å tåle usikkerhet har blitt satt på prøve. Myndighetene har spilt en avgjørende rolle i hvordan vi har håndtert denne pandemien. Til sist koker det likevel ned til vårt individuelle ansvar. Det er våre nær- meste venner og familie vi hele tiden har stått i fare for å smitte. Slik vil det også være ved senere pandemier. Hvem var jeg da koronapandemien rammet verden? Og hvem øn- sker jeg å være i fremtiden? Avslutning Pandemien har forsterket velkjente moralske utfordringer og brakt nye med seg. Som vi har sett gjelder det blant an- net smittevern, eksperimentell vaksinering, fordelingen av koronavaksinen, våre tanker om døden, og hvem vi ønsker å være i møte med en krise. Følgende kunne også vært nevnt: Hva er enkeltmenneskets ansvar under en pandemi? Hvor partiske bør vi være? Er koronapandemien eksepsjo- nell eller bør vi behandle den på lik linje med alt annet? Bør vi innføre egne immunitetspass? Og hvordan bør det post- pandemiske samfunnet se ut? Moralen er vidtfavnende, og mye er vi tross alt enige om. Likevel er det ofte ved uenig- het eller usikkerhet og ved store dilemmaer at moralen best kommer til syne. Trolig har ikke alle pandemiens moral- ske utfordringer noe entydig svar, med de fleste har svar som er bedre enn andre. Diskusjonene er uansett verdt å ta. Lærdommene vi tar med oss fra denne pandemien vil i alle tilfeller være formative, og de vil forhåpentligvis gjøre oss bedre rustet for det post-pandemiske samfunnet vi skal tilbake til. Takk Takk til Mathias Barra, Espen Gamlund, Karl Erik Müller og Amalie C. Solberg for verdifulle kommentarer på denne artikkelen. Referanser 1. WHO. 2020a. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https:// covid19.who.int (Sist besøkt 04.01.21). 2. Gamlund, E., Müller, K. E., Solberg, A., C., & Solberg, C., T. Helter i hvitt? Tidsskrift for den norske legeforening (2020). 15, 27, e1–5. doi: 10.4045/ tidsskr.20.0702 3. Kirby, T. COVID-19 human challenge studies in the UK. The Lancet Respiratory Medicine (2020) 8, 12. DOI :https://doi.org/10.1016/S2213- 2600(20)30518-X 4. Bramble, B. (2020). Pandemic Ethics: 8 Big Questions of COVID-19. Bart- leby Books. https://philpapers.org/rec/BRAPE-7 (Sist besøkt 04.01.21). 5. Chappell, R., Y., & Singer, P. Pandemic ethics: the case for ri- sky research. Research Ethics 16, 3–4: 1–8 (2020). https://doi. org/10.1177/1747016120931920 6. Eyal, N. Why Challenge Trials of SARS-CoV-2 Vaccines Could Be Ethical De- spite Risk of Severe Adverse Events. Ethics & Human Research 42, 4: 24–34 (2020). https://doi.org/10.1002/eahr.500056 7. Emanuel, E., J. Persad, G., Upshur, R., Thome, B., Parker, M., Glickman, A., Zhang, C., Boyle, C., Smith, M., & Phillips, J., P. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. The New England Journal of Medicine, 382: 2049–2055 (2020a). DOI: 10.1056/NEJMsb2005114 8. Emanuel, E., J., et al. An ethical framework for global vaccine allocation. Science 369, 6509, 1309–1312 (2020b). DOI: 10.1126/science.abe2803 9. WHO. COVAX: Working for global equitable access to COVID-19 vaccines. (2020b). World Health Organization. https://www.who.int/initiatives/act- accelerator/covax (Sist besøkt 15.01.21). 10. Barra, M., Broqvist, M., Gustavsson, E., Henriksson, M., Juth, N., Sandman, L., Solberg, C. T. Severity as a Priority Setting Criterion: Setting a Challenging Research Agenda. Health Care Analysis, 28: 25–44 (2019). doi: 10.1007/ s10728-019-00371-z 11. Feiring, E., Førde, R., Holm, S., Norheim, O. F., Solberg, B., Solberg, C. T., & Wester, G. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge: Ek- spertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet. (2020). https://www.fhi.no/contentassets/9d23593d6ebe443ba12556 d3f7284eb8/rad-om-prioriterte-grupper-for-koronavaksinasjon-i-norge. pdf (Sist besøkt 15.01.20). 12. Gamlund, Espen, og Carl Tollef Solberg. Hva er døden. Universitetsforla- get. (2020). 13. Ord, Toby. The Precipice: Existential Risk and The Future of Humanity. Oxford: Oxford University Press. (2020). Abstract Ten moral challenges during a pandemic 2020 became the year in which Norway was hit by a worldwide pandemic. The pandemic has reinforced well-known moral challenges and brought new ones center stage. In this article, we look at moral chal- lenges with regard to infection control, experimental vaccination, fair distribution of the corona vaccine, as well as virtues and vices during a crisis. The conclusion is that the lessons learned from this pandemic will be formative and make us better equipped for the post- pandemic society that we are slowly heading back to. Keywords : Ethics, fairness, morality, pandemics, philosophy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy